خروج ۱‏:‏۱‏-‏۲۲

  • تعداد اسرائيليان در مصر زياد می‌شود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • فرعون به اسرائيليان ظلم می‌كند ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • قابله‌های خداترس نوزادان پسر را زنده نگه می‌دارند ‏(‏۱۵-‏۲۲‏)‏

۱  اسم پسران اسرائيل يا همان يعقوب كه همراه او و خانواده‌هايشان* وارد مصر شدند از اين قرار بود:‏ ۲  رِئوبين،‏ شَمعون،‏ لاوی و يهودا؛‏ ۳  يِساكار،‏ زِبولون و بنيامين؛‏ ۴  دان و نَفتالی؛‏ جاد و اَشير.‏ ۵  تعداد فرزندان و نوادگان يعقوب*‏ ۷۰ نفر بود.‏ البته يوسِف قبل از آن‌ها به مصر رفته بود.‏ ۶  با گذشت زمان،‏ يوسِف و همهٔ برادرانش و تمام كسانی كه از آن نسل* بودند،‏ مردند.‏ ۷  با اين حال،‏ اسرائيليان* بارور و زياد شدند.‏ آن‌ها روزبه‌روز بيشتر و قوی‌تر می‌شدند تا حدّی كه سراسر مصر را پر كردند.‏ ۸  بعد از مدتی،‏ پادشاه جديدی در مصر به قدرت رسيد و او چيزی دربارهٔ يوسِف نمی‌دانست.‏ ۹  او به مردم مصر گفت:‏ «نگاه كنيد!‏ تعداد اسرائيليان خيلی زياد شده و حتی از ما هم قوی‌تر شده‌اند.‏ ۱۰  بياييد زيركانه با آن‌ها رفتار كنيم؛‏ وگرنه زيادتر می‌شوند و اگر جنگی شروع شود،‏ ممكن است آن‌ها با دشمنان ما همدست شوند،‏ به ما حمله كنند و از اين سرزمين فرار كنند.‏»‏ ۱۱  پس مصريان كارفرمايانی* تعيين كردند تا با كار اجباری به اسرائيليان ظلم كنند.‏ آن‌ها اسرائيليان را مجبور كردند كه شهرهای فيتوم و رَمِسيس را بنا كنند تا فرعون از آن‌ها برای انبار كالا استفاده كند.‏ ۱۲  اما هر چه مصريان بيشتر به اسرائيليان ظلم می‌كردند،‏ تعداد اسرائيليان هم زيادتر می‌شد و در مصر بيشتر پخش می‌شدند.‏ به همين دليل مصريان از اسرائيليان وحشت كردند و از آن‌ها بيزار شدند.‏ ۱۳  پس مصريان اسرائيليان را با بی‌رحمی به بردگی گرفتند.‏ ۱۴  مصريان با تحميل كارهای خيلی سخت،‏ زندگی را برای اسرائيليان تلخ كردند و آن‌ها را مجبور می‌كردند كه ملات گِل و خشت بسازند و هر نوع كاری را در مزرعه‌ها انجام دهند.‏ به اين ترتيب مصريان اسرائيليان را بردهٔ خودشان كردند و آن‌ها را به انجام كارهای خيلی سخت وادار می‌كردند.‏ ۱۵  مدتی بعد پادشاه مصر به شِفره و فوعه،‏ قابله‌های عبرانی دستور داد ۱۶  و گفت:‏ «وقتی برای زايمان به زنان عبرانی كمک می‌كنيد،‏ به‌خوبی دقت كنيد،‏* اگر ديديد نوزاد پسر است او را بكشيد ولی اگر دختر است او را زنده نگه داريد.‏» ۱۷  اما قابله‌ها چون از خدای حقيقی می‌ترسيدند،‏ كاری را كه پادشاه مصر از آن‌ها خواسته بود،‏ انجام ندادند و پسران را زنده نگه داشتند.‏ ۱۸  سرانجام پادشاه مصر آن قابله‌ها را صدا زد و گفت:‏ «چرا اين كار را می‌كنيد؟‏ چرا می‌گذاريد پسران زنده بمانند؟‏» ۱۹  قابله‌ها به فرعون گفتند:‏ «زنان عبرانی مثل زنان مصری نيستند!‏ آن‌ها قوی هستند و حتی قبل از رسيدن قابله،‏ بچه را به دنيا می‌آورند!‏»‏ ۲۰  بنابراين،‏ خدا به آن قابله‌ها بركت داد و اسرائيليان روزبه‌روز بيشتر و قوی‌تر می‌شدند ۲۱  و چون آن قابله‌ها از خدای حقيقی ترسيدند،‏ خدا بعدها آن‌ها را صاحب خانواده كرد.‏ ۲۲  سرانجام فرعون به تمام مردم مصر اين طور فرمان داد:‏ «هر نوزاد عبرانی را كه پسر باشد به رود نيل بيندازيد،‏ اما نوزادان دختر را زنده نگه داريد.‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «خانه‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «كسانی كه از ران يعقوب بيرون آمدند.‏»‏
يا:‏ «دوران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران اسرائيل.‏»‏
يا:‏ «مأموران بيگاری.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «و آن‌ها را بر نشيمن زايمان می‌بينيد.‏»‏