مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب دوم سموئیل

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • داوود از مرگ شائول باخبر می‌شود ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • مرثیهٔ داوود برای شائول و یوناتان ‏(‏۱۷-‏۲۷‏)‏

 • ۲

  • داوود،‏ پادشاه یهودا می‌شود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • ایش‌بوشِت پادشاه اسرائیل می‌شود ‏(‏۸-‏۱۱‏)‏

  • جنگ میان خاندان داوود و خاندان شائول ‏(‏۱۲-‏۳۲‏)‏

 • ۳

  • خاندان داوود قوی‌تر می‌شود ‏(‏۱‏)‏

  • پسران داوود ‏(‏۲-‏۵‏)‏

  • اَبنیر طرفدار داوود می‌شود ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

  • یوآب اَبنیر را می‌کشد ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • داوود برای اَبنیر عزاداری می‌کند ‏(‏۳۱-‏۳۹‏)‏

 • ۴

  • ایش‌بوشِت کشته می‌شود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • به فرمان داوود،‏ قاتلان ایش‌بوشِت کشته می‌شوند ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

 • ۵

  • داوود،‏ پادشاه تمام اسرائیل می‌شود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • تسخیر شدن اورشلیم ‏(‏۶-‏۱۶‏)‏

   • صهیون،‏ شهر داوود ‏(‏۷‏)‏

  • داوود فلسطی‌ها را شکست می‌دهد ‏(‏۱۷-‏۲۵‏)‏

 • ۶

  • صندوق عهد به اورشلیم آورده می‌شود ‏(‏۱-‏۲۳‏)‏

   • عُزّه صندوق عهد را با دست می‌گیرد و کشته می‌شود ‏(‏۶-‏۸‏)‏

   • میکال داوود را تحقیر می‌کند ‏(‏۱۶‏،‏ ۲۰-‏۲۳‏)‏

 • ۷

  • داوود اجازه ندارد معبد را بسازد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • عهد پادشاهی داوود ‏(‏۸-‏۱۷‏)‏

  • دعای شکرگزاری داوود ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

 • ۸

  • پیروزی‌های داوود ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • مسئولان در حکومت داوود ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

 • ۹

  • محبت پایدار داوود به مِفیبوشِت ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

 • ۱۰

  • شکست عمّونیان و سوری‌ها ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

 • ۱۱

  • زنای داوود با بَتشِبَع ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • داوود ترتیبی می‌دهد که اوریا کشته شود ‏(‏۱۴-‏۲۵‏)‏

  • داوود بَتشِبَع را به همسری می‌گیرد ‏(‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏

 • ۱۲

  • ناتان داوود را توبیخ می‌کند ‏(‏۱-‏۱۵الف‏)‏

  • پسر بَتشِبَع می‌میرد ‏(‏۱۵ب-‏۲۳‏)‏

  • بَتشِبَع سلیمان را به دنیا می‌آورد ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

  • رَبّه شهر عَمّونیان تسخیر می‌شود ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

 • ۱۳

  • اَمنون به تامار تجاوز می‌کند ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

  • اَبشالوم اَمنون را می‌کشد ‏(‏۲۳-‏۳۳‏)‏

  • اَبشالوم به جِشور فرار می‌کند ‏(‏۳۴-‏۳۹‏)‏

 • ۱۴

  • یوآب و زن تِقوعی ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • داوود به نقشهٔ یوآب پی می‌برد ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

  • اَبشالوم اجازه دارد به اورشلیم برگردد ‏(‏۲۱-‏۳۳‏)‏

 • ۱۵

  • توطئه و شورش اَبشالوم ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • فرار داوود از اورشلیم ‏(‏۱۳-‏۳۰‏)‏

  • اَخیتوفِل با اَبشالوم همدست می‌شود ‏(‏۳۱‏)‏

  • مأموریت حوشای برای باطل کردن نقشهٔ اَخیتوفِل ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

 • ۱۶

  • صیبا به مِفیبوشِت تهمت می‌زند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • شِمعی داوود را لعنت می‌کند ‏(‏۵-‏۱۴‏)‏

  • اَبشالوم حوشای را به حضورش می‌پذیرد ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • توصیهٔ اَخیتوفِل ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

 • ۱۷

  • توصیهٔ حوشای به جای توصیهٔ اَخیتوفِل پذیرفته می‌شود ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • به داوود خبر داده می‌شود که در خطر است؛‏ او از دست اَبشالوم فرار می‌کند ‏(‏۱۵-‏۲۹‏)‏

   • بَرزِلّایی و عده‌ای دیگر مایحتاج داوود و همراهانش را تأمین می‌کنند ‏(‏۲۷-‏۲۹‏)‏

 • ۱۸

  • شکست و مرگ اَبشالوم ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • خبر مرگ اَبشالوم به داوود می‌رسد ‏(‏۱۹-‏۳۳‏)‏

 • ۱۹

  • داوود برای اَبشالوم عزاداری می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • یوآب داوود را سرزنش می‌کند ‏(‏۵-‏۸الف‏)‏

  • داوود به اورشلیم برمی‌گردد ‏(‏۸ب-‏۱۵‏)‏

  • شِمعی از داوود می‌خواهد که او را ببخشد ‏(‏۱۶-‏۲۳‏)‏

  • بی‌گناهی مِفیبوشِت ثابت می‌شود ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

  • احترام به بَرزِلّایی ‏(‏۳۱-‏۴۰‏)‏

  • بحث بین طایفه‌ها ‏(‏۴۱-‏۴۳‏)‏

 • ۲۰

  • شورش شِبا؛‏ یوآب عَماسا را می‌کشد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • شِبا تعقیب می‌شود؛‏ سرش را از تنش جدا می‌کنند ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

  • مسئولان در حکومت داوود ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏

 • ۲۱

  • انتقام جِبعونیان از خاندان شائول ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • جنگ‌های پی‌درپی علیه فلسطی‌ها ‏(‏۱۵-‏۲۲‏)‏

 • ۲۲

  • داوود به خاطر نجاتش،‏ خدا را ستایش می‌کند ‏(‏۱-‏۵۱‏)‏

   • ‏‹یَهُوَه صخرهٔ من است› ‏(‏۲‏)‏

   • یَهُوَه با وفاداران،‏ وفادار است ‏(‏۲۶‏)‏

 • ۲۳

  • آخرین سخنان داوود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • دلاوری‌های جنگجویان قدرتمند داوود ‏(‏۸-‏۳۹‏)‏

 • ۲۴

  • داوود با سرشماری قوم مرتکب گناه می‌شود ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • بیماری همه‌گیر ۷۰٬۰۰۰ نفر را می‌کشد ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • داوود مذبحی می‌سازد ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

   • هر قربانی‌ای قیمتی دارد ‏(‏۲۴‏)‏