مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب دوم پادشاهان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • ایلیا مرگ اَخَزیا را پیشگویی می‌کند ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۲

  • ایلیا در تندبادی به آسمان برده می‌شود ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

   • اِلیشَع ردای ایلیا را برمی‌دارد ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • اِلیشَع آب اَریحا را سالم می‌کند ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

  • خرس‌ها جوانانی از بیت‌ئیل را می‌کشند ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

 • ۳

  • یِهورام،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • شورش موآب بر ضدّ اسرائیل ‏(‏۴-‏۲۵‏)‏

  • شکست موآب ‏(‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏

 • ۴

  • اِلیشَع روغن بیوه‌زنی را چند برابر می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • مهمان‌نوازی زن شونَمی ‏(‏۸-‏۱۶‏)‏

  • زنی صاحب پسر می‌شود؛‏ آن پسر می‌میرد ‏(‏۱۷-‏۳۱‏)‏

  • اِلیشَع پسر را رستاخیز می‌دهد ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

  • اِلیشَع آش را بی‌ضرر می‌کند ‏(‏۳۸-‏۴۱‏)‏

  • اِلیشَع نان را چند برابر می‌کند ‏(‏۴۲-‏۴۴‏)‏

 • ۵

  • اِلیشَع جذام نَعَمان را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • جِیحَزی طمّاع به جذام مبتلا می‌شود ‏(‏۲۰-‏۲۷‏)‏

 • ۶

  • اِلیشَع سر تبر را روی آب شناور می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • اِلیشَع در مقابل سوری‌ها ‏(‏۸-‏۲۳‏)‏

   • باز شدن چشمان خادم اِلیشَع ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

   • کور شدن ذهن سوری‌ها ‏(‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

  • قحطی در سامرهٔ محاصره‌شده ‏(‏۲۴-‏۳۳‏)‏

 • ۷

  • اِلیشَع پایان قحطی را پیشگویی می‌کند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • وفور غذا در اردوگاه سوری‌ها ‏(‏۳-‏۱۵‏)‏

  • تحقق پیشگویی اِلیشَع ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏

 • ۸

  • بازگرداندن زمین زن شونَمی به او ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • اِلیشَع،‏ بِن‌هَدَد و حَزائیل ‏(‏۷-‏۱۵‏)‏

  • یِهورام،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • اَخَزیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۲۵-‏۲۹‏)‏

 • ۹

  • مسح شدن یِیهو برای پادشاهی در اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • یِیهو یِهورام و اَخَزیا را می‌کشد ‏(‏۱۴-‏۲۹‏)‏

  • کشته شدن ایزابل؛‏ سگ‌ها گوشت او را می‌خورند ‏(‏۳۰-‏۳۷)‏

 • ۱۰

  • یِیهو خاندان اَخاب را می‌کشد ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • یِهوناداب به یِیهو می‌پیوندد ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • یِیهو پرستندگان بَعَل را می‌کشد ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

  • خلاصه‌ای از حکمرانی یِیهو ‏(‏۲۸-‏۳۶‏)‏

 • ۱۱

  • عَتَلیا سلطنت را می‌گیرد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یِهوآش مخفیانه پادشاه می‌شود ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

  • کشته شدن عَتَلیا ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • اصلاحات یِهویاداع ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

 • ۱۲

  • یِهوآش،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یِهوآش معبد را تعمیر می‌کند ‏(‏۴-‏۱۶‏)‏

  • حملهٔ سوری‌ها ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

  • کشته شدن یهوآش ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

 • ۱۳

  • یِهوآحاز،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • یِهوآش،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱۰-‏۱۳‏)‏

  • اِلیشَع غیرت یِهوآش را می‌آزماید ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • مرگ اِلیشَع؛‏ استخوان‌هایش مردی را رستاخیز می‌دهد ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

