مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب زَکَریا

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • دعوتی برای بازگشت به سوی یَهُوَه ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • ‏‹به سوی من برگردید و من هم به سوی شما برمی‌گردم› ‏(‏۳‏)‏

  • رؤیای اول:‏ چهار اسب‌سوار ‏(‏۷-‏۱۷‏)‏

   • ‏«یَهُوَه دوباره به صَهیون تسلّی می‌دهد» ‏(‏۱۷‏)‏

  • رؤیای دوم:‏ چهار شاخ و چهار صنعتگر ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

 • ۲

  • رؤیای سوم:‏ مردی با ریسمان اندازه‌گیری ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • اورشلیم اندازه‌گیری می‌شود ‏(‏۲‏)‏

   • یَهُوَه،‏ ‹دیواری از آتش دورتادور اورشلیم› ‏(‏۵‏)‏

   • لمس کردن مردمک چشم خدا ‏(‏۸‏)‏

   • ملت‌های بسیاری به یَهُوَه می‌پیوندند ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۳

  • رؤیای چهارم:‏ تعویض لباس‌های کاهن اعظم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • شیطان مانع یوشَع،‏ کاهن اعظم می‌شود ‏(‏۱‏)‏

   • ‏«من خادمم را که نامش شاخه است آشکار می‌کنم.‏» ‏(‏۸‏)‏

 • ۴

  • رؤیای پنجم:‏ چراغدان و دو درخت زیتون ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • ‏«نه با قدرت انسان،‏ بلکه به وسیلهٔ روح من» ‏(‏۶‏)‏

   • روزی را که شروعی کوچک داشت حقیر نشمارید ‏(‏۱۰‏)‏

 • ۵

  • رؤیای ششم:‏ طوماری در حال پرواز ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • رؤیای هفتم:‏ سبد ایفه ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

   • زنی به نام شرارت،‏ داخل سبد ‏(‏۸‏)‏

   • سبد به شِنعار برده می‌شود ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

 • ۶

  • رؤیای هشتم:‏ چهار ارابه ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • ‏«شاخه» پادشاه و کاهن خواهد شد ‏(‏۹-‏۱۵‏)‏

 • ۷

  • یَهُوَه روزهٔ ریاکارانه را محکوم می‌کند ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • ‏«آیا واقعاً برای من روزه می‌گرفتید؟‏» ‏(‏۵‏)‏

   • ‏‹عدالت،‏ محبت پایدار و رحمت› در رفتار با یکدیگر ‏(‏۹‏)‏

 • ۸

  • یَهُوَه در صهیون صلح و راستی برقرار می‌کند ‏(‏۱-‏۲۳‏)‏

   • اورشلیم،‏ «شهر راستی» ‏(‏۳‏)‏

   • ‏«به یکدیگر حقیقت را بگویید» ‏(‏۱۶‏)‏

   • تبدیل روزه به شادی و سرور ‏(‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

   • ‏‹بیایید صمیمانه یَهُوَه را بجوییم› ‏(‏۲۱‏)‏

   • ده مرد لباس یک یهودی را می‌گیرند ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۹

  • داوری خدا بر ملت‌های همسایه ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • آمدن پادشاه صهیون ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

   • پادشاهی فروتن سوار بر الاغ ‏(‏۹‏)‏

  • قوم یَهُوَه آزاد خواهد شد ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

 • ۱۰

  • از یَهُوَه باران بخواهید،‏ نه از خدایان دروغین ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • یَهُوَه قومش را متحد می‌کند ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

   • فرمانروا از خاندان یهودا می‌آید ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

 • ۱۱

  • نتایج رد کردن شبان واقعی خدا ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • ‏«گله‌ای را که برای کشتار کنار گذاشته شده است شبانی کن» ‏(‏۴‏)‏

   • دو چوبدستی:‏ لطف و اتحاد ‏(‏۷‏)‏

   • دستمزد شبان:‏ ۳۰ سکهٔ نقره ‏(‏۱۲‏)‏

   • آن مبلغ در خزانه انداخته می‌شود ‏(‏۱۳‏)‏

 • ۱۲

  • یَهُوَه از یهودا و اورشلیم دفاع خواهد کرد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • اورشلیم،‏ «سنگی سنگین» ‏(‏۳‏)‏

  • گریه و زاری برای کسی که بر او نیزه زدند ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

 • ۱۳

  • از بین بردن بت‌ها و پیامبران دروغین ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • پیامبران دروغین سرافکنده می‌شوند ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • شبان زده خواهد شد ‏(‏۷-‏۹‏)‏

   • یک‌سوم مردم تصفیه خواهند شد ‏(‏۹‏)‏

 • ۱۴

  • پیروزی کامل پرستش حقیقی ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • کوه زیتون به دو نیم تقسیم می‌شود ‏(‏۴‏)‏

   • یَهُوَه تنها خدا،‏ و نامش یکی خواهد بود ‏(‏۹‏)‏

   • بلایی که بر سر مخالفان اورشلیم می‌آید ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

   • برگزاری عید سایه‌بان‌ها ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

   • همهٔ دیگ‌ها برای یَهُوَه مقدّس خواهند شد ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