ايّوب ۳۸‏:‏۱‏-‏۴۱

  • يَهُوَه نشان می‌دهد كه انسان چقدر ناچيز است ‏(‏۱-‏۴۱‏)‏

    • ‏«وقتی زمين را به وجود آوردم،‏ كجا بودی؟‏» ‏(‏۴-‏۶‏)‏

    • پسران خدا او را با شادی تحسين كردند ‏(‏۷‏)‏

    • سؤالاتی دربارهٔ پديده‌های طبيعی ‏(‏۸-‏۳۲‏)‏

    • ‏«قوانين آسمان‌ها» ‏(‏۳۳‏)‏

۳۸  يَهُوَه از ميان تندباد به ايّوب گفت:‏ ۲  ‏«اين كيست كه پندهای مرا گنگ و نامفهوم جلوه می‌دهد،‏ و از روی نادانی صحبت می‌كند؟‏ ۳  مرد باش و خودت را آماده كن.‏ من از تو سؤال می‌كنم و تو به من جواب بده.‏ ۴  وقتی زمين را به وجود آوردم،‏* تو كجا بودی؟‏ اگر فكر می‌كنی كه می‌دانی،‏ به من بگو.‏ ۵  چه كسی اندازه‌های زمين را تعيين كرد؟‏ اگر می‌دانی بگو!‏ چه كسی با ريسمان اندازه‌گيری،‏ آن را اندازه گرفت؟‏ ۶  پايه‌های آن بر چه چيزی گذاشته شد؟‏ چه كسی سنگ زاويهٔ آن را گذاشت؟‏ ۷  وقتی ستاره‌های صبح با هم فرياد شادی برآوردند،‏ و همهٔ پسران خدا* فرياد تحسين و ستايش سر دادند،‏ تو كجا بودی؟‏ ۸  وقتی دريا و آب‌هايش از دل زمين* فَوَران كرد،‏ چه كسی برای آن حد و مرز قرار داد؟‏ ۹  من بودم كه ابرها را لباس دريا كردم،‏ و تاريكی مطلق را قُنداق آن.‏ ۱۰  وقتی برايش حد و مرز تعيين كردم،‏ و درها و پشت‌بندها برايش قرار دادم،‏ ۱۱  و گفتم،‏ ‹تا اينجا می‌توانی بيايی و بس؛‏ موج‌های پرتلاطم* و بلندت نبايد از اينجا جلوتر بروند،‏› تو كجا بودی؟‏ ۱۲  آيا در تمام عمرت به صبح فرمان داده‌ای كه طلوع كند،‏ يا به سپيده‌دم گفته‌ای كه كجا بايد ظاهر شود؟‏ ۱۳  آيا به آن گفته‌ای كه تمام* زمين را با روشنايی خود در بر گيرد،‏ و شريران را از روی زمين محو كند؟‏* ۱۴  سپيدهٔ صبح ظاهر زمين را مثل مومی* كه به آن مُهر می‌زنند،‏ تغيير می‌دهد،‏ و ويژگی‌های آن را مثل نقش‌های زيبا و رنگارنگ يک لباس نمايان می‌كند.‏ ۱۵  اما نور شريران از آن‌ها گرفته می‌شود،‏ تا ديگر نتوانند به كسی آسيب برسانند.‏* ۱۶  آيا به سرِ چشمه‌هايی كه درياها از آن به وجود می‌آيند رفته‌ای،‏ يا به اعماق درياها قدم گذاشته‌ای؟‏ ۱۷  آيا كسی دروازه‌های مرگ را به تو نشان داده،‏ يا دروازه‌های جايی را كه تاريكی محض* است،‏ ديده‌ای؟‏ ۱۸  آيا به وسعت زمين پی برده‌ای؟‏ اگر همهٔ اين‌ها را می‌دانی،‏ به من بگو.‏ ۱۹  آيا می‌دانی كه سرچشمهٔ نور كجاست،‏ و تاريكی از كجا می‌آيد،‏ ۲۰  تا بتوانی آن‌ها را به همان جا ببری؟‏ آيا راهی را كه به سرچشمهٔ آن‌ها می‌رود،‏ بلدی؟‏ ۲۱  البته كه می‌دانی!‏ چون موقع آفرينش به دنيا آمده بودی،‏ و سن تو خيلی زياد است،‏ مگر نه؟‏ ۲۲  آيا وارد مخزن‌های برف شده‌ای،‏ و مخزن‌های تگرگ را ديده‌ای،‏ ۲۳  مخزن‌هايی كه برای زمان سختی و بلا،‏ و روز جنگ و نبرد نگه داشته‌ام؟‏ ۲۴  نور* از كجا پخش می‌شود،‏ و باد شرقی از كجا بر زمين می‌وزد؟