صَفَنیا ۱‏:‏۱‏-‏۱۸

  • روز داوری یَهُوَه نزدیک است ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

    • روز یَهُوَه به سرعت می‌آید ‏(‏۱۴‏)‏

    • نقره و طلا نمی‌تواند نجات دهد ‏(‏۱۸‏)‏

۱  این کلام یَهُوَه است که در دوران حکمرانی یوشیا که پادشاه یهودا و پسر آمون بود،‏ به صَفَنیا* پسر کوشی،‏ پسر جِدَلیا،‏ پسر اَمَریا،‏ پسر حِزِقیا الهام شد:‏ ۲  یَهُوَه می‌گوید،‏ «من همه چیز را از روی زمین کاملاً محو و نابود می‌کنم.‏»‏ ۳  یَهُوَه می‌گوید،‏ «من انسان‌ها و حیوانات را نابود می‌کنم.‏ پرندگان آسمان و ماهیان دریا را نابود می‌کنم،‏ همین طور سنگ‌های لغزش* و شریران را.‏ من بشر را از روی زمین نابود می‌کنم.‏ ۴  من دستم را بر ضدّ یهودا و بر ضدّ همهٔ ساکنان اورشلیم دراز می‌کنم.‏ من هر اثری را که از بَعَل در این مکان باقی مانده،‏ نابود می‌کنم و نام کاهنان خدایان دروغین را همراه با کاهنان دیگر محو می‌کنم.‏ ۵  کسانی را که روی پشت‌بام‌ها جلوی لشکر آسمان‌ها سجده می‌کنند،‏ نابود می‌کنم.‏ همچنین کسانی را که جلوی یَهُوَه سجده می‌کنند و قسم می‌خورند که به او وفادارند و در عین حال قسم می‌خورند که به مَلکام هم وفادارند،‏ از بین می‌برم.‏ ۶  من کسانی را که دیگر از یَهُوَه پیروی نمی‌کنند،‏ به دنبال هدایت یَهُوَه نیستند و از او راهنمایی نمی‌خواهند،‏ نابود می‌کنم.‏»‏ ۷  در حضور یَهُوَه حاکم متعال سکوت کنید،‏ چون روز یَهُوَه نزدیک است.‏ یَهُوَه قربانی‌ای آماده کرده است و دعوت‌شدگانش را تقدیس کرده است.‏* ۸  ‏«من یَهُوَه،‏ در روزی که آن قربانی را آماده می‌کنم،‏ از امیران،‏ پسران پادشاه و همهٔ کسانی که مثل قوم‌های دیگر لباس می‌پوشند،‏ حساب می‌خواهم.‏ ۹  من در آن روز از همهٔ کسانی که روی سکو* می‌روند،‏ و از کسانی که خانهٔ اربابشان را با خشونت و فریب پر می‌کنند،‏ حساب می‌خواهم.‏»‏ ۱۰  یَهُوَه می‌گوید،‏ «در آن روز،‏ از ‹دروازهٔ ماهی› صدای فریاد می‌آید،‏ و از ناحیهٔ دوم شهر،‏ صدای گریه و زاری و از تپه‌ها صدایی مهیب.‏ ۱۱  ای ساکنان مَکتِش،‏* گریه و زاری کنید،‏ چون همهٔ تاجران از بین رفته‌اند؛‏* همهٔ کسانی که نقره را وزن می‌کردند،‏ نابود شده‌اند.‏ ۱۲  در آن زمان،‏ من به‌دقت اورشلیم را با چراغ جستجو می‌کنم،‏ و از افراد آسوده‌خیال* که در دلشان می‌گویند،‏ ‏‹یَهُوَه نه خوبی می‌کند نه بدی،‏› حساب می‌خواهم.‏ ۱۳  ثروت آن‌ها غارت می‌شود و خانه‌هایشان ویران.‏ آن‌ها خانه می‌سازند،‏ اما در آن ساکن نمی‌شوند.‏ درختان انگور می‌کارند،‏ اما از شراب آن نمی‌نوشند.‏ ۱۴  روز عظیم یَهُوَه نزدیک است!‏ نزدیک است و به‌سرعت* می‌آید!‏ صدای روز یَهُوَه هولناک* است.‏ در آن روز مرد جنگجو فریاد می‌زند.‏ ۱۵  آن روز،‏ روز غضب است،‏ روز اضطراب و درماندگی،‏ روز توفان و ویرانی،‏ روز تاریکی و تیرگی،‏ روز ابرهای سیاه و ظلمت شدید،‏ ۱۶  روز شیپور و فریاد جنگ بر ضدّ شهرهای حصاردار و بر ضدّ برج‌های بلند.‏* ۱۷  من انسان‌ها را پریشان می‌کنم و آن‌ها مثل کورها راه می‌روند،‏ چون به یَهُوَه گناه کرده‌اند.‏ خون آن‌ها مثل خاک ریخته می‌شود و گوشت بدنشان* مثل فضولات.‏ ۱۸  در روز غضب یَهُوَه،‏ نه نقرهٔ آن‌ها می‌تواند نجاتشان دهد و نه طلایشان،‏ چون تمام زمین در آتش غیرت او می‌سوزد؛‏ او تمام ساکنان زمین را به شکل فجیعی هلاک خواهد کرد.‏»‏

پاورقی‌ها

یعنی:‏ «یَهُوَه پنهان کرده است (‏طوری که گنجی را پنهان می‌کنند)‏.‏»‏
ظاهراً منظور اشیا یا فعالیت‌های مربوط به بت‌پرستی است.‏
یا:‏ «پاک کرده است.‏»‏
یا:‏ «آستانه.‏» احتمالاً سکوی تخت پادشاه.‏
ظاهراً بخشی از اورشلیم نزدیک دروازهٔ ماهی.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خاموش شده‌اند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که روی ته‌نشین،‏ سفت می‌شوند.‏» مثل شراب درون یک خمره.‏
یا:‏ «با عجله.‏»‏
یا:‏ «تلخ.‏»‏
یا:‏ «برج‌های بلند در گوشهٔ حصارها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روده‌ها.‏»‏