ایّوب ۳۴‏:‏۱‏-‏۳۷

  • اِلیهو درستی کارها و معیارهای عادلانهٔ خدا را تأیید می‌کند ‏(‏۱-‏۳۷‏)‏

    • ایّوب می‌گوید که خدا او را از حقش محروم کرده است ‏(‏۵‏)‏

    • امکان ندارد که خدای حقیقی ظلم کند!‏ ‏(‏۱۰‏)‏

    • حرف‌های ایّوب از روی حماقت است ‏(‏۳۵‏)‏

۳۴  اِلیهو به صحبتش ادامه داد و گفت:‏  ۲  ‏«ای مردان دانا،‏ به سخنان من گوش دهید؛‏ای عالمان،‏ حرف‌هایم را بشنوید.‏  ۳  همان طور که زبان مزهٔ غذا را می‌چشد،‏گوش هم چیزهایی را که می‌شنود می‌سنجد.‏  ۴  پس بیایید بین خودمان مشخص کنیم که چه چیزی درست است،‏بیایید خودمان تصمیم بگیریم که چه چیزی خوب است،‏  ۵  چون ایّوب می‌گوید:‏ ‹حق با من است،‏ولی خدا مرا از حق خودم محروم کرده.‏  ۶  آیا باید دروغ بگویم تا به نفعم حکم صادر شود؟‏ گناهی نکرده‌ام،‏ با این حال زخم‌هایم علاج‌ناپذیرند.‏›‏  ۷  آیا کسی مثل ایّوب وجود داردکه مسخره شدن برایش مثل نوشیدن آب باشد؟‏  ۸  او با خطاکاران نشست و برخاست می‌کند،‏و همنشین شریران است،‏  ۹  چون می‌گوید:‏ ‹برای انسان چه فایده‌ای داردکه برای خشنود کردن خدا تلاش کند؟‏›‏ ۱۰  ای مردان عاقل و فهمیده،‏ به من گوش دهید:‏ امکان ندارد که خدای حقیقی ظلم کند!‏*غیرممکن است که خدای قادر مطلق بدی کند!‏ ۱۱  او هر کسی را طبق اعمالش پاداش می‌دهد و یا مجازات می‌کند،‏به این ترتیب،‏ می‌گذارد که هر کس نتیجهٔ کارهایش* را ببیند.‏ ۱۲  شکی نیست که خدا هیچ وقت ظلم و بدی نمی‌کند؛‏خدای قادر مطلق همیشه عدالت را برقرار می‌کند.‏ ۱۳  چه کسی او را مسئول زمین کرد؟‏چه کسی اختیار تمام دنیا را به او داد؟‏ ۱۴  اگر او بر ضدّ انسان‌ها بلند شود،‏*و روح* و نَفَس آن‌ها را پس بگیرد،‏ ۱۵  همهٔ انسان‌ها با هم نابود می‌شوند،‏و به خاک برمی‌گردند.‏ ۱۶  پس اگر درک و فهم داری خوب توجه کن،‏و با دقت به چیزی که می‌گویم گوش بده.‏ ۱۷  آیا کسی که از عدالت متنفر است،‏ می‌تواند حکمرانی کند؟‏آیا می‌خواهی کسی را که قدرتمند و عادل است محکوم کنی؟‏ ۱۸  آیا می‌توانی به یک پادشاه بگویی:‏ ‹به درد هیچ کاری نمی‌خوری›؟‏ آیا می‌توانی حاکمان را متهم کنی و بگویی:‏ ‹شریر هستید›؟‏ ۱۹  خدا از امیران طرفداری نمی‌کند،‏و ثروتمندان را بر فقیران ترجیح نمی‌دهد،‏چون همهٔ آن‌ها به دست او آفریده شده‌اند.‏ ۲۰  آن‌ها در نیمه شب با مرگ ناگهانی می‌میرند؛‏به‌شدّت می‌لرزند و از بین می‌روند؛‏حتی قدرتمندان هم از میان برداشته می‌شوند،‏ اما نه به دست انسان.‏ ۲۱  در واقع نگاه خدا بر تمام راه‌های انسان است،‏و هر قدمی را که برمی‌دارد،‏ می‌بیند.‏ ۲۲  هیچ تاریکی یا سایه‌ای نیستکه خطاکاران بتوانند خودشان را در آن پنهان کنند.‏ ۲۳  خدا برای هیچ انسانی زمانی را تعیین نکردهتا برای داوری در حضورش بایستد.‏ ۲۴  خدا بدون آن که نیازی به تحقیق و بررسی باشد،‏ قدرتمندان را خرد و متلاشی می‌کند،‏و دیگران را به جای آن‌ها می‌نشاند،‏ ۲۵  چون او از تمام کارهایشان آگاه است.‏آن‌ها را در شب سرنگون می‌کند،‏ پس خرد و متلاشی می‌شوند.‏ ۲۶  آن‌ها را به خاطر شرارتشان جلوی دیگران تنبیه می‌کند،‏جایی که همه می‌توانند ببینند،‏ ۲۷  چون دیگر از او پیروی نمی‌کنند،‏و احکام او را نادیده می‌گیرند.‏ ۲۸  آنقدر به فقیران ظلم می‌کنند که فریاد آن‌ها به گوش خدا می‌رسد،‏و خدا نالهٔ بینوایان را می‌شنود.‏ ۲۹  اگر خدا به کمکشان نیاید،‏* چه کسی می‌تواند او را محکوم کند؟‏ اگر رویش را بپوشاند،‏ چه کسی می‌تواند او را ببیند؟‏ هیچ قومی یا هیچ انسانی نمی‌تواند.‏ ۳۰  او نمی‌گذارد کسی که خدانشناس است حکمرانی کند،‏و برای مردم دام بگذارد.‏ ۳۱  تو ای ایّوب،‏ به خدا می‌گویی:‏‏‹با این که هیچ کار اشتباهی نکرده‌ام،‏ مجازات شده‌ام؛‏ ۳۲  چیزی را که نمی‌دانم به من یاد بده؛‏اگر اشتباهی کرده‌ام،‏ دوباره آن را تکرار نمی‌کنم.‏›‏ ۳۳  تو با حکم خدا مخالفت می‌کنی و باز هم انتظار داری پاداشی به تو دهد که بر وفق مرادت باشد.‏ این تصمیم توست که حکم خدا را قبول یا رد کنی،‏ نه من.‏ بگو چه فکر می‌کنی.‏ ۳۴  کسانی که درک و فهم دارند و حرف‌هایم را می‌شنوند،‏یعنی همهٔ دانایان و خردمندان خواهند گفت:‏ ۳۵  ‏‹ایّوب بدون آگاهی صحبت می‌کند،‏و از حرف‌هایش معلوم است که بینشی ندارد.‏›‏ ۳۶  کاش ایّوب تا جایی که امکان دارد امتحان شود،‏*چون مثل شریران جواب می‌دهد!‏ ۳۷  او سرکشی را به گناهش اضافه می‌کند!‏برای مسخره کردنمان،‏ جلوی ما دست می‌زند،‏و خدای حقیقی را پشت سر هم متهم می‌کند!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دست به شرارت بزند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «راه‌هایش.‏»‏
یا:‏ «اگر توجهش را روی انسان‌ها متمرکز کند.‏»‏
یا:‏ «نیروی زندگی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ساکت بماند.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «ای پدر،‏ کاش ایّوب امتحان شود.‏»‏