نامهٔ پولُس به عبرانيان ۵‏:‏۱‏-‏۱۴

  • برتری عيسی بر ديگر كاهنان اعظم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

    • به شيوهٔ مِلكيصِدِق ‏(‏۶‏،‏ ۱۰‏)‏

    • با رنجی كه كشيد،‏ اطاعت را آموخت ‏(‏۸‏)‏

    • مسئوليت ميسر ساختن نجات ابدی ‏(‏۹‏)‏

  • هشدار در مورد عدم بلوغ روحانی ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

۵  هر كاهن اعظم كه از ميان مردم انتخاب می‌شود،‏ منصوب می‌گردد تا به نمايندگی از جانب آنان،‏ خدمت به خدا را به جا آورد؛‏ يعنی هدايا تقديم كند و قربانی‌ها برای گناهان بگذراند.‏ ۲  او می‌تواند با كسانی كه ناآگاهانه خطا می‌كنند،‏* با دلسوزی* رفتار كند؛‏ چون خود نيز با ضعف‌هايش روبروست.‏* ۳  از اين رو،‏ همان طور كه برای گناهان مردم قربانی تقديم می‌كند،‏ بايد برای گناهان خود نيز چنين كند.‏ ۴  هيچ كس به خواست خويش اين افتخار را نصيب خود نمی‌كند،‏ بلكه اين افتخار را تنها زمانی می‌يابد كه خدا او را فراخوانَد،‏ چنان كه هارون را فراخواند.‏ ۵  مسيح نيز كاهن اعظم شد،‏ اما او شخصاً خود را به اين جلال نرساند،‏ بلكه به دست كسی به اين جلال نايل آمد كه به او گفت:‏ «تو پسر من هستی؛‏ من امروز پدر تو شده‌ام.‏» ۶  همچنين در جای ديگر می‌گويد:‏ «تو به شيوهٔ مِلكيصِدِق تا به ابد كاهن هستی.‏»‏ ۷  مسيح در طول زندگی خود بر زمين* دعاهای التماس‌آميز و درخواست‌های خود را با فريادهای بلند و اشک‌ها به حضور كسی كه قادر بود او را از مرگ نجات دهد،‏ تقديم كرد و دعاهای او به خاطر خداترسی‌اش مستجاب شد.‏ ۸  او هرچند پسر خدا بود،‏ با رنجی كه كشيد،‏ اطاعت را آموخت.‏ ۹  پس از آن كه كامل گشت،‏* اين مسئوليت را يافت كه نجات ابدی را برای تمام كسانی كه از او اطاعت می‌كنند،‏ ميسر سازد؛‏ ۱۰  زيرا خدا او را برگزيد تا به شيوهٔ مِلكيصِدِق كاهن اعظم شود.‏ ۱۱  در مورد مسيح مطالب بسياری برای گفتن داريم،‏ اما توضيح آن دشوار است؛‏ زيرا گوش شما سنگين شده است.‏ ۱۲  شما تا به حال می‌بايست معلّم می‌بوديد،‏ اما بار ديگر نياز داريد كه كسی اصول ابتدايی كلام مقدّس خدا را از آغاز به شما بياموزد؛‏ شما به عقب بازگشته‌ايد و به شير نياز داريد،‏ نه خوراک سنگين.‏* ۱۳  كسی كه هنوز شيرخواره است با كلام عدالت آشنايی ندارد؛‏ زيرا طفل است.‏ ۱۴  اما خوراک سنگين* برای بالغان است؛‏ برای آنانی كه با استفادهٔ مداوم از قدرت تشخيص* خود،‏ آن را پرورش داده‌اند* تا خوب را از بد تشخيص دهند.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «به راه خطا می‌روند».‏
يا:‏ «به‌نرمی؛‏ به‌اعتدال».‏
يا:‏ «چون خود نيز تحت تأثير ضعف‌هايش است».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در ايّام جسم خود».‏
يا:‏ «هنگامی كه كاملاً واجد شرايط شد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سفت؛‏ جامد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سفت؛‏ جامد».‏
يا:‏ «قدرت درک».‏
يا:‏ «تمرين داده‌اند»؛‏ در يونانی به تمرين‌های ژيمناست اشاره دارد.‏