مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب دوم تواریخ

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلیمان تقاضای حکمت می‌کند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • ثروت سلیمان ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

 • ۲

  • تدارکات ساختن معبد ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۳

  • سلیمان ساختن معبد را شروع می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • قدس‌الاقداس ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • دو ستون مسی ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

 • ۴

  • مذبح،‏ حوض و تشت‌ها ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • چراغدان‌ها،‏ میزها و صحن‌ها ‏(‏۷-‏۱۱الف‏)‏

  • ساختن وسایل معبد تمام می‌شود ‏(‏۱۱ب-‏۲۲‏)‏

 • ۵

  • تدارکات افتتاح معبد ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • صندوق عهد به معبد آورده می‌شود ‏(‏۲-‏۱۰‏)‏

 • ۶

  • سخنرانی سلیمان برای مردم ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • دعای سلیمان برای افتتاح معبد ‏(‏۱۲-‏۴۲‏)‏

 • ۷

  • پر شدن معبد از جلال یَهُوَه ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • مراسم افتتاح ‏(‏۴-‏۱۰‏)‏

  • ظاهر شدن یَهُوَه به سلیمان ‏(‏۱۱-‏۲۲‏)‏

 • ۸

  • کارهای ساختمانی دیگر سلیمان ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • ترتیبات پرستش در معبد ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏

  • کشتی‌های سلیمان ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

 • ۹

  • دیدار ملکهٔ سَبا از سلیمان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • ثروت سلیمان ‏(‏۱۳-‏۲۸‏)‏

  • مرگ سلیمان ‏(‏۲۹-‏۳۱‏)‏

 • ۱۰

  • شورش اسرائیل علیه رِحُبعام ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

 • ۱۱

  • حکمرانی رِحُبعام ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • لاویان وفادار به یهودا می‌روند ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • خانوادهٔ رِحُبعام ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

 • ۱۲

  • حملهٔ شیشَق به اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • پایان حکمرانی رِحُبعام ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

 • ۱۳

  • اَبیّا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

   • پیروزی اَبیّا بر رِحُبعام ‏(‏۳-‏۲۰‏)‏

 • ۱۴

  • مرگ اَبیّا ‏(‏۱‏)‏

  • آسا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۲-‏۸‏)‏

  • پیروزی آسا بر ٫۰۰۰‏٫۰۰۰‏۱ سرباز حبشی ‏(‏۹-‏۱۵‏)‏

 • ۱۵

 • ۱۶

  • پیمان آسا با سوریه ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • حَنانی آسا را توبیخ می‌کند ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • مرگ آسا ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

 • ۱۷

  • یَهوشافاط،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • فعالیت ویژهٔ آموزشی ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • قدرت نظامی یَهوشافاط  ‏(‏۱۰-‏۱۹‏)‏

 • ۱۸

  • پیمان یَهوشافاط با اَخاب ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • میکایا در مورد شکست نبوّت می‌کند ‏(‏۱۲-‏۲۷‏)‏

  • کشته شدن اَخاب در راموت‌جِلعاد ‏(‏۲۸-‏۳۴‏)‏

 • ۱۹

  • یِیهو یَهوشافاط را توبیخ می‌کند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • اصلاحات یَهوشافاط ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

 • ۲۰

  • ملت‌های همسایه یهودا را تهدید می‌کنند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • کمک خواستن یَهوشافاط در دعا ‏(‏۵-‏۱۳‏)‏

  • جواب از طرف یَهُوَه ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • نجات معجزه‌آسای یهودا ‏(‏۲۰-‏۳۰‏)‏

  • پایان حکمرانی یَهوشافاط ‏(‏۳۱-‏۳۷‏)‏

 • ۲۱

  • یِهورام،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • نوشته‌ای از ایلیا ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • عاقبت بد یِهورام ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏

 • ۲۲

  • اَخَزیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • عَتَلیا سلطنت را به دست می‌گیرد ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

 • ۲۳

  • یِهویاداع وارد عمل می‌شود؛‏ پادشاه شدن یِهوآش ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • کشته شدن عَتَلیا ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • اصلاحات یِهویاداع ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

 • ۲۴

  • حکمرانی یِهوآش ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یِهوآش معبد را بازسازی می‌کند ‏(‏۴-‏۱۴‏)‏

  • ارتداد یِهوآش ‏(‏۱۵-‏۲۲‏)‏

  • به قتل رسیدن یِهوآش ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

 • ۲۵

  • اَمَصیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • جنگ با اَدوم ‏(‏۵-‏۱۳‏)‏

  • بت‌پرستی اَمَصیا ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

  • جنگ با یِهوآش،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • مرگ اَمَصیا ‏(‏۲۵-‏۲۸‏)‏

 • ۲۶

  • عُزّیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • جنگ‌های عُزّیا ‏(‏۶-‏۱۵‏)‏

  • جذام عُزّیا به دلیل غرور ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

  • مرگ عُزّیا ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

 • ۲۷

  • یوتام،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۹‏)‏

 • ۲۸

  • آحاز،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • شکست از سوریه و اسرائیل ‏(‏۵-‏۸‏)‏

  • هشدار عودید به اسرائیل ‏(‏۹-‏۱۵‏)‏

  • خوار شدن یهودا ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • بت‌پرستی آحاز؛‏ مرگ او ‏(‏۲۰-‏۲۷‏)‏

 • ۲۹

  • حِزِقیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • اصلاحات حِزِقیا  ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

  • پاکسازی معبد ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

  • برقرار شدن خدمت در معبد ‏(‏۲۰-‏۳۶‏)‏

 • ۳۰

  • حِزِقیا پِسح را برگزار می‌کند ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

 • ۳۱

  • حِزِقیا ارتداد را ریشه‌کن می‌کند ‏(‏۱‏)‏

  • حمایت از کاهنان و لاویان ‏(‏۲-‏۲۱‏)‏

 • ۳۲

  • سِنحاریب اورشلیم را تهدید می‌کند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • سِنحاریب یَهُوَه را به مبارزه می‌طلبد ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

  • فرشته‌ای لشکر آشور را نابود می‌کند ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

  • بیماری و غرور حِزِقیا ‏(‏۲۴-‏۲۶‏)‏

  • دست‌آوردها و مرگ حِزِقیا ‏(‏۲۷-‏۳۳‏)‏

 • ۳۳

  • مَنَسّی،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • توبهٔ مَنَسّی ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • مرگ مَنَسّی ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

  • آمون،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۲۱-‏۲۵‏)‏

 • ۳۴

  • یوشیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • اصلاحات یوشیا ‏(‏۳-‏۱۳‏)‏

  • پیدا شدن کتاب شریعت ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • حُلده در مورد مصیبت نبوّت می‌کند ‏(‏۲۲-‏۲۸‏)‏

  • یوشیا کتاب را برای قوم می‌خواند ‏(‏۲۹-‏۳۳‏)‏

 • ۳۵

  • تدارکات یوشیا برای پِسَحی بزرگ ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • کشته شدن یوشیا به دست نِکو،‏ فرعون مصر ‏(‏۲۰-‏۲۷‏)‏

 • ۳۶

  • یِهوآحاز،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یِهویاقیم،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • یِهویاکین،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

  • صِدِقیا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • نابودی اورشلیم ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

  • فرمان کوروش برای بازسازی معبد ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