امثال ۱۴‏:‏۱‏-‏۳۵

  • انسان فقط خودش می‌داند که چه غم و غصه‌ای در دلش دارد ‏(‏۱۰‏)‏

  • مسیری ظاهراً درست،‏ ممکن است به مرگ برسد ‏(‏۱۲‏)‏

  • آدم ساده‌لوح زودباور است ‏(‏۱۵‏)‏

  • آدم ثروتمند دوست‌های زیادی دارد ‏(‏۲۰‏)‏

  • آرامش فکری به بدن سلامتی می‌دهد ‏(‏۳۰‏)‏

۱۴  زن دانا باعث رشد و شکوفایی خانواده‌اش می‌شود،‏اما زن نادان با دست خودش خانواده‌اش را بدبخت می‌کند.‏ ۲  آدم درستکار برای یَهُوَه احترامی عمیق قائل است،‏*اما آدم فریبکار* از خدا بیزار است.‏ ۳  آدم نادان چوب حرف‌های متکبّرانهٔ خود را می‌خورد،‏اما حرف‌های شخص دانا از او محافظت می‌کند.‏ ۴  اگر در طویله هیچ گاوی نباشد،‏ آخور تمیز می‌ماند،‏اما بدون گاوهای* قوی نمی‌توان محصول زیادی برداشت کرد.‏ ۵  شاهد قابل اعتماد دروغ نمی‌گوید،‏اما از دهان شاهدی که قابل اعتماد نیست،‏ دروغ می‌بارد.‏ ۶  کسی که همه چیز را به باد مسخره می‌گیرد،‏ هیچ وقت نمی‌تواند حکمت را پیدا کند،‏اما کسی که درک و فهم دارد،‏ به‌آسانی دانش کسب می‌کند.‏ ۷  از آدم نادان دوری کن،‏چون از حرف‌هایش چیزی یاد نمی‌گیری.‏ ۸  آدم عاقل* به خاطر حکمتش می‌فهمد که از کدام راه باید برود،‏اما حماقت آدم احمق او را گمراه می‌کند.‏* ۹  نادانان گناهشان را جدی نمی‌گیرند،‏*اما درستکاران می‌خواهند با دیگران در صلح و آشتی باشند.‏ ۱۰  انسان فقط خودش می‌داند که چه غم و غصه‌ای در دلش دارد،‏و هیچ غریبه‌ای نمی‌تواند در شادی‌اش شریک شود.‏ ۱۱  خانهٔ شریران از بین خواهد رفت،‏اما خیمهٔ درستکاران پربرکت خواهد شد.‏ ۱۲  راهی وجود دارد که به نظر انسان درست است،‏ولی در آخر به مرگ و نابودی منجر می‌شود.‏ ۱۳  کسی که می‌خندد شاید در دلش غم و غصه باشد،‏و بعد از خوشی شاید ناراحتی بیاید.‏ ۱۴  کسی که در دلش انگیزه‌های بدی دارد،‏ نتیجهٔ کارهایش را می‌بیند،‏اما انسان خوب پاداش کارهایش را می‌گیرد.‏ ۱۵  آدم ساده‌لوح* زودباور است،‏اما آدم عاقل* قبل از هر تصمیمی به عاقبت آن خوب فکر می‌کند.‏* ۱۶  شخص دانا محتاط است و از کارهای بد دوری می‌کند،‏اما آدم احمق بی‌ملاحظه است* و بیش از حد به خودش اطمینان دارد.‏ ۱۷  کسی که زود از کوره درمی‌رود،‏ احمقانه رفتار می‌کند،‏اما کسی که خوب فکر می‌کند،‏ مورد نفرت قرار می‌گیرد.‏ ۱۸  حماقت نصیب* افراد ساده‌لوح* می‌شود،‏اما دانش مثل تاجی بر سر اشخاص عاقل قرار دارد.‏ ۱۹  انسان‌های بد مجبور خواهند شد که به انسان‌های خوب تعظیم کنند،‏و شریران جلوی درِ خانهٔ درستکاران خم و راست خواهند شد.‏ ۲۰  هیچ کس آدم فقیر را دوست ندارد،‏* حتی نزدیکانش!