‏ ۲۵  چه كسی مسير باران‌های سيل‌آسا را تعيين كرده،‏ و راه را برای ابرهای رعدآسا و توفان‌زا باز كرده؟‏ ۲۶  چه كسی بر زمين غيرمسكونی،‏ و بر بيابانی كه هيچ انسانی در آن نيست،‏ باران می‌باراند،‏ ۲۷  تا زمين‌های خشک و بی‌آب و علف را سيراب كند،‏ طوری كه علف سبز به بار آورند؟‏ ۲۸  آيا باران پدر دارد؟‏ پدر شبنم كيست؟‏ ۲۹  مادر يخ كيست؟‏* چه كسی شبنم يخ‌زده را به دنيا می‌آوَرَد؟‏ ۳۰  چه كسی آب‌ها را مثل سنگ،‏ منجمد می‌كند،‏ و سطح آب‌های عميق را به يخ تبديل می‌كند؟‏ ۳۱  آيا می‌توانی ستاره‌های* خوشهٔ پروين* را به هم ببندی،‏ يا ستاره‌های* صورت فلكی شكارچی* را از هم باز كنی؟‏ ۳۲  آيا می‌توانی يک صورت فلكی* را در وقتش بيرون بياوری،‏ يا صورت فلكی خرس بزرگ* را با ستاره‌هايش* هدايت كنی؟‏ ۳۳  آيا از قوانين آسمان‌ها اطلاع داری؟‏ آيا می‌توانی قوانين آن‌ها* را در مورد زمين هم به كار ببری؟‏ ۳۴  آيا می‌توانی به ابرها فرمان دهی كه بارانی سيل‌آسا بر سرت ببارانند؟‏ ۳۵  آيا می‌توانی از آسمان برق* بفرستی؟‏ آيا آن برق پيش تو برمی‌گردد و می‌گويد،‏ ‹گوش به فرمانم!‏›؟‏ ۳۶  كيست كه به ابرها* حكمت،‏ و به پديده‌های آسمان فهم داد؟‏ ۳۷  چه كسی آنقدر داناست كه بتواند ابرها را بشمرد،‏ يا آب مشک‌های آسمان را بر زمين بريزد،‏ ۳۸  طوری كه خاک به گِل تبديل شود،‏ و كلوخ‌های زمين به هم بچسبند؟‏ ۳۹  آيا می‌توانی طعمه‌ای برای شير شكار كنی،‏ يا شكم بچه‌های شير را سير كنی؟‏ ۴۰  حينی كه در لانه‌هايشان در كمينند،‏ و در مخفی‌گاه‌هايشان آماده‌اند كه خيز بردارند.‏ ۴۱  وقتی جوجه‌های كلاغ از گرسنگی سرگردان می‌شوند،‏ و برای غذا نزد خدا فرياد می‌زنند،‏ چه كسی برای كلاغ غذا فراهم می‌كند تا به آن‌ها بدهد؟‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «بنيان زمين را گذاشتم.‏»‏
اصطلاحی در زبان عبری كه به فرشتگان اشاره می‌كند.‏
تحت‌اللفظی:‏ «رَحِم.‏»‏
يا:‏ «سركش.‏»‏
يا:‏ «كرانه‌های.‏»‏
يا:‏ «شريران را از روی زمين بتكاند؟‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گِلی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازوی برافراشته‌شان بشكند.‏»‏
يا:‏ «سايهٔ مرگ.‏»‏
يا احتمالاً:‏ «برق؛‏ صاعقه.‏»‏
يا:‏ «يخ از رَحِم چه كسی بيرون می‌آيد؟‏»‏
يا:‏ «بندهای؛‏ رشته‌های.‏»‏
يا:‏ «ثريّا.‏» تحت‌اللفظی:‏ «كيمه.‏» نام خوشه‌ای در صورت فلكی گاو.‏
يا:‏ «بندها؛‏ رشته‌ها.‏»‏
يا:‏ «جبّار.‏» تحت‌اللفظی:‏ «كِسيل.‏»‏
احتمالاً به يكی از صورت‌های فلكی منطقة‌البروج اشاره می‌كند.‏
يا:‏ «دبّ اكبر.‏» تحت‌اللفظی:‏ «عَش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «با پسرانش.‏»‏
يا احتمالاً:‏ «او؛‏ خدا.‏»‏
يا:‏ «صاعقه.‏»‏
يا احتمالاً:‏ «انسان.‏»‏