خروج ۲۵‏:‏۱‏-‏۴۰

  • هديه‌های مردم برای ساختن خيمهٔ مقدّس و وسايل آن ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • صندوق عهد ‏(‏۱۰-‏۲۲‏)‏

  • ميز ‏(‏۲۳-‏۳۰‏)‏

  • چراغدان ‏(‏۳۱-‏۴۰‏)‏

۲۵  بعد يَهُوَه به موسی گفت:‏ ۲  ‏«به قوم اسرائيل بگو برای من هديه‌هايی بياورند.‏ هر كسی كه با ميل و رغبت هديه‌ای برايم بياورد،‏* آن را قبول كن.‏ ۳  اين هديه‌ها را از آن‌ها قبول كن:‏ طلا،‏ نقره،‏ مس،‏ ۴  نخ آبی،‏ پشم ارغوانی،‏ الياف قرمز،‏ كتان نفيس،‏ پشم بز،‏ ۵  پوست قوچ كه به رنگ قرمز رنگ شده باشد،‏ چرم نرم،‏* چوب آكاسيا،‏ ۶  روغن برای چراغ‌ها،‏ بَلَسان برای روغن مسح و برای بخور معطر،‏ ۷  و سنگ‌های جَزع و سنگ‌های ديگر برای تزيين ايفود* و سينه‌پوش كاهن اعظم.‏ ۸  شما بايد يک مكان مقدّس برای من بسازيد تا در ميانتان ساكن شوم.‏ ۹  خيمهٔ مقدّس و همهٔ وسايلش را دقيقاً مطابق طرحی* كه به تو نشان می‌دهم،‏ بسازيد.‏ ۱۰  ‏«با چوب آكاسيا،‏ صندوقی به طول ۱۱۰ سانتی‌متر* و عرض ۶۷ سانتی‌متر* و ارتفاع ۶۷ سانتی‌متر* بسازيد.‏ ۱۱  بعد درون و بيرون آن را با طلای خالص بپوشان و حاشيهٔ آن را دورتادور با طلا تزئين كن.‏ ۱۲  همين طور چهار حلقهٔ طلا قالب‌ريزی كن و بالای چهار پايهٔ آن نصب كن؛‏ دو حلقه در يک طرف و دو حلقه در طرف ديگر.‏ ۱۳  با چوب آكاسيا تيرک‌هايی درست كن و آن‌ها را با طلا بپوشان.‏ ۱۴  تيرک‌ها را از درون حلقه‌های دو طرف صندوق رد كن تا بتوانيد صندوق را با آن‌ها حمل كنيد.‏ ۱۵  تيرک‌ها بايد هميشه درون حلقه‌های صندوق بمانند و نبايد آن‌ها را بيرون بياوريد.‏ ۱۶  لوح‌های شهادت را كه به تو خواهم داد،‏ در صندوق بگذار.‏ ۱۷  ‏«برای صندوق سرپوشی از طلای خالص به طول ۱۱۰ سانتی‌متر* و به عرض ۶۷ سانتی‌متر* درست كن.‏ ۱۸  همين طور با چكش‌كاری روی طلا،‏ دو كَرّوبی* بساز و آن‌ها را روی دو سر سرپوش صندوق نصب كن.‏ ۱۹  پس دو كَرّوبی را روی دو سر سرپوش صندوق نصب كن،‏ يک كَرّوبی برای هر طرف.‏ ۲۰  كَرّوبيان بايد رو به يكديگر قرار گيرند و صورت‌هايشان به طرف سرپوش باشد.‏ دو بال هر كَرّوبی بايد به طرف بالا باز باشد،‏ طوری كه سرپوش صندوق را از بالا بپوشاند.‏ ۲۱  آن سرپوش را روی صندوق قرار بده و لوح‌های شهادت را كه به تو خواهم داد در داخل صندوق بگذار.‏ ۲۲  من در آنجا جلوی تو حاضر می‌شوم و از بالای آن سرپوش با تو صحبت می‌كنم.‏ من از بين دو كَرّوبی كه روی صندوق شهادت* هستند،‏ همهٔ فرمان‌هايم را كه بايد به اسرائيليان بگويی،‏ به تو خواهم داد.‏ ۲۳  ‏«همين طور با چوب آكاسيا يک ميز به طول ۹۰ سانتی‌متر* و عرض ۴۵ سانتی‌متر* و ارتفاع ۶۷ سانتی‌متر* بساز.‏ ۲۴  آن را با طلای خالص بپوشان و حاشيهٔ آن را دورتادور با طلا تزئين كن.‏ ۲۵  دورتادور ميز لبه‌ای به عرض چهار انگشت* بساز و حاشيهٔ آن لبه را با طلا تزئين كن.