‏اما آدم ثروتمند دوست‌های زیادی دارد.‏ ۲۱  کسی که از همنوعش متنفر باشد گناه می‌کند،‏اما کسی که به نیازمندان دلسوزی نشان دهد،‏ از این کار شاد می‌شود.‏ ۲۲  آیا کسانی که برای دیگران نقشه‌های پلید می‌کشند،‏ به بیراهه نمی‌روند؟‏ اما کسانی که مصمم هستند خوبی کنند،‏ مورد محبت* و اعتماد قرار می‌گیرند.‏ ۲۳  تلاش و کوشش در هر کاری فایده دارد،‏ولی حرف زدن بدون عمل،‏ باعث فقر و نداری می‌شود.‏ ۲۴  ثروت و داراییِ شخصِ دانا مثل تاجی بر سرش است،‏اما همهٔ کارهای آدم احمق از روی حماقت است.‏ ۲۵  شاهد راستگو جان دیگران را نجات می‌دهد،‏اما شاهد فریبکار همهٔ حرف‌هایش دروغ است.‏ ۲۶  کسی که برای یَهُوَه احترام عمیق قائل است،‏* تکیه‌گاه محکمی دارد،‏و خداترسی او برای فرزندانش پناهگاهی خواهد بود.‏ ۲۷  احترام عمیق برای یَهُوَه،‏* چشمهٔ زندگی‌بخش است،‏و انسان را از دام‌های مرگ دور نگه می‌دارد.‏ ۲۸  پادشاهی که تابعین زیادی دارد،‏ شکوه و جلالش هم زیاد است،‏اما حاکمی که تابعی ندارد سقوط می‌کند.‏ ۲۹  کسی که زود عصبانی نمی‌شود،‏ قدرت تشخیص زیادی دارد،‏اما کسی که صبر و تحمّل ندارد،‏ حماقتش را نشان می‌دهد.‏ ۳۰  آرامش فکری* به بدن سلامتی می‌دهد،‏اما حسادت مثل خوره باعث پوسیدگی استخوان‌ها می‌شود.‏ ۳۱  کسی که به نیازمندان ظلم می‌کند،‏ به خالق آن‌ها اهانت می‌کند،‏اما کسی که به فقیران دلسوزی نشان می‌دهد،‏ خدا را تمجید می‌کند.‏ ۳۲  شرارتِ شریران باعث سقوط و تباهی‌شان خواهد شد،‏اما وفاداری درستکاران برایشان مثل پناهگاهی خواهد بود.‏ ۳۳  کسی که درک و فهم دارد،‏ به حکمتی که در دلش هست نمی‌بالد،‏اما آدم احمق همیشه به دانسته‌هایش می‌بالد.‏ ۳۴  درستکاری باعث سرافرازی یک قوم می‌شود،‏اما گناه باعث رسوایی آن.‏ ۳۵  خادمی که از روی بینش عمل می‌کند باعث خوشحالی پادشاه می‌شود،‏اما خادمی که رفتارش شرم‌آور است،‏ پادشاه را عصبانی می‌کند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسد.‏»‏
یا:‏ «بدکار.‏»‏
یا:‏ «گاوهای نر.‏»‏
یا:‏ «دوراندیش.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «دیگران را فریب می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «به گناهشان می‌خندند.‏»‏
یا:‏ «قبل از هر قدمی خوب فکر می‌کند.‏»‏
یا:‏ «دوراندیش.‏»‏
یا:‏ «خام و بی‌تجربه.‏»‏
یا:‏ «زود عصبانی می‌شود.‏»‏
یا:‏ «میراث.‏»‏
یا:‏ «خام و بی‌تجربه.‏»‏
یا:‏ «همه از آدم فقیر متنفرند.‏»‏
یا:‏ «محبت پایدار.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسد.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «دل آرام.‏»‏