نامهٔ پولُس به عبرانیان ۱۱‏:‏۱‏-‏۴۰

  • مفهوم ایمان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • کسانی که در ایمان نمونه بودند ‏(‏۳-‏۴۰‏)‏

    • بدون ایمان نمی‌شود دل خدا را شاد کرد ‏(‏۶‏)‏

۱۱  ایمان اطمینان قطعی به تحقق چیزهایی است که به آن‌ها امید داریم و اعتقاد به حقایقی است که دیده نمی‌شود،‏ اما گواهی روشن* برای آن‌ها وجود دارد.‏ ۲  در زمان قدیم افرادی بودند که به خاطر ایمانشان شهادت داده شد که مورد قبول خدا هستند.‏ ۳  ایمان باعث می‌شود که پی ببریم همه چیز چه در آسمان،‏ چه روی زمین به دستور خدا نظم پیدا کرده* و هر چه می‌بینیم از چیزهای نادیدنی به وجود آمده است.‏ ۴  ایمان باعث شد که هابیل قربانی‌ای باارزش‌تر از قربانی قائن به خدا تقدیم کند.‏ خدا با قبول هدیه‌های هابیل نشان داد که او را به خاطر ایمانش درستکار می‌داند.‏ برای همین،‏ هرچند هابیل مرده است،‏ اما هنوز از طریق ایمانش با ما صحبت می‌کند.‏* ۵  ایمان باعث شد که خَنوخ بدون این که طعم مرگ را بچشد به جای دیگری برده شود.‏ کسی او را هیچ جا پیدا نمی‌کرد،‏ چون خدا او را به جای دیگری برده بود.‏ اما قبل از این که خَنوخ به جای دیگری برده شود،‏ شهادت داده شد که او دل خدا را شاد کرده است.‏ ۶  به علاوه،‏ غیرممکن است که بدون ایمان بتوانیم دل خدا را شاد کنیم،‏ چون هر کسی که به خدا نزدیک می‌شود،‏ باید اعتقاد داشته باشد که او وجود دارد و به کسانی که از صمیم دل دنبال او می‌گردند،‏ پاداش می‌دهد.‏ ۷  ایمان باعث شد که نوح بعد از شنیدن هشدار خدا در مورد چیزهایی که تا آن زمان دیده نشده بود،‏ با خداترسی عمل کند و یک کشتی برای نجات خانواده‌اش بسازد.‏ نوح در واقع از طریق ایمانش نشان داد که دنیا سزاوار نابودی است و به خاطر ایمانش درستکار شمرده شد.‏* ۸  ایمان باعث شد که ابراهیم از خدا اطاعت کند،‏ چون وقتی خدا از او خواست به جایی برود که قرار بود بعدها صاحب آن شود،‏ این کار را کرد.‏ ابراهیم با وجود این که نمی‌دانست به کجا می‌رود،‏ محل زندگی‌اش را ترک کرد.‏ ۹  ایمان باعث شد که ابراهیم حتی وقتی به سرزمین موعود رسید،‏ مثل یک غریبه در خیمه‌ها زندگی کند.‏ اسحاق و یعقوب هم که مثل او وارث همان وعدهٔ خدا بودند،‏ در خیمه‌ها زندگی می‌کردند.‏ ۱۰  ابراهیم در انتظار شهری با بنیاد حقیقی بود که طراح* و سازندهٔ آن خداست.‏ ۱۱  ایمان باعث شد که سارا بتواند بچه‌دار شود،‏ هرچند که از سن بارداری‌اش گذشته بود؛‏ چون مطمئن بود که خدا وفادار است و حتماً به وعده‌اش عمل می‌کند.‏ ۱۲  به همین دلیل،‏ از ابراهیم یعنی از یک مرد که تقریباً مرده بود،‏ نسل‌هایی به وجود آمد که تعدادشان مثل ستارگان آسمان و شن‌های کنار دریا بی‌شمار بود.‏ ۱۳  همهٔ این افرادِ باایمان تا پای مرگ وفادار ماندند،‏ هرچند که تحقق وعده‌ها را در دوران زندگی خودشان ندیدند.‏ اما آن‌ها وعده‌ها را از دور دیدند و با آغوش باز به استقبالشان رفتند و همه جا اعلام کردند که روی زمین غریبه و ساکنانی موقت هستند.‏ ۱۴  در واقع،‏ کسانی که چنین چیزهایی را اعلام می‌کنند،‏ نشان می‌دهند که با جدّیت دنبال جایی هستند که به خودشان تعلّق داشته باشد.‏ ۱۵  اما اگر آن‌ها دائم به جایی که ترک کرده بودند فکر می‌کردند،‏ شکی نیست که این فرصت برایشان پیش می‌آمد که به همان جا برگردند.‏ ۱۶  اما آن‌ها مشتاق بودند که به جای بهتری بروند،‏ جایی که به آسمان تعلّق دارد.‏ برای همین،‏ خدا شرمسار نیست که خدای آن‌ها نامیده شود،‏ چون شهری برایشان آماده کرده است.‏ ۱۷  ایمان باعث شد که ابراهیم وقتی تحت آزمایش قرار گرفت،‏ حتی حاضر شود اسحاق را قربانی کند.‏ بله،‏ ابراهیم که وعده‌ها را با شادی پذیرفته بود،‏ حاضر شد پسر یگانه‌اش را قربانی کند،‏ ۱۸  هرچند که خدا به او گفته بود:‏ «نسلی که به تو وعده داده‌ام،‏ از طریق اسحاق می‌آید.‏» ۱۹  اما ابراهیم این طور با خودش استدلال کرد که حتی اگر اسحاق بمیرد،‏ خدا می‌تواند او را زنده کند.