‏ ۲۶  چهار حلقه از طلا برای ميز درست كن و آن‌ها را به چهار گوشهٔ ميز جايی كه پايه‌ها قرار دارند،‏ وصل كن.‏ ۲۷  آن حلقه‌ها بايد نزديک به لبهٔ ميز باشند و هنگام حمل ميز،‏ تيرک‌هايی بايد از درون آن‌ها بگذرد.‏ ۲۸  آن تيرک‌ها را كه برای حمل ميز است،‏ با چوب آكاسيا بساز و آن‌ها را با طلا بپوشان.‏ ۲۹  ‏«ظرف‌ها،‏ جام‌ها،‏ پارچ‌ها و كاسه‌هايش را كه برای هدايای ريختنی استفاده می‌شوند،‏ از طلای خالص بساز.‏ ۳۰  نان تقديمی بايد هميشه در حضور من روی ميز باشد.‏ ۳۱  ‏«با چكش‌كاری روی طلای خالص چراغدانی بساز.‏ پايهٔ چراغدان،‏ ساقه،‏ شاخه‌ها،‏ كاسه‌ها،‏* گوی‌ها و شكوفه‌هايش يک‌تكه باشند.‏ ۳۲  شش شاخه بايد از دو طرف چراغدان جدا شود،‏ سه شاخه از يک طرف و سه شاخه از طرف ديگر آن.‏ ۳۳  در هر طرف چراغدان،‏ روی هر شاخه بايد سه كاسه* به شكل گل بادام باشد و بين آن‌ها گوی‌ها و شكوفه‌ها يكی در ميان قرار بگيرند.‏ شش شاخه‌ای كه از ساقهٔ چراغدان جدا می‌شوند بايد همين طرح را داشته باشند.‏ ۳۴  ساقهٔ چراغدان هم بايد چهار كاسه به شكل گل بادام داشته باشد و بين آن‌ها گوی‌ها و شكوفه‌ها يكی در ميان قرار بگيرند.‏ ۳۵  زير دو شاخهٔ اول كه از ساقه جدا می‌شوند بايد يک گوی باشد،‏ زير دو شاخهٔ بعدی هم يک گوی و زير دو شاخهٔ آخر هم بايد يک گوی ديگر باشد.‏ شش شاخه بايد به اين شكل از ساقه جدا شوند.‏ ۳۶  گوی‌ها و شاخه‌ها و كل آن چراغدان بايد از يک تكه طلای خالص و با چكش‌كاری ساخته شود.‏ ۳۷  هفت چراغ برای آن بساز كه وقتی روشن هستند جلوی چراغدان را روشن كنند.‏ ۳۸  انبرها* و آتشدان‌های آن هم بايد از طلای خالص باشند.‏ ۳۹  بنابراين،‏ چراغدان و همهٔ وسايل آن بايد از طلای خالص به وزن ۳۴ كيلو* ساخته شوند.‏ ۴۰  دقت كن كه آن‌ها را مطابق طرحی* كه روی كوه به تو نشان دادم بسازی.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «دلش او را به اين كار برمی‌انگيزد.‏»‏
يا:‏ «چرمی از پوست فُک.‏»‏
يا:‏ «پيش‌بند.‏»‏
يا:‏ «الگو؛‏ نقشه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دو و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «دو و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
كَرّوبيان فرشتگانی هستند كه مقام بالايی دارند.‏
يا:‏ «صندوق عهد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دو ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک و نيم ذراع.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
حدود ۷٬۴ سانتی‌متر.‏ رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
يا:‏ «كاسهٔ گل.‏»‏
يا:‏ «كاسهٔ گل.‏»‏
يا:‏ «چراغ‌خاموش‌كن‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «يک قِنطار.‏» رجوع به ضميمهٔ ب۱۴.‏
يا:‏ «الگو؛‏ نقشه.‏»‏