مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اِرْمیا

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • اِرْمیا پیامبر می‌شود ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • رؤیای درخت بادام ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

  • رؤیای دیگ جوشان ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • اِرْمیا برای انجام مأموریتش تقویت می‌شود ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

 • ۲

  • اسرائیل یَهُوَه را ترک می‌کند و خدایان دیگر را می‌پرستد ‏(‏۱-‏۳۷‏)‏

   • اسرائیل مثل یک درخت انگورِ بیگانه است ‏(‏۲۱‏)‏

   • لباس‌هایش با خون بی‌گناهان لکه‌دار شده است ‏(‏۳۴‏)‏

 • ۳

  • شدّت ارتداد اسرائیل ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • اسرائیل و یهودا مرتکب زنا می‌شوند ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • دعوت به توبه ‏(‏۱۲-‏۲۵‏)‏

 • ۴

  • توبه کردن برکت‌هایی به همراه دارد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • مصیبت از طرف شمال می‌آید ‏(‏۵-‏۱۸‏)‏

  • نگرانی اِرْمیا از مصیبتی که در راه بود ‏(‏۱۹-‏۳۱‏)‏

 • ۵

  • اسرائیلیان نخواستند یَهُوَه آن‌ها را اصلاح کند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • ویرانی،‏ ولی نه نابودی کامل ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • یَهُوَه قوم را به سزای کارهایشان می‌رساند ‏(‏۲۰-‏۳۱‏)‏

 • ۶

  • محاصرهٔ اورشلیم نزدیک است ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • خشم یَهُوَه نسبت به اورشلیم ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

   • می‌گویند:‏ ‹صلح است!‏› در حالی که صلح نیست ‏(‏۱۴‏)‏

  • حمله‌ای بی‌رحمانه از طرف شمال ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

  • کار اِرْمیا به عنوان یک تصفیه‌گر ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏

 • ۷

  • امید واهی به معبد یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • معبد به عاقبت شیلو دچار می‌شود ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • محکومیت بت‌پرستی ‏(‏۱۶-‏۳۴‏)‏

   • پرستش «ملکهٔ آسمان» ‏(‏۱۸‏)‏

   • قربانی بچه‌ها در درّهٔ هِنّوم ‏(‏۳۱‏)‏

 • ۸

  • انتخاب راهی که اکثریت مردم در آنند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • بدون کلام خدا دستیابی به حکمت امکان‌پذیر نیست ‏(‏۸-‏۱۷‏)‏

  • غم و اندوه اِرْمیا به دلیل آسیب‌های واردشده به قوم یهودا ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

   • ‏«آیا مرهمی در جِلعاد وجود ندارد؟‏» ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۹

  • غم و اندوه اِرْمیا ‏(‏۱-‏۳الف‏)‏

  • یَهُوَه یهودا را محاکمه می‌کند ‏(‏۳ب-‏۱۶‏)‏

  • مرثیه‌ای در وصف یهودا ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏

  • به شناخت یَهُوَه افتخار کنید ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏

 • ۱۰

  • خدایان ملت‌ها در مقایسه با خدای حقیقی ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • اسرائیلیان در شرف نابودی و تبعید ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

  • اِرْمیا ماتم می‌گیرد ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

  • دعای اِرْمیای نبی ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

   • ‏«در توان انسان نیست که خودش راه درست را تشخیص دهد» ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۱۱

  • یهودا عهدی را که با خدا بست می‌شکند ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • ‏«ای مردم یهودا،‏ شما به تعداد شهرهایتان بت دارید» ‏(‏۱۳‏)‏

  • اِرْمیا به برّه‌ای که برای سر بریدن می‌بَرند تشبیه می‌شود ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

  • مخالفت همشهری‌های اِرْمیا ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

 • ۱۲

  • شکایت اِرْمیا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • جواب یَهُوَه ‏(‏۵-‏۱۷‏)‏

 • ۱۳

  • کمربند کتانی پوسیده می‌شود ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • خمره‌های شراب می‌شکنند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • یهودیان اصلاح‌ناپذیر باید تبعید شوند ‏(‏۱۵-‏۲۷‏)‏

   • ‏«آیا یک حبشی می‌تواند رنگ پوستش را عوض کند؟‏» ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۱۴

  • خشکسالی،‏ قحطی و جنگ ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • پیامبران دروغین محکوم می‌شوند ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • اِرْمیا به گناهان قوم اعتراف می‌کند ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

 • ۱۵

  • یَهُوَه حکمی را که صادر کرده تغییر نمی‌دهد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • شکایت اِرْمیا ‏(‏۱۰‏)‏

  • جواب یَهُوَه ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • دعای اِرْمیا ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

   • خوردن کلام خدا لذّت‌بخش است ‏(‏۱۶‏)‏

  • یَهُوَه به اِرْمیا قوّت می‌دهد ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

