نامهٔ پولُس به عبرانيان ۱۳‏:‏۱‏-‏۲۵

  • سفارش‌های پايانی و سلام‌ها ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

    • مهمان‌نوازی را فراموش مكنيد ‏(‏۲‏)‏

    • حفظ حرمت پيوند ازدواج ‏(‏۴‏)‏

    • اطاعت از آنان كه هدايت را بر عهده دارند ‏(‏۷‏،‏ ۱۷‏)‏

    • تقديم قربانی حمد و ستايش ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

۱۳  باشد كه محبت برادرانه در ميانتان برقرار بماند.‏ ۲  مهمان‌نوازی* را فراموش مكنيد؛‏ زيرا اينچنين برخی ندانسته از فرشتگان پذيرايی كردند.‏ ۳  كسانی را كه در زندانند به ياد داشته باشيد،‏ چنان كه گويی خود با آنان در بنديد.‏ همچنين كسانی را كه آزار می‌بينند،‏ از ياد مبريد؛‏ زيرا شما نيز اعضای همان بدنيد.‏* ۴  پيوند ازدواج بايد در نظر همگان محترم باشد.‏ بستر زناشويی نيز بايد از ناپاكی به دور باشد؛‏ زيرا خدا كسانی را كه مرتكب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ چه مجرّد و چه متأهل،‏ محكوم خواهد كرد.‏ ۵  شيوهٔ زندگی شما بَری از پول‌دوستی باشد و به آنچه داريد،‏ قانع باشيد؛‏ زيرا خدا گفته است:‏ «من هرگز تو را ترک نخواهم كرد و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.‏» ۶  بنابراين،‏ می‌توانيم با اطمينان بگوييم:‏ «يَهُوَه* ياور من است؛‏ پس نخواهم ترسيد.‏ انسان به من چه می‌تواند بكند؟‏»‏ ۷  كسانی كه هدايت را در ميان شما بر عهده دارند و كلام خدا را با شما در ميان گذاشته‌اند،‏ از ياد مبريد.‏ با ملاحظهٔ نتايج نيكوی رفتارشان،‏ ايمان آنان را سرمشق قرار دهيد.‏ ۸  عيسی مسيح،‏ امروز همان است كه ديروز بود و تا ابد نيز چنين خواهد بود.‏ ۹  مگذاريد تعاليم گوناگون و غريب،‏ شما را منحرف كند؛‏ زيرا بهتر است كه دل با لطف الٰهی تقويت شود تا با پرهيز از بعضی خوردنی‌ها؛‏* اين پرهيزكاری‌ها به كسانی كه خود را با آن مشغول می‌كنند،‏ فايده‌ای نمی‌رساند.‏ ۱۰  ما مذبحی داريم كه خدمتگزاران خيمه* اختيار ندارند از آنچه بر آن است،‏ بخورند؛‏ ۱۱  زيرا جسد حيواناتی كه كاهن اعظم خونشان را به عنوان قربانی گناه به مكان اقدس* می‌بَرَد،‏ خارج از اردوگاه سوخته می‌شود.‏ ۱۲  از اين رو،‏ عيسی نيز بيرون دروازهٔ شهر رنج كشيد تا قوم را با خون خود تقديس كند.‏ ۱۳  پس بياييد در حالی كه متحمّل ننگی می‌شويم كه او متحمّل شد،‏ بيرون اردوگاه نزد او برويم؛‏ ۱۴  زيرا در اينجا شهری نداريم كه ماندگار باشد،‏ بلكه با اشتياق در انتظار آن شهری هستيم كه خواهد آمد.‏ ۱۵  بياييد از طريق عيسی همواره قربانی حمد و ستايش را به خدا تقديم كنيم؛‏ يعنی ثمرهٔ لب‌هايمان را كه با آن‌ها نام او را به همگان اعلام می‌كنيم.‏ ۱۶  به علاوه،‏ از ياد مبريد كه به ديگران نيكويی كنيد و آنان را در آنچه داريد،‏ سهيم سازيد؛‏ زيرا چنين قربانی‌هايی خدا را بسيار خشنود می‌كند.‏ ۱۷  از كسانی كه هدايت را در ميان شما بر عهده دارند،‏ اطاعت و فرمانبرداری كنيد؛‏ زيرا همواره از جان‌های شما پاسداری می‌كنند و برای آن حساب پس خواهند داد.‏ پس اگر چنين كنيد،‏ آنان می‌توانند وظيفه‌شان را با شادی انجام دهند،‏ نه با آه و ناله،‏ چون اگر با آه و ناله انجام دهند،‏ به ضرر شما خواهد بود.‏ ۱۸  از دعا كردن برای ما دست مكشيد؛‏ زيرا اطمينان داريم كه از وجدانی پاک* برخورداريم و می‌خواهيم از هر جهت در زندگی صادق باشيم.‏ ۱۹  به‌خصوص از شما تمنا دارم كه دعا كنيد تا بتوانم هر چه زودتر نزد شما بازگردم.‏ ۲۰  حال خدای آرامش كه شبان اعظمِ گوسفندان را از مردگان برخيزانيد،‏ يعنی سَرورمان عيسی را كه خون عهد ابدی را به همراه داشت،‏ ۲۱  شما را با هر آنچه نيكوست برای انجام دادن خواستش مجهز سازد.‏ باشد كه او از طريق عيسی مسيح ما را بر آن دارد كه آنچه مايهٔ خشنودی اوست انجام دهيم.‏ جلال برای هميشه و تا ابد بر او باد!‏ آمين.‏ ۲۲  حال ای برادران،‏ از شما تمنا دارم كه با حوصله به اين كلام دلگرم‌كننده گوش دهيد،‏ چون نامه‌ای مختصر برايتان نوشتم.‏ ۲۳  می‌خواهم بدانيد كه برادر ما تيموتائوس آزاد شده است.‏ اگر به زودی بيايد،‏ همراه او به ديدار شما خواهم آمد.‏ ۲۴  سلام مرا به تمام كسانی كه هدايت را در ميان شما بر عهده دارند و به تمام مقدّسان برسانيد.‏ برادران در ايتاليا به شما سلام می‌رسانند.‏ ۲۵  لطف الٰهی با همهٔ شما باد!‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «محبت به غريبان».‏
يا احتمالاً:‏ «گويی با آنان رنج می‌كشيد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور محدوديت‌های شريعت موسی برای خوراكی‌هاست.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آنان كه در خيمه،‏ خدمت مقدّس را به جا می‌آورند».‏
منظور قدس‌الاقداس است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «قدس‌الاقداس».‏
يا:‏ «وجدانی صادق؛‏ وجدانی نيكو».‏