خروج ۲۱‏:‏۱‏-‏۳۶

  • احکامی برای اسرائیلیان دربارهٔ موضوعات زیر:‏ ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

۲۱  ‏«این احکام* را به اسرائیلیان اعلام کن:‏ ۲  ‏«اگر یک غلام عبرانی بخری،‏ او باید شش سال به عنوان غلام خدمت کند،‏ اما در سال هفتم آزاد شود،‏ بدون این که چیزی بپردازد.‏ ۳  اگر موقعی که غلام تو شد مجرّد بود،‏ هنگام آزاد شدن هم باید تنها برود،‏ اما اگر متأهل بود،‏ زنش هم باید با او برود.‏ ۴  اگر ارباب او برایش زن* بگیرد و آن زن برایش پسران یا دخترانی به دنیا بیاورد،‏ آن زن و فرزندانش دارایی ارباب باقی می‌مانند و آن غلام باید تنها از آنجا برود.‏ ۵  اما اگر آن غلام با اصرار بگوید،‏ ‹من ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و نمی‌خواهم آزاد شوم،‏› ۶  اربابش باید او را به حضور خدای حقیقی ببرد.‏ بعد،‏ او را کنار در یا چهارچوب در ببرد و گوشش را با درفشی سوراخ کند.‏ بعد از آن،‏ او تا آخر عمرش غلام اربابش خواهد شد.‏ ۷  ‏«اگر مردی دخترش را به عنوان کنیز بفروشد،‏ او برخلاف غلامان،‏ آزاد نخواهد شد.‏ ۸  اگر اربابش از او راضی نباشد و با او ازدواج نکند،‏* بلکه بخواهد او را به شخص دیگری بفروشد،‏* حق ندارد او را به بیگانگان بفروشد،‏ چون به آن کنیز خیانت کرده است.‏ ۹  اگر او آن کنیز را برای پسرش گرفته باشد،‏ باید با او مثل دخترش رفتار کند.‏ ۱۰  اگر او* زن دیگری برای خودش بگیرد،‏ باید خوراک و پوشاک زن اولش را تأمین کند و نیازهای زناشویی او را رفع کند.‏ ۱۱  اگر او در این سه مورد کوتاهی کند،‏ آن کنیز باید بدون این که پولی بپردازد،‏ آزاد شود.‏ ۱۲  ‏«اگر کسی شخصی را طوری بزند که او بمیرد،‏ خودش هم باید کشته شود.‏ ۱۳  اما اگر این کارش به طور غیرعمد باشد و خدای حقیقی جلوی این اتفاق را نگرفته باشد،‏ او می‌تواند به مکانی که برایتان تعیین می‌کنم فرار کند.‏ ۱۴  اگر کسی از همنوع خود آنقدر خشمگین شود که او را عمداً بکشد،‏ خودش هم باید کشته شود،‏ حتی اگر به مذبح من پناه آورده باشد.‏ ۱۵  کسی که پدر یا مادرش را بزند باید کشته شود.‏ ۱۶  ‏«اگر کسی شخصی را بدزدد و او را بفروشد یا همراه شخص ربوده‌شده دستگیر شود،‏ باید کشته شود.‏ ۱۷  ‏«کسی که پدر یا مادرش را نفرین* کند،‏ باید کشته شود.‏ ۱۸  ‏«اگر موقع دعوا کسی همنوع خود را با سنگ یا مشت* بزند،‏ اما او نمیرد و بستری شود،‏ این کاری است که باید بکنید:‏ ۱۹  اگر او بتواند بلند شود و بیرون از خانه با کمک عصا راه برود،‏ کسی که او را زده است نباید مجازات شود،‏ اما باید برای روزهایی که شخصِ صدمه‌دیده نمی‌تواند کار کند،‏ خسارت بدهد تا وقتی که حال او کاملاً خوب شود.‏ ۲۰  ‏«اگر کسی غلام یا کنیزش را با چوب بزند،‏ طوری که همان وقت بمیرد،‏ باید از او انتقام گرفته شود.‏ ۲۱  اما اگر آن غلام یا کنیز برای یک یا دو روز زنده بماند و بعد بمیرد،‏ لازم نیست از اربابش انتقام گرفته شود،‏ چون آن غلام یا کنیز به اربابش تعلّق داشت.