تَثنيه ۱۲‏:‏۱‏-‏۳۲

  • پرستش در مكان برگزيدهٔ خدا (‏۱-‏۱۴‏)‏

  • خوردن گوشت بدون خونش (‏۱۵-‏۲۸‏)‏

  • به پرستش خدايان ديگر كشيده نشويد (‏۲۹-‏۳۲‏)‏

۱۲  ‏«وقتی به سرزمينی كه يَهُوَه خدای اجدادتان به شما می‌دهد وارد شديد،‏ بايد تا زمانی كه در آنجا زندگی می‌كنيد به تمام اين قوانين و احكام* به‌دقت عمل كنيد.‏ ۲  وقتی قوم‌های ديگر را شكست داديد،‏ همهٔ عبادتگاه‌هايشان* را كاملاً نابود كنيد؛‏ چه بالای كوه‌ها و تپه‌ها باشند،‏ چه زير درختان پر شاخ و برگ.‏ ۳  مذبح‌هايشان را خراب كنيد،‏ ستون‌های مقدّسشان را خرد كنيد،‏ تيرک‌های مقدّسشان* را در آتش بسوزانيد،‏ بت‌هايشان* را بشكنيد و كاری كنيد كه اسم خدايانشان فراموش شود.‏ ۴  ‏«شما نبايد يَهُوَه خدايتان را آن طور كه قوم‌های ديگر خدايانشان را می‌پرستند،‏ پرستش كنيد،‏ ۵  بلكه برای پرستش يَهُوَه خدايتان بايد به مكانی برويد كه او در ميان طايفه‌های شما برای جلال نامش به عنوان خانهٔ* خود انتخاب می‌كند.‏ ۶  شما بايد قربانی‌های سوختنی،‏ قربانی‌های ديگر،‏ يک‌دهم دارايی،‏* اعانات،‏* هديه‌های نذری،‏ هديه‌های داوطلبانه و نخست‌زادگان گاوها و گوسفندها و بزهايتان را به آنجا ببريد.‏ ۷  شما و اهل خانه‌تان بايد آنجا در حضور يَهُوَه خدايتان از هديه‌ها و گوشت قربانی‌هايتان بخوريد و از دسترنج خودتان لذّت ببريد،‏* چون يَهُوَه خدايتان به شما بركت داده است.‏ ۸  ‏«وقتی به آن سرزمين وارد شديد،‏ ديگر نبايد مثل امروز هر كاری را كه به نظر خودتان درست است* انجام دهيد؛‏ ۹  چون شما هنوز به مكان سكونت* خودتان،‏ يعنی به سرزمينی كه يَهُوَه خدايتان به شما به ميراث می‌دهد داخل نشده‌ايد.‏ ۱۰  وقتی از رود اردن گذشتيد و در سرزمينی كه يَهُوَه خدايتان به شما می‌دهد ساكن شديد،‏ او شما را از همهٔ دشمنان اطرافتان محافظت می‌كند و به شما آسايش می‌دهد تا بتوانيد در امنيت زندگی كنيد.‏ ۱۱  شما بايد همهٔ اين چيزهايی را كه به شما فرمان می‌دهم به مكانی كه يَهُوَه خدايتان برای جلال نامش انتخاب می‌كند ببريد؛‏ يعنی قربانی‌های سوختنی،‏ قربانی‌های ديگر،‏ يک‌دهم دارايی،‏* اعانه‌ها* و همهٔ هديه‌های نذری كه قولش را به يَهُوَه داده‌ايد.‏ ۱۲  شما در آنجا با پسران و دخترانتان و غلامان و كنيزانتان در حضور يَهُوَه خدايتان شادی خواهيد كرد.‏ لاويانی را كه در شهرهای* شما زندگی می‌كنند هم در شادی خودتان شريک كنيد،‏ چون آن‌ها در بين شما هيچ ميراث يا سهمی از زمين ندارند.‏ ۱۳  قربانی‌های سوختنی‌تان را نبايد در هر جايی كه دلتان می‌خواهد تقديم كنيد.‏ ۱۴  قربانی‌های سوختنی‌تان را فقط در جايی كه يَهُوَه در محدودهٔ يكی از طايفه‌هايتان انتخاب می‌كند تقديم كنيد.‏ همهٔ كارهايی را كه به شما فرمان داده‌ام،‏ در آنجا انجام دهيد.‏ ۱۵  ‏«اما هر وقت كه بخواهيد می‌توانيد حيواناتتان را سر ببريد و گوشتشان را بخوريد،‏ چون آن‌ها در همهٔ شهرهايتان* بركتی از يَهُوَه خدايتان هستند.‏ هم شخص پاک و هم شخص ناپاک می‌تواند از آن گوشت بخورد،‏ همان طور كه گوشت غزال و آهو را می‌خوريد.‏ ۱۶  اما خون آن را نبايد بخوريد،‏ آن را مثل آب روی زمين بريزيد.‏ ۱۷  شما اجازه نداريد هيچ كدام از اين هديه‌ها را در شهر* خودتان بخوريد:‏ يک‌دهم غلّه‌هايتان،‏ شراب تازه و روغنتان،‏ گوشت نخست‌زادگان گاوها و گوسفندها و بزهايتان،‏ هديه‌های نذری كه قولش را به خدا داده‌ايد،‏ هديه‌های داوطلبانه و هر هديهٔ ديگری* كه تقديم می‌كنيد.‏ ۱۸  آن‌ها را بايد در حضور يَهُوَه خدايتان همراه با پسران و دخترانتان،‏ غلامان و كنيزانتان و لاويانی كه در شهرهای* شما زندگی می‌كنند،‏ در مكانی كه يَهُوَه خدايتان انتخاب می‌كند بخوريد.