مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اول پادشاهان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • داوود و اَبیشَک ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • اَدونیا به دنبال مقام پادشاهی ‏(‏۵-‏۱۰‏)‏

  • وارد عمل شدن ناتان و بَتشِبَع ‏(‏۱۱-‏۲۷‏)‏

  • داوود فرمان می‌دهد که سلیمان مسح شود ‏(‏۲۸-‏۴۰‏)‏

  • اَدونیا به مذبح پناه می‌برد ‏(‏۴۱-‏۵۳‏)‏

 • ۲

  • دستورات داوود به سلیمان ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • مرگ داوود؛‏ پادشاه شدن سلیمان ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • دسیسهٔ اَدونیا به مرگش می‌انجامد ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

  • تبعید شدن اَبیاتار؛‏ کشته شدن یوآب ‏(‏۲۶-‏۳۵‏)‏

  • کشته شدن شِمعی ‏(‏۳۶-‏۴۶‏)‏

 • ۳

  • ازدواج سلیمان با دختر فرعون ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • ظاهر شدن یَهُوَه بر سلیمان در خواب ‏(‏۴-‏۱۵‏)‏

   • سلیمان درخواست حکمت می‌کند ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • داوری سلیمان میان دو مادر ‏(‏۱۶-‏۲۸‏)‏

 • ۴

  • مقامات حکومتی سلیمان ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • رفاه قوم تحت حکمرانی سلیمان ‏(‏۲۰-‏۲۸‏)‏

   • امنیت زیر مُو و درخت انجیر ‏(‏۲۵‏)‏

  • حکمت و امثال سلیمان ‏(‏۲۹-‏۳۴‏)‏

 • ۵

  • حیرامِ پادشاه مصالح ساختمانی تأمین می‌کند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • کارگرانی که سلیمان فرا خواند ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

 • ۶

  • سلیمان معبد را می‌سازد ‏(‏۱-‏۳۸‏)‏

   • اتاق داخلی ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

   • کَرّوبیان ‏(‏۲۳-‏۲۸‏)‏

   • کنده‌کاری‌ها،‏ درها،‏ صحن داخلی ‏(‏۲۹-‏۳۶‏)‏

   • تمام شدن ساخت معبد در حدود ۷ سال ‏(‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏

 • ۷

  • مجتمع کاخ سلیمان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • کمک‌های حیرام به سلیمان ‏(‏۱۳-‏۴۷‏)‏

  • تمام شدن وسایل طلا ‏(‏۴۸-‏۵۱‏)‏

 • ۸

  • آوردن صندوق عهد به داخل معبد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • گفتار سلیمان با مردم ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • دعای سلیمان برای وقف معبد ‏(‏۲۲-‏۵۳‏)‏

  • سلیمان مردم را برکت می‌دهد ‏(‏۵۴-‏۶۱‏)‏

  • قربانی‌ها و مراسم وقف ‏(‏۶۲-‏۶۶‏)‏

 • ۹

  • یَهُوَه دوباره بر سلیمان ظاهر می‌شود ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • هدیهٔ سلیمان به حیرامِ پادشاه ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • پروژه‌های مختلف سلیمان ‏(‏۱۵-‏۲۸‏)‏

 • ۱۰

  • دیدار ملکهٔ سَبا از سلیمان ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • ثروت عظیم سلیمان ‏(‏۱۴-‏۲۹‏)‏

 • ۱۱

  • زن‌های سلیمان دل او را منحرف می‌کنند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • مخالفان سلیمان ‏(‏۱۴-‏۲۵‏)‏

  • قولِ دادن ده طایفه به یِرُبعام ‏(‏۲۶-‏۴۰‏)‏

  • مرگ سلیمان؛‏ پادشاه شدن رِحُبعام ‏(‏۴۱-‏۴۳‏)‏

 • ۱۲

  • جواب تند رِحُبعام ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • شورش ده طایفه ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • یِرُبعام پادشاه اسرائیل می‌شود ‏(‏۲۰‏)‏

  • رِحُبعام نباید با اسرائیل بجنگد ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

  • یِرُبعام و پرستش گوساله ‏(‏۲۵-‏۳۳‏)‏

 • ۱۳

  • نبوّت بر ضدّ مذبح بیت‌ئیل ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • شکافته شدن مذبح ‏(‏۵‏)‏

  • نافرمانی مرد خدا ‏(‏۱۱-‏۳۴‏)‏

 • ۱۴

  • نبوّت اَبیّا بر ضدّ یِرُبعام ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • حکمرانی یِرُبعام در یهودا ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

 • ۱۵

  • اَبیّام،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • آسا،‏ پادشاه یهودا ‏(‏۹-‏۲۴‏)‏

  • ناداب،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۲۵-‏۳۲‏)‏

  • باشا،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏

 • ۱۶

  • داوری یَهُوَه بر ضدّ باشا ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • ایله،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • زِمری،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

  • عُمری،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۲۱-‏۲۸‏)‏

  • اَخاب،‏ پادشاه اسرائیل ‏(‏۲۹-‏۳۳‏)‏

  • حی‌ئیل اَریحا را بازسازی می‌کند ‏(‏۳۴‏)‏

 • ۱۷

  • ایلیای نبی خشکسالی را پیشگویی می‌کند ‏(‏۱‏)‏

  • کلاغ‌ها به ایلیا غذا می‌رسانند ‏(‏۲-‏۷‏)‏

  • ایلیا پیش بیوه‌زنی در صَرِفَه می‌رود ‏(‏۸-‏۱۶‏)‏

  • مرگ و رستاخیز پسر بیوه‌زن ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

 • ۱۸

  • ایلیا به دیدار عوبَدیا و اَخاب می‌رود ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • ایلیا و انبیای بَعَل در کرمل ‏(‏۱۹-‏۴۰‏)‏

   • ‏‹این پا و آن پا کردن،‏ میان دو عقیده› ‏(‏۲۱‏)‏

  • پایان سه سال و نیم خشکسالی ‏(‏۴۱-‏۴۶‏)‏

 • ۱۹

  • فرار ایلیا از خشم ایزابل ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • ظاهر شدن یَهُوَه به ایلیا در حوریب ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • ایلیا حَزائیل،‏ یِیهو و اَلیشَع را مسح می‌کند ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

  • اَلیشَع به عنوان جایگزین ایلیا تعیین می‌شود ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

 • ۲۰

  • جنگ بین سوری‌ها و اَخاب ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • اَخاب سوری‌ها را شکست می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۳۴‏)‏

  • نبوّتی بر ضدّ اَخاب ‏(‏۳۵-‏۴۳‏)‏

 • ۲۱

  • چشم طمع اَخاب به تاکستان نابوت ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • دسیسهٔ ایزابل برای کشتن نابوت ‏(‏۵-‏۱۶‏)‏

  • پیام ایلیا بر ضدّ اَخاب ‏(‏۱۷-‏۲۶‏)‏

  • اَخاب خود را فروتن می‌کند ‏(‏۲۷-‏۲۹‏)‏

 • ۲۲

  • یَهوشافات با اَخاب پیمان می‌بندد ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • نبوّت میکایا در مورد شکست اَخاب ‏(‏۱۳-‏۲۸‏)‏

   • فرشته‌ای اَخاب را گمراه می‌کند ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • کشته شدن اَخاب در راموت‌جِلعاد ‏(‏۲۹-‏۴۰‏)‏

  • حکمرانی یَهوشافاط بر یهودا ‏(‏۴۱-‏۵۰‏)‏

  • اَخَزیا پادشاه اسرائیل ‏(‏۵۱-‏۵۳‏)‏