نامهٔ پولُس به روميان ۱۲‏:‏۱‏-‏۲۱

  • بدن‌های خود را همچون قربانی زنده تقديم كنيد ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • عطايای متفاوت اما يک بدن ‏(‏۳-‏۸‏)‏

  • پندهايی در مورد زندگی مسيحيان واقعی ‏(‏۹-‏۲۱‏)‏

۱۲  پس ای برادران،‏ بر مبنای رحمت‌های خدا از شما تمنا می‌كنم كه بدن‌های خود را همچون قربانی زنده،‏ مقدّس و پسنديدهٔ خدا به او تقديم كنيد؛‏ يعنی خدمتی مقدّس همراه با قدرت استدلالتان.‏ ۲  ديگر همشكل اين دنيا* مشويد،‏ بلكه با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شويد تا بتوانيد خواست نيكو،‏ پسنديده و كامل خدا را تشخيص دهيد.‏* ۳  زيرا از طريق لطفی كه نصيب من شده است،‏ به همهٔ شما می‌گويم كه خود را برتر از آنچه بايد مپنداريد،‏ بلكه هر يک به ميزان ايمانی كه خدا به او داده است،‏ ديدی معقول نسبت به خود داشته باشد؛‏ ۴  زيرا همان طور كه ما در يک بدن اعضای بسيار داريم و كار همهٔ اين اعضا يكسان نيست،‏ ۵  ما نيز هرچند بسياريم،‏ يک بدن را در اتحاد با مسيح تشكيل می‌دهيم و هر يک از ما عضوی از اعضای يكديگريم.‏ ۶  به سبب لطفی كه نصيب ما شده است،‏ از عطايايی متفاوت برخورداريم.‏ پس اگر آن عطيه نبوّت است،‏ بياييد متناسب با ايمانمان نبوّت كنيم.‏ ۷  اگر آن عطيه خدمت است،‏ بياييد آن خدمت را انجام دهيم.‏ آن كه تعليم می‌دهد،‏ همچنان تعليم دهد.‏ ۸  آن كه تشويق* می‌كند،‏ همچنان تشويق* كند.‏ آن كه عطا* می‌كند،‏ همچنان با سخاوت عطا* كند.‏ آن كه هدايت می‌كند،‏* همچنان با جدّيت* به اين كار بپردازد و آن كه رحمت می‌كند،‏ همچنان با شادی چنين كند.‏ ۹  محبت شما بی‌ريا باشد.‏ از بدی نفرت داشته باشيد و به نيكويی محكم بپيونديد.‏* ۱۰  با محبت برادرانه يكديگر را از صميم دل دوست داشته باشيد.‏ در حرمت گذاشتن به يكديگر پيشقدم شويد.‏* ۱۱  سخت‌كوش* باشيد و نه كاهل.‏* با شور و حرارتی كه روح می‌بخشد،‏ غيور باشيد.‏ همچون غلام،‏ يَهُوَه* را خدمت كنيد.‏ ۱۲  به سبب اميدتان شاد باشيد.‏ در سختی‌ها پايداری كنيد.‏ در دعا پشتكار داشته باشيد.‏ ۱۳  در رفع احتياجات مقدّسان سهيم شويد.‏ سعی كنيد همواره مهمان‌نواز باشيد.‏ ۱۴  برای كسانی كه شما را آزار می‌رسانند،‏ پيوسته بركت بطلبيد؛‏ آری،‏ بركت بطلبيد و لعنت مكنيد.‏ ۱۵  با كسانی كه شادمانند،‏ شادی كنيد و با كسانی كه گريانند،‏ گريه كنيد.‏ ۱۶  همان طرز فكری را نسبت به ديگران داشته باشيد كه نسبت به خود داريد؛‏ ذهن خود را بر افكار متكبّرانه متمركز مسازيد،‏ بلكه تواضع را طريق خود قرار دهيد.‏ خود را دانا مپنداريد.‏ ۱۷  بدی را با بدی پاسخ مدهيد.‏ آنچه در نظر همگان نيكوست،‏ مد نظر داشته باشيد.‏ ۱۸  اگر ممكن است تا جايی كه به شما بستگی دارد،‏ بكوشيد با همه در صلح و صفا باشيد.‏ ۱۹  ای عزيزان،‏ انتقام مگيريد،‏ بلكه آن را به غضب خدا واگذاريد؛‏ زيرا نوشته شده است كه «يَهُوَه* می‌گويد:‏ ‹انتقام از آنِ من است؛‏ من شخص را به سزای اعمالش خواهم رساند.‏›» ۲۰  برعكس،‏ «اگر دشمنت گرسنه است،‏ به او خوراک بده؛‏ اگر تشنه است به او چيزی برای نوشيدن بده؛‏ زيرا اگر چنين كنی زغال‌های افروخته بر سرش خواهی انباشت.‏»‏* ۲۱  مگذار مغلوب بدی شوی،‏ بلكه همواره بدی را با نيكويی مغلوب ساز.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «اين عصر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
يا:‏ «تا برای شما ثابت شود كه خواست نيكو،‏ مقبول و كامل خدا چيست».‏
يا:‏ «ترغيب».‏
يا:‏ «ترغيب».‏
يا:‏ «اعانه».‏
يا:‏ «اعانه».‏
يا:‏ «آن كه اداره‌كننده است».‏
يا:‏ «سخت‌كوشی».‏
يا:‏ «بچسبيد».‏
يا:‏ «از هم پيشی گيريد».‏
يا:‏ «غيور».‏
يا:‏ «و وقت خود را به بطالت مگذرانيد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور نرم ساختن شخص و به اصطلاح ذوب كردن دل سخت اوست.‏