مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب دانیال

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • بابلی‌ها اورشلیم را محاصره می‌کنند (‏۱،‏ ۲‏)‏

  • تعلیم مخصوص برای نوجوانان تبعیدی در دربار پادشاه (‏۳-‏۵‏)‏

  • آزمایش ایمان چهار نوجوان عبرانی (‏۶-‏۲۱‏)‏

 • ۲

  • خواب نِبوکَدنَصَّر او را آشفته و پریشان می‌کند (‏۱-‏۴‏)‏

  • حکیمان بابِل نمی‌توانند به پادشاه بگویند که او چه خوابی دیده است (‏۵-‏۱۳‏)‏

  • دانیال از خدا کمک می‌خواهد (‏۱۴-‏۱۸‏)‏

  • خدا ستایش می‌شود،‏ چون راز را آشکار می‌کند (‏۱۹-‏۲۳‏)‏

  • دانیال خواب را برای پادشاه تعریف می‌کند (‏۲۴-‏۳۵‏)‏

  • تعبیر خواب (‏۳۶-‏۴۵‏)‏

   • سنگی مجسمه را خرد می‌کند (‏۴۴،‏ ۴۵‏)‏

  • پادشاه به دانیال عزّت و جلال می‌دهد (‏۴۶-‏۴۹‏)‏

 • ۳

  • مجسمهٔ طلایی نِبوکَدنَصَّر (‏۱-‏۷‏)‏

   • فرمان نِبوکَدنَصَّر برای پرستش مجسمه ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • سه جوان عبرانی به نافرمانی متهم می‌شوند (‏۸-‏۱۸‏)‏

   • ‏«هیچ وقت حاضر نیستیم خدایانت را بپرستیم» (‏۱۸‏)‏

  • آن سه جوان به داخل کورهٔ آتش انداخته می‌شوند (‏۱۹-‏۲۳‏)‏

  • نجات معجزه‌آسا از آتش (‏۲۴-‏۲۷‏)‏

  • پادشاه،‏ خدای عبرانیان را جلال می‌دهد (‏۲۸-‏۳۰‏)‏

 • ۴

  • نِبوکَدنَصَّر،‏ حکمرانی خدا را به رسمیت می‌شناسد (‏۱-‏۳‏)‏

  • خواب پادشاه دربارهٔ درخت (‏۴-‏۱۸‏)‏

   • هفت زمان (‏۱۶‏)‏

   • خدا حاکم بشر است (‏۱۷‏)‏

  • دانیال خواب را تعبیر می‌کند (‏۱۹-‏۲۷‏)‏

  • اولین تحقق خواب در مورد پادشاه (‏۲۸-‏۳۶‏)‏

   • پادشاه به مدت هفت زمان عقلش را از دست می‌دهد (‏۳۲،‏ ۳۳‏)‏

  • پادشاه،‏ خدای آسمان‌ها را جلال می‌دهد (‏۳۷‏)‏

 • ۵

  • ضیافت بِلشَصَّرِ پادشاه (‏۱-‏۴‏)‏

  • دست‌نوشتهٔ روی دیوار (‏۵-‏۱۲‏)‏

  • از دانیال خواسته می‌شود که معنی آن نوشته را توضیح دهد (‏۱۳-‏۲۵‏)‏

  • معنی نوشته:‏ سقوط بابِل (‏۲۶-‏۳۱‏)‏

 • ۶

  • وزیران و استانداران پارس علیه دانیال توطئه می‌کنند (‏۱-‏۹‏)‏

  • دانیال به دعا کردن ادامه می‌دهد (‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • دانیال به چاه شیران انداخته می‌شود (‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • داریوش پادشاه،‏ خدای دانیال را جلال می‌دهد (‏۲۵-‏۲۸‏)‏

 • ۷

  • رؤیای مربوط به چهار حیوان وحشی (‏۱-‏۸‏)‏

   • شاخی کوچک (‏۸‏)‏

  • ‏«وجود ازلی» بر تخت داوری می‌نشیند (‏۹-‏۱۴‏)‏

   • حکمرانی و پادشاهی به پسر انسان داده می‌شود (‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • دانیال از معنی رؤیا آگاه می‌شود (‏۱۵-‏۲۸‏)‏

   • چهار حیوان وحشی یعنی چهار پادشاه (‏۱۷‏)‏

   • مقدّسانِ خدا پادشاهی را به دست می‌گیرند (‏۱۸‏)‏

   • ده شاخ یعنی ده پادشاه (‏۲۴‏)‏

 • ۸

  • رؤیای مربوط به قوچ و بز نر (‏۱-‏۱۴‏)‏

   • شاخ کوچکی که بزرگ و قوی می‌شود (‏۹-‏۱۲‏)‏

   • ۲۳۰۰ شبانه‌روز (‏۱۴‏)‏

  • جبرائیل معنی رؤیا را توضیح می‌دهد (‏۱۵-‏۲۷‏)‏

   • توضیح مفهوم قوچ و بز نر (‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

   • یک پادشاه ظالم و زیرک (‏۲۳-‏۲۵‏)‏

 • ۹

  • دعای اعتراف‌آمیز دانیال (‏۱-‏۱۹‏)‏

   • ۷۰ سال ویرانی (‏۲‏)‏

  • جبرائیل پیش دانیال می‌آید (‏۲۰-‏۲۳‏)‏

  • پیشگویی ۷۰ هفته (‏۲۴-‏۲۷‏)‏

   • ظهور مسیح موعود بعد از ۶۹ هفته (‏۲۵‏)‏

   • کشته شدن مسیح (‏۲۶‏)‏

   • نابودی شهر و مکان مقدّس (‏۲۶‏)‏

 • ۱۰

  • فرشته‌ای دانیال را تقویت می‌کند (‏۱-‏۲۱‏)‏

   • میکائیل به آن فرشته کمک می‌کند (‏۱۳‏)‏

 • ۱۱

  • پادشاهان پارس و یونان (‏۱-‏۴‏)‏

  • پادشاه جنوب و پادشاه شمال (‏۵-‏۴۵‏)‏

   • مأموری که مالیات می‌گیرد (‏۲۰‏)‏

   • رئیس عهد از بین می‌رود (‏۲۲‏)‏

   • جلال دادن به خدایی که از دژها محافظت می‌کند (‏۳۸‏)‏

   • پادشاه جنوب و پادشاه شمال شاخ‌به‌شاخ می‌شوند (‏۴۰‏)‏

   • خبرهایی نگران‌کننده از مشرق و شمال می‌رسد (‏۴۴‏)‏

 • ۱۲

  • ‏«زمان آخر» و بعد از آن (‏۱-‏۱۳‏)‏

   • میکائیل وارد عمل می‌شود (‏۱‏)‏

   • کسانی که درک و فهم دارند،‏ مثل ستارگان می‌درخشند (‏۳‏)‏

   • شناخت مردم از حقیقت زیاد می‌شود (‏۴‏)‏

   • به رستاخیز دانیال و پاداشی که می‌گیرد اشاره می‌شود (‏۱۳‏)‏