‏* ۲۲  ‏«اگر مردانی در حال دعوا به زنی باردار صدمه بزنند و بچهٔ آن زن زودتر از زمان معین به دنیا بیاید* اما مادر یا فرزندش نمیرد،‏* مقصر باید خسارتی را که شوهر آن زن تعیین می‌کند و مورد تأیید قاضی‌هاست،‏ بپردازد.‏ ۲۳  اما اگر مادر یا فرزندش بمیرد،‏* باید جان در عوض جان داده شود؛‏ ۲۴  همین طور چشم در عوض چشم،‏ دندان در عوض دندان،‏ دست در عوض دست،‏ پا در عوض پا،‏ ۲۵  سوختگی در عوض سوختگی،‏ زخم در عوض زخم و کبودی در عوض کبودی.‏ ۲۶  ‏«اگر کسی طوری به چشم غلام یا کنیزش بزند که او کور شود،‏ برای خسارت چشمش باید او را آزاد کند.‏ ۲۷  همین طور اگر او طوری غلام یا کنیزش را بزند که دندان او از جایش کنده شود،‏ برای خسارت دندانش باید او را آزاد کند.‏ ۲۸  ‏«اگر گاوی،‏* مرد یا زنی را شاخ بزند و او بمیرد،‏ آن گاو باید سنگسار شود و گوشتش را نباید خورد،‏ ولی صاحب آن گاو نباید مجازات شود.‏ ۲۹  اما اگر گاوی عادت به شاخ زدن دارد و به صاحبش هشدار داده باشند و صاحبش با وجود این آن را مهار نکرده باشد و گاوش مرد یا زنی را بکشد،‏ آن گاو باید سنگسار شود و صاحبش هم کشته شود.‏ ۳۰  ولی اگر از صاحب گاو دیه* خواسته شود،‏ باید برای نجات جانش* دیه‌ای را که برایش تعیین شده است به طور کامل بپردازد.‏ ۳۱  اگر آن گاو به پسر یا دختری شاخ بزند،‏ باید مطابق همین حکم با صاحب آن گاو برخورد شود.‏ ۳۲  اگر آن گاو به غلام یا کنیزی شاخ بزند،‏ صاحب گاو باید ۳۰ تکه* نقره به ارباب او بپردازد و آن گاو باید سنگسار شود.‏ ۳۳  ‏«اگر کسی سرپوش گودالی را بردارد یا گودالی بکَنَد و آن را نپوشاند و گاو یا الاغی در آن بیفتد،‏ ۳۴  کسی که آن گودال را کنده است باید خسارت بپردازد.‏ او باید مبلغ لازم را به صاحب گاو یا الاغ بپردازد و حیوان مرده مال خودش می‌شود.‏ ۳۵  اگر گاو کسی به گاو شخص دیگری آسیب برساند و آن گاو بمیرد،‏ آن‌ها باید گاو زنده را بفروشند و پول آن را بین خودشان تقسیم کنند؛‏ حیوان مرده را هم باید بین خودشان تقسیم کنند.‏ ۳۶  اما اگر معلوم شود که آن گاو عادت به شاخ زدن داشته و با وجود این صاحبش آن را مهار نکرده است،‏ او باید یک گاو زنده برای خسارت بدهد و گاو مرده مال خودش می‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «احکام قضایی.‏»‏
ظاهراً منظور کنیزی بیگانه است که حق آزادی در سال هفتم را نداشت.‏
یا:‏ «او را به عنوان زن ثانوی نگیرد.‏»‏
یا:‏ «بلکه بخواهد شخص دیگری سَربَهای او را بپردازد.‏»‏
ممکن است منظور ارباب یا پسرش باشد.‏
یا:‏ «لعنت.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «وسیله‌ای.‏»‏
یا:‏ «چون ارباب،‏ آن غلام یا کنیز را با پولش خریده بود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «و بچه‌هایش بیرون آیند.‏»‏
یا:‏ «صدمهٔ جدی نبیند.‏» تحت‌اللفظی:‏ «اما مرگی رخ ندهد.‏»‏
یا:‏ «صدمهٔ جدی ببیند.‏» تحت‌اللفظی:‏ «اگر مرگی رخ دهد.‏»‏
یا:‏ «گاو نری.‏»‏
یا:‏ «بهای رهایی.‏»‏
یا:‏ «برای سَربَهایش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شِکِل.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