‏ به اين شكل در حضور يَهُوَه خدايتان از دسترنج خودتان لذّت می‌بريد.‏* ۱۹  مراقب باشيد تا وقتی كه در سرزمينتان زندگی می‌كنيد،‏ در رفع نيازهای لاويان كوتاهی نكنيد.‏ ۲۰  ‏«وقتی يَهُوَه خدايتان طبق قولی كه به شما داده محدوده‌تان را وسيع‌تر كند،‏ اگر دلتان بخواهد گوشت بخوريد و بگوييد،‏ ‹می‌خواهيم گوشت بخوريم،‏› می‌توانيد هر وقت كه بخواهيد گوشت بخوريد.‏ ۲۱  اگر مكانی كه يَهُوَه خدايتان برای جلال نامش انتخاب می‌كند از شما دور باشد،‏ می‌توانيد همان طور كه قبلاً به شما فرمان داده‌ام،‏ بعضی از گاوها،‏ گوسفندها يا بزهايتان را كه يَهُوَه به شما داده،‏ سر ببريد و هر وقت كه خواستيد در شهری* كه در آن زندگی می‌كنيد گوشتش را بخوريد.‏ ۲۲  آن را همان طور بخوريد كه گوشت غزال و آهو را می‌خوريد.‏ هم شخص ناپاک و هم شخص پاک می‌تواند از آن بخورد.‏ ۲۳  ولی مصمم باشيد كه خونش را به هيچ وجه نخوريد،‏ چون جان يک موجود زنده در خونش است* و نبايد جانش را همراه با گوشتش بخوريد.‏ ۲۴  پس نبايد خون آن را بخوريد.‏ آن را مثل آب روی زمين بريزيد.‏ ۲۵  خون آن را نخوريد.‏ اگر از اين فرمان اطاعت كنيد،‏ همه چيز برای شما و فرزندانتان به‌خوبی پيش می‌رود،‏ چون كاری را كه از ديد يَهُوَه درست است انجام داده‌ايد.‏ ۲۶  وقتی به مكانی كه يَهُوَه انتخاب می‌كند برويد،‏ فقط هديه‌های مقدّس و هديه‌های نذری‌تان را به آنجا ببريد.‏ ۲۷  گوشت و خون قربانی‌های سوختنی‌تان را در آنجا روی مذبح يَهُوَه خدايتان تقديم كنيد.‏ گوشت قربانی‌هايتان را می‌توانيد بخوريد،‏ ولی خون آن‌ها را پای مذبح يَهُوَه خدايتان بريزيد.‏ ۲۸  ‏«به همهٔ اين فرمان‌ها كه به شما می‌دهم به‌دقت عمل كنيد.‏ اگر اين كار را بكنيد هميشه همه چيز برای شما و فرزندانتان به‌خوبی پيش می‌رود،‏ چون كارهايی را كه از ديد يَهُوَه خدايتان خوب و درست است انجام داده‌ايد.‏ ۲۹  ‏«وقتی يَهُوَه خدايتان قوم‌هايی را كه قرار است شكست دهيد نابود كند و شما در سرزمين آن‌ها ساكن شويد،‏ ۳۰  مراقب باشيد بعد از نابودی آن قوم‌ها در اين دام گرفتار نشويد كه مثل آن‌ها رفتار كنيد.‏ دربارهٔ خدايان آن‌ها نپرسيد و نگوييد،‏ ‹آن قوم‌ها چطور خدايانشان را می‌پرستيدند؟‏ ما هم می‌خواهيم مثل آن‌ها رفتار كنيم.‏› ۳۱  شما نبايد به اين شكل يَهُوَه خدايتان را پرستش كنيد،‏ چون آن‌ها موقع پرستش خدايانشان كارهای زشت و زننده‌ای را كه يَهُوَه از آن‌ها متنفر است انجام می‌دهند و حتی پسران و دخترانشان را در آتش برای خدايانشان می‌سوزانند.‏ ۳۲  به همهٔ فرمان‌هايی كه به شما می‌دهم به‌دقت عمل كنيد.‏ نبايد چيزی به آن اضافه يا چيزی از آن كم كنيد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «احكام قضايی.‏»‏
يا:‏ «مكان‌هايی كه آن‌ها خدايانشان را در آن پرستش می‌كنند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
يا:‏ «بت‌های تراشيده‌شان.‏»‏
يا:‏ «عبادتگاه.‏»‏
يا:‏ «عُشرها.‏»‏
يا:‏ «هدايايی از دستانتان.‏»‏
يا:‏ «شاد باشيد.‏»‏
يا:‏ «فكر می‌كند درست است.‏»‏
يا:‏ «استراحت؛‏ آسايش.‏»‏
يا:‏ «عُشرها.‏»‏
يا:‏ «هدايايی از دستانتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه‌هايتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه.‏»‏
يا:‏ «هدايايی از دستتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه‌های.‏»‏
يا:‏ «شاد می‌شويد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه‌ای.‏»‏
يا:‏ «چون خون يک موجود زنده جانش است.‏»‏