مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ پولُس به عبرانیان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • خدا از طریق پسرش صحبت می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • برتری پسر خدا نسبت به فرشتگان ‏(‏۵-‏۱۴‏)‏

 • ۲

  • هر چه بیشتر و دقیق‌تر توجه کنیم ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • همه چیز تحت تسلّط عیسی قرار داده شده ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • عیسی و برادرانش ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

   • ‏«پیشوای ارشد» ‏(‏۱۰‏)‏

   • ‏«کاهن اعظمِ دلسوز» ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۳

  • عیسی از موسی بزرگ‌تر است ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • خدا همه چیز را ساخته است ‏(‏۴‏)‏

  • هشدار در مورد بی‌ایمانی ‏(‏۷-‏۱۹‏)‏

   • ‏«امروز اگر می‌خواهید به صدای من گوش کنید» ‏(‏۷‏،‏ ۱۵‏)‏

 • ۴

  • عاقبت کسانی که به آسایش خدا راه پیدا نمی‌کنند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • به آسایش خدا راه پیدا کنید ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

   • کلام خدا زنده است ‏(‏۱۲‏)‏

  • عیسی،‏ بزرگ‌ترین کاهن اعظم ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

 • ۵

  • برتری عیسی نسبت به بقیهٔ کاهنان اعظم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • کاهنی مثل مِلکیصِدِق ‏(‏۶‏،‏ ۱۰‏)‏

   • عیسی با رنج‌هایی که کشید اطاعت را یاد گرفت ‏(‏۸‏)‏

   • مسئولیت عیسی در رابطه با نجات ابدی ‏(‏۹‏)‏

  • هشدار در مورد نرسیدن به بلوغ روحانی ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

 • ۶

  • پیشرفت به سمت بلوغ روحانی ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • کسانی که یک بار دیگر پسر خدا را به تیر میخکوب می‌کنند ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • به تحقق امیدتان اطمینان داشته باشید ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • قطعی بودن وعدهٔ خدا ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

   • وعده و قسم خدا تغییرناپذیر است ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

 • ۷

  • مِلکیصِدِق،‏ کاهن و پادشاهی منحصربه‌فرد ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • مسیح،‏ کاهنی بهتر از بقیهٔ کاهنان ‏(‏۱۱-‏۲۸‏)‏

   • عیسی می‌تواند ما را به طور کامل نجات دهد ‏(‏۲۵‏)‏

 • ۸

  • خیمهٔ مقدّس مظهر چیزهای آسمانی است ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • مقایسهٔ عهد قبلی با عهد جدید ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

 • ۹

  • عبادت در خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • عیسی با خون خود به آسمان داخل می‌شود ‏(‏۱۱-‏۲۸‏)‏

   • واسطهٔ عهد جدید ‏(‏۱۵‏)‏

 • ۱۰

  • بی‌فایده بودن قربانی حیوانات ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • شریعت،‏ سایه‌ای از چیزهای آینده ‏(‏۱‏)‏

  • عیسی یک بار برای همیشه جانش را فدا کرد ‏(‏۵-‏۱۸‏)‏

  • یک راه جدید و زنده ‏(‏۱۹-‏۲۵‏)‏

  • هشدار در مورد گناهان عمدی ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

  • ایمان و اطمینان برای پایدار ماندن لازم است ‏(‏۳۲-‏۳۹‏)‏

 • ۱۱

  • مفهوم ایمان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • کسانی که در ایمان نمونه بودند ‏(‏۳-‏۴۰‏)‏

   • بدون ایمان نمی‌شود دل خدا را شاد کرد ‏(‏۶‏)‏

 • ۱۲

  • عیسی کامل‌کنندهٔ ایمان ما ‏(‏۱-‏۳‏)‏

   • گروهی بزرگ از شاهدان ‏(‏۱‏)‏

  • تأدیب یَهُوَه را ناچیز ندانید ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

  • راه‌ها را برای پاهایتان هموار کنید ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • نزدیک شدن به اورشلیم آسمانی ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

 • ۱۳

  • توصیه‌های پایانی و سلام‌رسانی ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

   • مهمان‌نوازی را فراموش نکنید ‏(‏۲‏)‏

   • برای پیوند ازدواج احترام قائل باشید ‏(‏۴‏)‏

   • اطاعت از کسانی که هدایت را به عهده دارند ‏(‏۷‏،‏ ۱۷‏)‏

   • قربانی ستایش ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