مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ اول پولُس به تِسالونیکیان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱‏)‏

  • شکرگزاری به خاطر ایمان تِسالونیکیان ‏(‏۲-‏۱۰‏)‏

 • ۲

  • موعظهٔ پولُس در تِسالونیکی ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • تِسالونیکیان کلام خدا را می‌پذیرند ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • اشتیاق پولُس برای دیدن تِسالونیکیان ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

 • ۳

  • پولُس در آتن می‌ماند ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • گزارش دلگرم‌کنندهٔ تیموتائوس ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • دعا برای تِسالونیکیان ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

 • ۴

  • هشداری دربارهٔ اعمال نامشروع جنسی ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • بیشتر به همدیگر محبت کنید ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

   • ‏«سرتان به کار خودتان مشغول باشد» ‏(‏۱۱‏)‏

  • اولین کسانی که رستاخیز پیدا می‌کنند ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

 • ۵

  • آمدن روز یَهُوَه ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • ‏«صلح و امنیت برقرار شده!‏» ‏(‏۳‏)‏

  • بیدار و هوشیار بمانید ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • چند خواهش ‏(‏۱۲-‏۲۴‏)‏

  • سلام رساندن ‏(‏۲۵-‏۲۸‏)‏