 • ۱۶

  • اِرْمیا اجازه ندارد که ازدواج،‏ عزاداری یا پایکوبی کند ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • از مجازات تا بازسازی ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

 • ۱۷

  • گناهان اهالی یهودا حک شده است ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • توکّل به یَهُوَه برکت‌هایی به همراه دارد ‏(‏۵-‏۸‏)‏

  • دل انسان فریبنده است ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • یَهُوَه امید قوم اسرائیل ‏(‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏

  • دعای اِرْمیا ‏(‏۱۴-‏۱۸‏)‏

  • روز شَبّات مقدّس است ‏(‏۱۹-‏۲۷‏)‏

 • ۱۸

  • گِل در دست کوزه‌گر ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • یَهُوَه به قوم اسرائیل پشت می‌کند ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • توطئه علیه اِرْمیا؛‏ التماس او ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

 • ۱۹

  • به اِرْمیا گفته می‌شود که یک کوزهٔ سفالی را بشکند ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

   • قربانی بچه‌ها برای بَعَل ‏(‏۵‏)‏

 • ۲۰

  • فَشحورِ کاهن،‏ اِرْمیا را می‌زند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • اِرْمیا نمی‌تواند از موعظه دست بکشد ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

   • پیام خدا مثل آتشی شعله‌ور است ‏(‏۹‏)‏

   • یَهُوَه مثل یک جنگجوی قوی و تواناست ‏(‏۱۱‏)‏

  • شکایت اِرْمیا ‏(‏۱۴-‏۱۸‏)‏

 • ۲۱

  • یَهُوَه درخواست صِدِقیا را رد می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • مردم باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنند ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

 • ۲۲

  • پیام‌های داوری به ضدّ پادشاهان شریر ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

   • پیامی دربارهٔ شَلّوم ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

   • پیامی دربارهٔ یِهویاقیم ‏(‏۱۳-‏۲۳‏)‏

   • پیامی دربارهٔ کُنیاهو ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

 • ۲۳

  • شبانان خوب و بد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • امنیت تحت حکمرانی ‹پادشاهی عادل› ‏(‏۵-‏۸‏)‏

  • پیامبران دروغین محکوم می‌شوند ‏(‏۹-‏۳۲‏)‏

  • ‏«باری از طرف یَهُوَه» ‏(‏۳۳-‏۴۰‏)‏

 • ۲۴

  • انجیرهای خوب و بد ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

 • ۲۵

  • پیام داوری یَهُوَه به ملت‌ها ‏(‏۱-‏۳۸‏)‏

   • ملت‌ها باید ۷۰ سال به بابِلیان خدمت کنند ‏(‏۱۱‏)‏

   • جامی که از خشم خدا لبریز است ‏(‏۱۵‏)‏

   • ‏«ملت‌ها،‏ یکی بعد از دیگری به بلا و مصیبت دچار خواهند شد» ‏(‏۳۲‏)‏

   • یَهُوَه شریران را از بین می‌برد ‏(‏۳۳‏)‏

 • ۲۶

  • اِرْمیا به مرگ تهدید می‌شود ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • اِرْمیا زنده می‌ماند ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

   • نقل‌قول پیشگویی میکاه ‏(‏۱۸‏)‏

  • اوریّای نبی ‏(‏۲۰-‏۲۴‏)‏

 • ۲۷

  • یوغ بردگی بابِلیان ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • به صِدِقیا گفته می‌شود که خودش را به بابِل تسلیم کند ‏(‏۱۲-‏۲۲‏)‏

 • ۲۸

  • اِرْمیا با حَنَنیا که پیامبری کاذب بود،‏ روبرو می‌شود ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

 • ۲۹

  • نامهٔ اِرْمیا برای تبعیدیانی که در بابِل بودند ‏(‏۱-‏۲۳‏)‏

   • بازگشت اسرائیلیان بعد از ۷۰ سال تبعید ‏(‏۱۰‏)‏

  • پیامی برای شِمَعیا ‏(‏۲۴-‏۳۲‏)‏

 • ۳۰

  • یَهُوَه قول‌های امیدبخشی به اسرائیل و یهودا می‌دهد ‏(‏۱-‏۲۴‏)‏

 • ۳۱

  • باقی‌ماندگان اسرائیل دوباره به سرزمینشان برمی‌گردند ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

   • راحیل برای فرزندانش گریه می‌کند ‏(‏۱۵‏)‏

  • عهدی تازه ‏(‏۳۱-‏۴۰‏)‏

 • ۳۲

 • ۳۳

  • ‏«من شفا و سلامتی را به این شهر برمی‌گردانم» ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • امنیت تحت حکمرانی ‹پادشاهی عادل› ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

