مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب خروج

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • تعداد اسرائیلیان در مصر زیاد می‌شود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • فرعون به اسرائیلیان ظلم می‌کند ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • قابله‌های خداترس نوزادان پسر را زنده نگه می‌دارند ‏(‏۱۵-‏۲۲‏)‏

 • ۲

  • تولّد موسی ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • دختر فرعون موسی را به فرزندی قبول می‌کند ‏(‏۵-‏۱۰‏)‏

  • فرار موسی به مِدیان و ازدواجش با صِفّوره ‏(‏۱۱-‏۲۲‏)‏

  • خدا آه و نالهٔ اسرائیلیان را می‌شنود ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

 • ۳

  • موسی و بوتهٔ سوزان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • یَهُوَه معنی نامش را توضیح می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

  • یَهُوَه به موسی دستورالعمل‌هایی می‌دهد ‏(‏۱۶-‏۲۲‏)‏

 • ۴

  • سه معجزهٔ موسی ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • موسی خودش را واجد شرایط نمی‌داند ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • بازگشت موسی به مصر ‏(‏۱۸-‏۲۶‏)‏

  • موسی دوباره هارون را ملاقات می‌کند ‏(‏۲۷-‏۳۱‏)‏

 • ۵

  • موسی و هارون در حضور فرعون ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ظلم و ستم بیشتر می‌شود ‏(‏۶-‏۱۸‏)‏

  • اسرائیلیان موسی و هارون را مقصر می‌دانند ‏(‏۱۹-‏۲۳‏)‏

 • ۶

  • دوباره وعدهٔ آزادی داده می‌شود ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • یَهُوَه مفهوم اسمش را کاملاً آشکار نکرده بود ‏(‏۲،‏ ۳‏)‏

  • شجره‌نامهٔ موسی و هارون ‏(‏۱۴-‏۲۷‏)‏

  • موسی دوباره به حضور فرعون می‌رود ‏(‏۲۸-‏۳۰‏)‏

 • ۷

  • یَهُوَه موسی را تقویت می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • تبدیل شدن عصای هارون به ماری بزرگ ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • بلای اول:‏ تبدیل شدن آب به خون ‏(‏۱۴-‏۲۵‏)‏

 • ۸

  • بلای دوم:‏ قورباغه‌ها ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • بلای سوم:‏ پشه‌ها ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • بلای چهارم:‏ مگس‌های گزنده ‏(‏۲۰-‏۳۲‏)‏

   • جوشِن دچار بلا نمی‌شود ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

 • ۹

  • بلای پنجم:‏ مرگ دام‌ها ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • بلای ششم:‏ دمل‌هایی روی بدن انسان‌ها و حیوانات ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏

  • بلای هفتم:‏ تگرگ ‏(‏۱۳-‏۳۵‏)‏

   • فرعون باید قدرت خدا را ببیند ‏(‏۱۶‏)‏

   • نام یَهُوَه باید اعلام شود ‏(‏۱۶‏)‏

 • ۱۰

  • بلای هشتم:‏ ملخ‌ها ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • بلای نهم:‏ تاریکی ‏(‏۲۱-‏۲۹‏)‏

 • ۱۱

  • اعلام بلای دهم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • اسرائیلیان باید درخواست هدیه کنند ‏(‏۲‏)‏

 • ۱۲

  • پایه‌گذاری عید پِسَح ‏(‏۱-‏۲۸‏)‏

   • روی چارچوبِ درها،‏ باید خون پاشیده شود ‏(‏۷‏)‏

  • بلای دهم:‏ کشته شدن نخست‌زادگان ‏(‏۲۹-‏۳۲‏)‏

  • خروج از مصر ‏(‏۳۳-‏۴۲‏)‏

  • دستورالعمل‌های شرکت در عید پِسَح ‏(‏۴۳-‏۵۱‏)‏

 • ۱۳

  • همهٔ نخست‌زادگان مذکر مال یَهُوَه هستند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • عید نان فطیر ‏(‏۳-‏۱۰‏)‏

