مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ اول پولُس به تیموتائوس

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • هشدار دربارهٔ معلّمان دروغی ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

  • لطف خدا شامل حال پولُس می‌شود ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏

  • ‏«پادشاه ابدیت» ‏(‏۱۷‏)‏

  • ‏‹به جنگ نیکویمان ادامه دهیم› ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

 • ۲

  • دعا برای همه نوع افراد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • یک خدا،‏ یک واسطه ‏(‏۵‏)‏

   • بهای هم‌میزان برای نجات همهٔ انسان‌ها ‏(‏۶‏)‏

  • راهنمایی‌هایی برای مردان و زنان ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

   • داشتن لباس و آرایش شایسته ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

 • ۳

  • شرایط لازم برای سرپرستان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • شرایط لازم برای خادمان جماعت ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • راز مقدّس وفاداری به خدا ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

 • ۴

  • هشدار دربارهٔ تعالیم دیوها ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • چطور می‌توانیم خادم خوبی برای مسیح باشیم؟‏ ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

   • مقایسهٔ تمرین بدنی با وقف به خدا ‏(‏۸‏)‏

  • مراقب شیوهٔ تعلیم خود باش ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

 • ۵

  • رفتار با جوانان و سالمندان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • حمایت از بیوه‌زنان ‏(‏۳-‏۱۶‏)‏

   • رسیدگی به نیازهای اعضای خانواده ‏(‏۸‏)‏

  • احترام به پیران سختکوش ‏(‏۱۷-‏۲۵‏)‏

   • خوردن کمی شراب برای ناراحتی معده ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۶

  • یک غلام باید به اربابش احترام بگذارد ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • معلّمان دروغی و عشق به پول ‏(‏۳-‏۱۰‏)‏

  • پندهایی برای خادمان خدا ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • ‏‹در انجام کارهای خوب ثروتمند باشید› ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

  • ‏«ای تیموتائوس،‏ چیزی را که به تو سپرده شده حفظ کن» ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