  • عهدی که خدا با داوود و کاهنان بست ‏(‏۱۷-‏۲۶‏)‏

   • عهدی که خدا با روز و شب بست ‏(‏۲۰‏)‏

 • ۳۴

  • پیام داوری برای صِدِقیا ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • عهدی که در مورد آزاد کردن غلامان و کنیزان است،‏ زیر پا گذاشته می‌شود ‏(‏۸-‏۲۲‏)‏

 • ۳۵

  • رِکابیان به نحوی چشمگیر از یَهُوَه اطاعت می‌کنند ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

 • ۳۶

  • اِرْمیا به باروک می‌گوید که روی طومار چه بنویسد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • باروک با صدای بلند از روی طومار می‌خواند ‏(‏۸-‏۱۹‏)‏

  • یِهویاقیم طومار را می‌سوزاند ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

  • پیام خدا دوباره روی طوماری جدید نوشته می‌شود ‏(‏۲۷-‏۳۲‏)‏

 • ۳۷

  • عقب‌نشینی بابِلیان موقتی است ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • اِرْمیا زندانی می‌شود ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • صِدِقیا به استقبال اِرْمیا می‌رود ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

   • نان به اِرْمیا داده می‌شود ‏(‏۲۱‏)‏

 • ۳۸

  • اِرْمیا در چاه انداخته می‌شود ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • عِبِدمِلِک اِرْمیا را نجات می‌دهد ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

  • اِرْمیا صِدِقیا را ترغیب می‌کند که تسلیم شود ‏(‏۱۴-‏۲۸‏)‏

 • ۳۹

  • سقوط اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • صِدِقیا فرار می‌کند و دستگیر می‌شود ‏(‏۴-‏۷‏)‏

  • مراقبت از اِرْمیا ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • عِبِدمِلِک جان سالم به در می‌برد ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

 • ۴۰

  • نِبوزَرَدان اِرْمیا را آزاد می‌کند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • جِدَلیا فرماندار سرزمین می‌شود ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • توطئه علیه جِدَلیا ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

 • ۴۱

  • اسماعیل جِدَلیا را به قتل می‌رساند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • یوحانان اسماعیل را فراری می‌دهد ‏(‏۱۱-‏۱۸‏)‏

 • ۴۲

  • قوم از اِرْمیا می‌خواهند که از یَهُوَه راهنمایی بخواهد ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • یَهُوَه به قوم می‌گوید که به مصر نروند ‏(‏۷-‏۲۲‏)‏

 • ۴۳

  • قوم نافرمانی می‌کنند و به مصر می‌روند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پیام یَهُوَه به اِرْمیا در مصر ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

 • ۴۴

  • پیشگویی مصیبت یهودیان در مصر ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • قوم هشدار خدا را نادیده می‌گیرند ‏(‏۱۵-‏۳۰‏)‏

   • پرستش «ملکهٔ آسمان» ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

 • ۴۵

  • پیام یَهُوَه به باروک ‏(‏۱-‏۵‏)‏

 • ۴۶

  • پیشگویی به ضدّ مصر ‏(‏۱-‏۲۶‏)‏

   • نِبوکَدنَصَّر مصر را تصرّف می‌کند ‏(‏۱۳‏،‏ ۲۶‏)‏

  • وعده‌هایی برای قوم اسرائیل ‏(‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏

 • ۴۷

  • پیشگویی به ضدّ فلسطیان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

 • ۴۸

  • پیشگویی به ضدّ موآب ‏(‏۱-‏۴۷‏)‏

 • ۴۹

  • پیشگویی به ضدّ عَمّون ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ اَدوم ‏(‏۷-‏۲۲‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ دمشق ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ قیدار و حاصور ‏(‏۲۸-‏۳۳‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ عیلام ‏(‏۳۴-‏۳۹‏)‏

 • ۵۰

  • پیشگویی به ضدّ بابِل ‏(‏۱-‏۴۶‏)‏

   • از بابِل فرار کنید ‏(‏۸‏)‏

   • اسرائیلیان روزی به سرزمینشان برمی‌گردند ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

   • رودخانهٔ بابِل خشک می‌شود ‏(‏۳۸‏)‏

   • بابِل غیرمسکونی می‌شود ‏(‏۳۹،‏ ۴۰‏)‏

 • ۵۱

  • پیشگویی به ضدّ بابِل ‏(‏۱-‏۶۴‏)‏

   • مادها بابِل را به طور ناگهانی تسخیر می‌کنند ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏

   • طومار در رود فُرات انداخته می‌شود ‏(‏۵۹-‏۶۴‏)‏

 • ۵۲

  • صِدِقیا به ضدّ بابِل قیام می‌کند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • نِبوکَدنَصَّر اورشلیم را محاصره می‌کند ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

  • نابودی اورشلیم و معبد ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

  • قوم به بابِل تبعید می‌شوند ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

  • یِهویاکین از زندان آزاد می‌شود ‏(‏۳۱-‏۳۴‏)‏