‏ در واقع،‏ می‌توان گفت که ابراهیم اسحاق را به طور سمبولیک از چنگ مرگ به دست آورد.‏ ۲۰  ایمان باعث شد که اسحاق برای آیندهٔ پسرانش یعقوب و عیسو از خدا برکت بخواهد.‏ ۲۱  ایمان باعث شد که یعقوب وقتی رو به مرگ بود برای هر دو پسر یوسِف برکت بخواهد و در حالی که به عصایش تکیه داده بود،‏ در مقابل خدا تعظیم کند.‏ ۲۲  ایمان باعث شد که یوسِف در آخر عمرش دربارهٔ خروج اسرائیلیان از مصر صحبت کند و به آن‌ها بگوید که با استخوان‌هایش چه کار کنند.‏ ۲۳  ایمان باعث شد که والدین موسی او را بعد از تولّدش برای سه ماه مخفی کنند،‏ چون دیدند که نوزادشان خیلی زیباست و نترسیدند که فرمان پادشاه را زیر پا بگذارند.‏ ۲۴  ایمان باعث شد که موسی وقتی بزرگ شد،‏ نخواهد کسی او را نوهٔ فرعون* صدا کند.‏ ۲۵  او ترجیح داد به جای این که لذّت زودگذر گناه را بچشد،‏ همراه با قوم خدا مورد آزار و اذیت قرار بگیرد؛‏ ۲۶  چون از دید او تحمّل ننگ و رسوایی به عنوان برگزیدهٔ* خدا گنجی پرارزش‌تر از تمام گنج‌های مصر بود و برای همین،‏ به دریافت پاداش چشم دوخته بود.‏ ۲۷  ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم پادشاه ترسی نداشته باشد؛‏ او استوار و پایدار ماند،‏ طوری که انگار خدای نادیدنی را می‌دید.‏ ۲۸  ایمان باعث شد که موسی عید پِسَح را برگزار کند و خون را روی سردرِ خانه‌ها بپاشد تا فرشتهٔ خدا نخست‌زادگان اسرائیلیان را نابود نکند.‏ ۲۹  ایمان باعث شد که اسرائیلیان از میان دریای سرخ روی زمین خشک عبور کنند.‏ اما وقتی مصریان هم تلاش کردند که از آن دریا عبور کنند،‏ همگی غرق شدند.‏ ۳۰  ایمان باعث شد که قوم اسرائیل هفت روز شهر اَریحا را دور بزنند و بعد دیوارهای شهر فرو بریزد.‏ ۳۱  ایمان باعث شد که راحابِ فاحشه همراه با کسانی که از خدا اطاعت نکردند از بین نرود،‏ چون به طور صلح‌آمیز با جاسوسان برخورد کرد.‏ ۳۲  دیگر چه بگویم؟‏ وقت کافی ندارم که از سرگذشت جِدعون،‏ باراق،‏ سامسون،‏ یَفتاح،‏ داوود،‏ سموئیل و پیامبران دیگر تعریف کنم.‏ ۳۳  آن‌ها با ایمانی که داشتند،‏ پادشاهان را شکست دادند،‏ عدالت را برقرار کردند،‏* وعده‌های خدا را دریافت کردند،‏ دهان شیران را بستند،‏ ۳۴  قدرت شعله‌های آتش را بی‌اثر کردند،‏ از تیغ شمشیر جان سالم به در بردند،‏ وقتی ضعیف بودند قدرت گرفتند،‏ با شجاعت جنگیدند و لشکرهای دشمن را تارومار کردند.‏ ۳۵  زنانی بودند که عزیزان ازدست‌رفته‌شان را که رستاخیز پیدا کردند در آغوش گرفتند.‏ اما عده‌ای دیگر حاضر شدند شکنجه شوند و نخواستند به هیچ قیمتی آزاد شوند تا به این ترتیب بتوانند از رستاخیز بهتری بهره‌مند شوند.‏ ۳۶  بعضی‌ها شلاق خوردند و مسخره شدند و حتی بدتر از آن،‏ به زنجیر کشیده شدند و به زندان افتادند.‏ ۳۷  آن‌ها سنگسار شدند،‏ ایمانشان آزمایش شد،‏ با ارّه دو پاره شدند و با شمشیر به قتل رسیدند،‏ و در حالی که محتاج بودند و سختی می‌کشیدند و با آن‌ها بدرفتاری می‌شد،‏ در لباسی از پوست گوسفند و بز آواره و سرگردان بودند.‏ ۳۸  این افراد که دنیا لیاقت آن‌ها را نداشت،‏ در بیابان‌ها،‏ کوه‌ها،‏ غارها و شکاف‌های زمین آواره بودند.‏ ۳۹  به دلیل ایمانی که همهٔ این اشخاص داشتند،‏ شهادت داده شد که مورد قبول خدا هستند،‏ ولی هیچ کدامشان تحقق وعده را ندیدند،‏ ۴۰  چون خدا از قبل چیز بهتری برای ما در نظر داشت تا به این شکل،‏ آن‌ها بدون ما به کاملیت نرسند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «گواهی قانع‌کننده.‏»‏
یا:‏ «پی ببریم همهٔ نظام‌ها به دستور خدا به وجود آمده.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «عصر؛‏ نظام.‏»‏
یا:‏ «درس‌هایی به ما می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «نوح از طریق ایمانش دنیا را محکوم کرد و وارث آن درستکاری‌ای شد که از ایمان حاصل می‌شود.‏»‏
یا:‏ «معمار.‏»‏
یا:‏ «پسرِ دختر فرعون.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مسیح.‏» مسیح به معنی مسح‌شده است.‏
یا:‏ «معیارهای درست خدا را ترویج دادند.‏»‏