مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب عاموس

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • عاموس پیامی از یَهُوَه دریافت می‌کند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • داوری‌هایی به دلیل شورش‌های پی‌درپی ‏(‏۳-‏۱۵‏)‏

 • ۲

  • داوری‌هایی به دلیل شورش‌های پی‌درپی ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

 • ۳

  • اعلام داوری خدا ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • خدا اسرار خود را آشکار می‌کند ‏(‏۷‏)‏

  • پیامی بر ضدّ سامره ‏(‏۹-‏۱۵‏)‏

 • ۴

  • پیامی بر ضدّ گاوهای باشان ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یَهُوَه پرستش اشتباه اسرائیل را مسخره می‌کند ‏(‏۴،‏ ۵‏)‏

  • اسرائیل تأدیب خدا را رد می‌کند ‏(‏۶-‏۱۳‏)‏

   • ‏«برای روبرو شدن با خدای خود آماده شو» ‏(‏۱۲‏)‏

   • ‏‹خدا افکارش را به انسان می‌گوید› ‏(‏۱۳‏)‏

 • ۵

  • اسرائیل مثل باکره‌ای که افتاده است ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • به طرف خدا برگردید تا زنده بمانید ‏(‏۴-‏۱۷‏)‏

   • ‏«از بدی متنفر باشید و خوبی را دوست داشته باشید» ‏(‏۱۵‏)‏

  • روز یَهُوَه،‏ روز تاریکی ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

   • قربانی‌های اسرائیل رد می‌شود ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۶

  • وای بر کسانی که بی‌خیالند!‏ ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • تخت‌هایی از عاج؛‏ کاسه‌های شراب ‏(‏۴‏،‏ ۶‏)‏

 • ۷

  • رؤیاهایی که نشان می‌داد ویرانی اسرائیل نزدیک است ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • ملخ‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏‏،‏ آتش ‏(‏۴-‏۶‏)‏‏،‏ شاقول ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • به عاموس گفته شد که دیگر نبوّت نکند ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

 • ۸

  • رؤیای سبدی از میوه‌های تابستانی ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • ظالمان محکوم می‌شوند ‏(‏۴-‏۱۴‏)‏

   • قحطی روحانی ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۹

  • فرار از داوری‌های خدا غیرممکن است ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • خیمهٔ داوود برپا خواهد شد ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