  • تحقق آخرین پیشگویی اِلیشَع ‏(‏۲۲-‏۲۵‏)‏

 • ۱۴

  • اَمَصیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • جنگ با اَدوم و اسرائیل ‏(‏۷-‏۱۴‏)‏

  • مرگ یِهوآش،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

  • مرگ اَمَصیا ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏

  • یِرُبعام دوم،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۲۳-‏۲۹‏)‏

 • ۱۵

  • عَزَریا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • آخرین پادشاهان اسرائیل:‏ زَکَریا ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏‏،‏ شَلّوم ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏‏،‏ مِنَحیم ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏‏،‏ فِقَحیا ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏‏،‏ فِقَح ‏(‏۲۷-‏۳۱‏)‏

  • یوتام،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۳۲-‏۳۸‏)‏

 • ۱۶

  • آحاز،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • رشوهٔ آحاز به آشوریان ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • آحاز از مذبح بت‌پرستان طرحی برمی‌دارد ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

  • مرگ آحاز ‏(‏۱۹-‏۲۰‏)‏

 • ۱۷

  • هوشِع،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • سقوط اسرائیل ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

  • تبعید اسرائیل به دلیل ارتداد ‏(‏۷-‏۲۳‏)‏

  • آوردن غریبان به شهرهای سامره ‏(‏۲۴-‏۲۶‏)‏

  • مذهب سامریان ‏(‏۲۷-‏۴۱‏)‏

 • ۱۸

  • حِزِقیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • چگونگی سقوط اسرائیل ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • حملهٔ سِنحاریب به یهودا ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • ساقی ارشد،‏ یَهُوَه را مسخره می‌کند ‏(‏۱۹-‏۳۷‏)‏

 • ۱۹

  • حِزِقیا از طریق اِشَعْیا از یَهُوَه کمک می‌خواهد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • سِنحاریب اورشلیم را تهدید می‌کند ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • دعای حِزِقیا ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • پاسخ یَهُوَه از طریق اِشَعْیا ‏(‏۲۰-‏۳۴‏)‏

  • کشته شدن ۱۸۵٬۰۰۰ آشوری به دست فرشتهٔ خدا ‏(‏۳۵-‏۳۷‏)‏

 • ۲۰

  • بیماری و شفای حِزِقیا ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • پیام‌رسانانی از بابِل ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

  • مرگ حِزِقیا ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

 • ۲۱

  • مَنَسی پادشاه یهودا؛‏ خونریزی‌های او ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

   • اعلام نابودی اورشلیم ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • آمون،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱۹-‏۲۶‏)‏

 • ۲۲

  • یوشیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • دستوراتی برای تعمیر معبد ‏(‏۳-‏۷‏)‏

  • پیدا شدن کتاب شریعت ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • حُلده بلا را پیشگویی می‌کند ‏(‏۱۴-‏۲۰‏)‏

 • ۲۳

  • اصلاحات یوشیا ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • برگزاری پِسَح ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • اصلاحات دیگر یوشیا ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

  • مرگ یوشیا ‏(‏۲۸-‏۳۰‏)‏

  • یِهوآحاز،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۳۱-‏۳۳‏)‏

  • یِهویاقیم،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۳۴-‏۳۷‏)‏

 • ۲۴

  • سرکشی یِهویاقیم و مرگ او ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • یِهویاکین،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

  • اولین گروه تبعیدیان به بابِل ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • صِدِقیا پادشاه یهودا؛‏ سرکشی او ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

 • ۲۵

  • محاصرهٔ اورشلیم به دست نِبوکَدنَصَّر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • نابودی اورشلیم و معبد آن؛‏ دومین گروه تبعیدیان ‏(‏۸-‏۲۱‏)‏

  • جِدَلیا مسئول نظارت بر یهودا می‌شود ‏(‏۲۲-‏۲۴‏)‏

  • کشته شدن جِدَلیا؛‏ فرار مردم به مصر ‏(‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏

  • آزاد شدن یِهویاکین در بابِل ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