مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ دوم پولُس به تیموتائوس

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • پولُس خدا را به خاطر ایمان تیموتائوس شکر می‌گوید ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • ‏‹توانایی خاصّی را که خدا به تو داد،‏ شعله‌ور نگه دار› ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • ‏‹در چهارچوب تعالیم درست بمان› ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • دشمنان و دوستان پولُس ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

 • ۲

  • سپردن پیام به افراد واجد شرایط ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • تحمّل سختی‌ها به خاطر خبر خوش ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • استفادهٔ درست از کلام خدا ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • از تمایلات دوران جوانی فرار کن ‏(‏۲۰-‏۲۲‏)‏

  • نحوهٔ برخورد با مخالفان ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏

 • ۳

  • دوران بحرانی روزهای آخر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پولُس را با دقت سرمشق قرار بده ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • ‏‹به چیزهایی که یاد گرفتی پای‌بند باش› ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

   • ‏«تمام نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده» ‏(‏۱۶‏)‏

 • ۴

  • ‏«خدمتت را به طور کامل انجام بده» ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • ‏«کلام خدا را موعظه کن،‏ فوریت این کار را همیشه در نظر داشته باش» ‏(‏۲‏)‏

  • ‏«من در جنگ نیکویمان جنگیده‌ام» ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • درخواست‌های شخصی پولُس از تیموتائوس ‏(‏۹-‏۱۸‏)‏

  • سلام رساندن ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