  • کنار گذاشتن همهٔ نخست‌زادگان مذکر برای خدا ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • اسرائیلیان به طرف دریای سرخ هدایت می‌شوند ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

  • ستون ابر و آتش ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

 • ۱۴

  • اسرائیلیان به دریا می‌رسند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • فرعون اسرائیلیان را تعقیب می‌کند ‏(‏۵-‏۱۴‏)‏

  • اسرائیلیان از دریای سرخ می‌گذرند ‏(‏۱۵-‏۲۵‏)‏

  • مصریان در دریا غرق می‌شوند ‏(‏۲۶-‏۲۸‏)‏

  • اسرائیلیان به یَهُوَه ایمان می‌آورند ‏(‏۲۹-‏۳۱‏)‏

 • ۱۵

  • سرود پیروزی موسی و اسرائیلیان ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • مریم هم بعد از مردان سرود می‌خواند ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

  • آب تلخ،‏ شیرین می‌شود ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۱۶

  • گله و شکایت مردم دربارهٔ غذا ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یَهُوَه شکایت‌های مردم را می‌شنود ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

  • بلدرچین و مَنّا فراهم می‌شود ‏(‏۱۳-‏۲۱‏)‏

  • در روز شَبّات مَنّا وجود نخواهد داشت ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • نگه داشتن مَنّا به عنوان یادآوری ‏(‏۳۱-‏۳۶‏)‏

 • ۱۷

  • شکایت مردم به خاطر کمبود آب در حوریب ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • آب از صخره بیرون می‌آید ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • عَمالیقیان حمله می‌کنند و شکست می‌خورند ‏(‏۸-‏۱۶‏)‏

 • ۱۸

  • یِترون و صِفّوره پیش موسی می‌روند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • توصیهٔ یِترون در مورد منصوب کردن داوران ‏(‏۱۳-‏۲۷‏)‏

 • ۱۹

  • اتفاقاتی که نزدیک کوه سینا رخ می‌دهد ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

   • اسرائیلیان کاهنانی خواهند شد که پادشاهی می‌کنند ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

   • اسرائیلیان برای ملاقات با خدا پاک و مقدّس می‌شوند ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

 • ۲۰

  • ده فرمان ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • صحنه‌ای که باعث ترس اسرائیلیان می‌شود ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

  • دستورالعمل‌هایی برای پرستش ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

 • ۲۱

  • احکامی برای اسرائیلیان دربارهٔ موضوعات زیر:‏ ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

 • ۲۲

  • احکامی برای اسرائیلیان دربارهٔ موضوعات زیر:‏ ‏(‏۱-‏۳۱‏)‏

   • دزدی ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • وارد کردن خسارت به محصولات مزرعه ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

   • پرداخت خسارت و مالکیت ‏(‏۷-‏۱۵‏)‏

   • اغوا کردن یک باکره ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

   • پرستش و عدالت اجتماعی ‏(‏۱۸-‏۳۱‏)‏

 • ۲۳

  • احکامی برای اسرائیلیان دربارهٔ موضوعات زیر:‏ ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • صداقت و رفتار عادلانه ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • شَبّات و عیدها ‏(‏۱۰-‏۱۹‏)‏

  • هدایت اسرائیلیان از طریق فرشته ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

  • تصاحب سرزمین موعود و تعیین مرزهای آن ‏(‏۲۷-‏۳۳‏)‏

 • ۲۴

  • مردم موافقت می‌کنند که به عهد عمل کنند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • موسی در بالای کوه سینا ‏(‏۱۲-‏۱۸‏)‏

 • ۲۵

  • هدیه‌های مردم برای ساختن خیمهٔ مقدّس و وسایل آن ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • صندوق عهد ‏(‏۱۰-‏۲۲‏)‏

  • میز ‏(‏۲۳-‏۳۰‏)‏

  • چراغدان ‏(‏۳۱-‏۴۰‏)‏

 • ۲۶

  • خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱-‏۳۷‏)‏

   • پارچه‌ها و پوشش‌های روی خیمه ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • چارچوب‌ها و پایه‌های حفره‌دار ‏(‏۱۵-‏۳۰)‏

