مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اول سموئیل

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • اِلقانه و دو همسرش ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • حَنّای نازا برای داشتن یک پسر دعا می‌کند ‏(‏۹-‏۱۸‏)‏

  • تولّد سموئیل و وقف او به یَهُوَه ‏(‏۱۹-‏۲۸‏)‏

 • ۲

  • دعای حنا ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • گناهان دو پسر عیلی ‏(‏۱۲-‏۲۶‏)‏

  • یَهُوَه خاندان عیلی را داوری می‌کند ‏(‏۲۷-‏۳۶‏)‏

 • ۳

  • سموئیل،‏ پیامبر می‌شود ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

 • ۴

  • فلسطی‌ها صندوق عهد را با خود می‌برند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • مرگ عیلی و پسرانش ‏(‏۱۲-‏۲۲‏)‏

 • ۵

  • صندوق عهد در منطقهٔ فلسطی‌ها ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • داجون تحقیر می‌شود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • مجازات فلسطی‌ها ‏(‏۶-‏۱۲‏)‏

 • ۶

  • فلسطی‌ها صندوق عهد را به اسرائیل برمی‌گردانند ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

 • ۷

  • صندوق عهد در قَریه‌یِعاریم ‏(‏۱‏)‏

  • سموئیل اسرائیلیان را تشویق می‌کند که فقط به یَهُوَه خدمت کنند ‏(‏۲-‏۶‏)‏

  • پیروزی اسرائیلیان در مِصفه ‏(‏۷-‏۱۴‏)‏

  • سموئیل اسرائیلیان را داوری می‌کند ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

 • ۸

  • اسرائیلیان پادشاه می‌خواهند ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • هشدار سموئیل به اسرائیلیان ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

  • یَهُوَه درخواست اسرائیلیان را می‌پذیرد ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

 • ۹

  • سموئیل به دیدن شائول می‌رود ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

 • ۱۰

  • مسح شدن شائول برای پادشاهی ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • شائول به مردم معرفی می‌شود ‏(‏۱۷-‏۲۷‏)‏

 • ۱۱

  • شائول عَمّونیان را شکست می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • پادشاهی شائول تأیید می‌شود ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

 • ۱۲

  • حرف‌های آخر سموئیل ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

   • ‏‹دنبال چیزهای بیهوده نروید› ‏(‏۲۱‏)‏

   • یَهُوَه قومش را رها نمی‌کند ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۱۳

  • شائول لشکری آماده می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • کار گستاخانهٔ شائول ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • سموئیل شائول را سرزنش می‌کند ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • اسرائیلیان سلاح نداشتند ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

 • ۱۴

  • حملهٔ شبانهٔ یوناتان در مِکماش ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • خدا بین دشمنان اسرائیل هرج‌ومرج به وجود می‌آورد ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • قسم عجولانهٔ شائول ‏(‏۲۴-‏۴۶‏)‏

   • سربازان گوشت را با خونش می‌خورند ‏(‏۳۲-‏۳۴‏)‏

  • جنگ‌های شائول؛‏ خانوادهٔ او ‏(‏۴۷-‏۵۲‏)‏

 • ۱۵

  • شائول نافرمانی می‌کند و اَجاج را زنده نگه می‌دارد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • سموئیل شائول را سرزنش می‌کند ‏(‏۱۰-‏۲۳‏)‏

   • ‏«اطاعت از یَهُوَه مهم‌تر از قربانی است» ‏(‏۲۲‏)‏

  • شائول از پادشاهی برکنار می‌شود ‏(‏۲۴-‏۲۹‏)‏

  • سموئیل اَجاج را می‌کشد ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

 • ۱۶

  • سموئیل داوود را برای پادشاهی مسح می‌کند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • ‏«یَهُوَه به دل نگاه می‌کند» ‏(‏۷‏)‏

  • روح یَهُوَه از شائول دور می‌شود ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • داوود چنگ‌نواز شائول می‌شود ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

 • ۱۷

  • داوود جُلیات را شکست می‌دهد ‏(‏۱-‏۵۸‏)‏

   • جُلیات اسرائیل را مسخره می‌کند ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

   • داوود داوطلب می‌شود که با جُلیات بجنگد ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

   • داوود به نام یَهُوَه به جنگ می‌رود ‏(‏۴۵-‏۴۷‏)‏

 • ۱۸

  • دوستی داوود و یوناتان ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • پیروزی‌های داوود باعث حسادت شائول می‌شود ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • شائول سعی می‌کند داوود را بکشد ‏(‏۱۰-‏۱۹‏)‏

  • ازدواج داوود با میکال دختر شائول ‏(‏۲۰-‏۳۰‏)‏

 • ۱۹

  • نفرت شائول از داوود ادامه پیدا می‌کند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • داوود از دست شائول فرار می‌کند ‏(‏۱۴-‏۲۴‏)‏

 • ۲۰

  • وفاداری یوناتان نسبت به داوود ‏(‏۱-‏۴۲‏)‏

 • ۲۱

  • داوود در نوب از نان تقدیمی می‌خورد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • داوود در جَت خود را به دیوانگی می‌زند ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

 • ۲۲

  • داوود در عَدُلّام و مِصفه ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • شائول کاهنان نوب را می‌کشد ‏(‏۶-‏۱۹‏)‏

  • اَبیاتار فرار می‌کند ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

 • ۲۳

  • داوود شهر قِعیله را نجات می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • شائول در تعقیب داوود ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

  • یوناتان به داوود قوّت قلب می‌دهد ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

  • شائول نزدیک بود داوود را به دام بیندازد ‏(‏۱۹-‏۲۹‏)‏

 • ۲۴

  • داوود از کشتن شائول خودداری می‌کند ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

   • احترام داوود برای مسح‌شدهٔ یَهُوَه ‏(‏۶‏)‏

 • ۲۵

  • مرگ سموئیل ‏(‏۱‏)‏

  • نابال مردان داوود را رد می‌کند ‏(‏۲-‏۱۳‏)‏

  • کار عاقلانهٔ اَبیجایِل ‏(‏۱۴-‏۳۵‏)‏

   • ‏«یَهُوَه خدایت از جان تو محافظت می‌کند» ‏(‏۲۹‏)‏

  • یَهُوَه کاری کرد که نابال بمیرد ‏(‏۳۶-‏۳۸‏)‏

  • اَبیجایِل با داوود ازدواج می‌کند ‏(‏۳۹-‏۴۴‏)‏

 • ۲۶

  • داوود دوباره از کشتن شائول خودداری می‌کند ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

   • احترام داوود به مسح‌شدهٔ یَهُوَه ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۲۷

  • فلسطی‌ها صِقلَغ را به داوود می‌دهند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

 • ۲۸

  • ملاقات شائول با یک احضارکنندهٔ روح در عِین‌دور ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

 • ۲۹

  • فلسطی‌ها به داوود اعتماد نمی‌کنند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

 • ۳۰

  • عَمالیقیان به صِقلَغ حمله می‌کنند و آن را می‌سوزانند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • داوود از خدا نیرو می‌گیرد ‏(‏۶‏)‏

  • داوود عَمالیقیان را شکست می‌دهد ‏(‏۷-‏۳۱‏)‏

   • داوود اسیران را پس می‌گیرد ‏(‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

   • حکم داوود در مورد غنیمت‌ها ‏(‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏

 • ۳۱

  • مرگ شائول و سه پسرش ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