مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ سوم یوحنا

باب‌ها

۱

فهرست محتوا

  • سلام و احوالپرسی و دعا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • تشویق و تحسین گایوس ‏(‏۵-‏۸‏)‏

  • دیوتْرِفیسِ جاه‌طلب ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

  • تعریف‌های خوب از دیمیتریوس ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

  • برنامهٔ سفر برای دیدار و سلام رساندن ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