   • پردهٔ «قدس‌الاقداس» و پردهٔ ورودی ‏(‏۳۱-‏۳۷‏)‏

 • ۲۷

  • مذبح هدیه‌های سوختنی ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • صحن ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

  • روغن برای چراغدان ‏(‏۲۰-‏۲۱‏)‏

 • ۲۸

  • لباس‌های کاهنان ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ایفود ‏(‏۶-‏۱۴‏)‏

  • سینه‌پوش ‏(‏۱۵-‏۳۰‏)‏

   • اوریم و تُمّیم ‏(‏۳۰‏)‏

  • ردای بدون آستین ‏(‏۳۱-‏۳۵‏)‏

  • عمامه با لوح طلای‌اش ‏(‏۳۶-‏۳۹‏)‏

  • لباس‌های دیگر برای کاهنان ‏(‏۴۰-‏۴۳‏)‏

 • ۲۹

 • ۳۰

  • مذبح بخور ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سرشماری و مبلغ کفّاره ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • حوض مسی برای شست‌وشو ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

  • مخلوطی ویژه برای روغن مسح ‏(‏۲۲-‏۳۳‏)‏

  • ترکیب بخور مقدّس ‏(‏۳۴-‏۳۸‏)‏

 • ۳۱

  • افراد ماهر با روح خدا پر می‌شوند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • شَبّات،‏ نشانه‌ای بین خدا و اسرائیلیان ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • دو لوح سنگی ‏(‏۱۸‏)‏

 • ۳۲

  • پرستش گوساله‌ای از طلا ‏(‏۱-‏۳۵‏)‏

   • موسی صدای آواز مردم را می‌شنود ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

   • موسی لوح‌های ده فرمان را خرد می‌کند ‏(‏۱۹‏)‏

   • لاویان به یَهُوَه وفادار می‌مانند ‏(‏۲۶-‏۲۹‏)‏

 • ۳۳

  • پیام توبیخ‌آمیز خدا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • خیمهٔ ملاقاتِ بیرون اردوگاه ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • موسی می‌خواهد جلال یَهُوَه را ببیند ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

 • ۳۴

  • لوح‌های سنگی جدید آماده می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • موسی جلال یَهُوَه را می‌بیند ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • جزئیات عهد تکرار می‌شود ‏(‏۱۰-‏۲۸‏)‏

  • صورت موسی می‌درخشد ‏(‏۲۹-‏۳۵‏)‏

 • ۳۵

  • دستورالعمل‌های شَبّات ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • هدیه‌هایی برای ساختن خیمهٔ مقدّس و وسایل آن ‏(‏۴-‏۲۹‏)‏

  • بِصَل‌ئیل و اُهولیاب با روح خدا پر می‌شوند ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

 • ۳۶

  • هدیه‌های مردم بیشتر از نیاز بود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • بنای خیمهٔ مقدّس ‏(‏۸-‏۳۸‏)‏

 • ۳۷

 • ۳۸

  • مذبح هدیه‌های سوختنی ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • حوض مسی ‏(‏۸‏)‏

  • صحن ‏(‏۹-‏۲۰‏)‏

  • لیستی از مصالح خیمهٔ مقدّس ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

 • ۳۹

  • درست کردن لباس‌های کاهنان ‏(‏۱‏)‏

  • ایفود ‏(‏۲-‏۷‏)‏

  • سینه‌پوش ‏(‏۸-‏۲۱‏)‏

  • ردای بدون آستین ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

  • لباس‌های دیگر برای کاهنان ‏(‏۲۷-‏۲۹‏)‏

  • لوح طلا ‏(‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏

  • موسی خیمهٔ مقدّس را بررسی می‌کند ‏(‏۳۲-‏۴۳‏)‏

 • ۴۰

  • برپا کردن خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱-‏۳۳‏)‏

  • جلال یَهُوَه خیمهٔ مقدّس را پر می‌کند ‏(‏۳۴-‏۳۸‏)‏