مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

اعمال رسولان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • خطاب به تِئوفیلوس ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ‏«تا دورافتاده‌ترین جاهای زمین شاهدان من باشید» ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • عیسی به آسمان بالا می‌رود ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • پیروان عیسی با یکدلی دور هم جمع می‌شوند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • انتخاب مَتّیاس به عنوان جانشین یهودا ‏(‏۱۵-‏۲۶‏)‏

 • ۲

  • روح‌القدس در عید پِنتیکاست به پیروان عیسی داده می‌شود ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • سخنرانی پِطرُس ‏(‏۱۴-‏۳۶‏)‏

  • واکنش مردم به سخنرانی پِطرُس ‏(‏۳۷-‏۴۱‏)‏

   • ۳۰۰۰ نفر تعمید می‌گیرند ‏(‏۴۱‏)‏

  • معاشرت مسیحیان با همدیگر ‏(‏۴۲-‏۴۷‏)‏

 • ۳

  • پِطرُس یک گدای لنگ را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • پِطرُس در ایوان سلیمان سخنرانی می‌کند ‏(‏۱۱-‏۲۶‏)‏

   • ‏«دوران نوسازی همه چیز» ‏(‏۲۱‏)‏

   • پیامبری مثل موسی ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۴

  • دستگیر شدن پِطرُس و یوحنا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • تعداد ایمانداران به ۵۰۰۰ نفر می‌رسد ‏(‏۴‏)‏

  • پِطرُس و یوحنا محاکمه می‌شوند ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

   • ‏«ما نمی‌توانیم از صحبت کردن دربارهٔ چیزهایی که دیده و شنیده‌ایم دست بکشیم» ‏(‏۲۰‏)‏

  • دعا برای شجاعت ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

  • مسیحیان «هر چه را که داشتند با هم قسمت می‌کردند» ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

 • ۵

  • حَنانیا و همسرش سَفیره ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • معجزه‌های رسولان ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏

  • رسولان زندانی و آزاد می‌شوند ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

  • رسولان دوباره در برابر شورا حاضر می‌شوند ‏(‏۲۱-‏۳۲‏)‏

   • ‏«ما باید در وهلهٔ اول از خدا که حکمرانمان است اطاعت کنیم،‏ نه از انسان» ‏(‏۲۹‏)‏

  • پیشنهاد گامالائیل ‏(‏۳۳-‏۴۰‏)‏

  • موعظهٔ خانه به خانه ‏(‏۴۱،‏ ۴۲‏)‏

 • ۶

  • هفت نفر برای کمک به رسولان انتخاب می‌شوند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • استیفان به کفرگویی متهم می‌شود ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

 • ۷

  • سخنرانی استیفان در حضور اعضای شورا ‏(‏۱-‏۵۳‏)‏

   • دوران جدهای اسرائیل ‏(‏۲-‏۱۶‏)‏

   • رهبری موسی؛‏ بت‌پرستی در اسرائیل ‏(‏۱۷-‏۴۳‏)‏

   • ‏«خدای متعال در خانه‌هایی زندگی نمی‌کند که به دست انسان ساخته شده باشند» ‏(‏۴۴-‏۵۰‏)‏

  • استیفان سنگسار می‌شود ‏(‏۵۴-‏۶۰‏)‏

 • ۸

  • سولُس مسیحیان را زجر و آزار می‌دهد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • موعظهٔ پربار فیلیپُس در سامره ‏(‏۴-‏۱۳‏)‏

  • پِطرُس و یوحنا به سامره فرستاده می‌شوند ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • شَمعون سعی می‌کند که روح‌القدس را بخرد ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • خواجه‌سرای اهل اتیوپی ‏(‏۲۶-‏۴۰‏)‏

 • ۹

  • سولُس در راه دمشق ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • حَنانیا فرستاده می‌شود تا به سولُس کمک کند ‏(‏۱۰-‏۱۹الف‏)‏

  • سولُس در دمشق دربارهٔ عیسی موعظه می‌کند ‏(‏۱۹ب-‏۲۵‏)‏

  • سولُس به اورشلیم می‌رود ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

  • پِطرُس اینیاس را شفا می‌دهد ‏(‏۳۲-‏۳۵‏)‏

  • دورکاس رستاخیز پیدا می‌کند ‏(‏۳۶-‏۴۳‏)‏

 • ۱۰

  • کرنِلیوس رؤیا می‌بیند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • خدا در رؤیا به پِطرُس نشان می‌دهد که کدام حیوانات را پاک دانسته است ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

  • پِطرُس به دیدن کرنِلیوس می‌رود ‏(‏۱۷-‏۳۳‏)‏

  • پِطرُس خبر خوش را به غیریهودیان می‌رساند ‏(‏۳۴-‏۴۳‏)‏

   • ‏«خدا تبعیض قائل نمی‌شود» ‏(‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏

  • روح‌القدس به غیریهودیان داده می‌شود و آن‌ها تعمید می‌گیرند ‏(‏۴۴-‏۴۸‏)‏

 • ۱۱

  • پِطرُس پیش رسولان می‌رود ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • بَرنابا و سولُس در اَنطاکیهٔ سوریه ‏(‏۱۹-‏۲۶‏)‏

   • پیروان عیسی برای اولین بار «مسیحی» خوانده می‌شوند ‏(‏۲۶‏)‏

  • آگابوس قحطی‌ای را پیشگویی می‌کند ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏

 • ۱۲

  • یعقوب کشته و پِطرُس زندانی می‌شود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • پِطرُس با کمک یک فرشته از زندان آزاد می‌شود ‏(‏۶-‏۱۹‏)‏

  • فرشتهٔ یَهُوَه هیرودیس را به یک بیماری دچار می‌کند ‏(‏۲۰-‏۲۵‏)‏

 • ۱۳

  • بَرنابا و سولُس خدمت میسیونری خود را شروع می‌کنند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • رساندن خبر خوش در جزیرهٔ قبرس ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

  • سخنرانی پولُس در اَنطاکیهٔ پیسیدیه ‏(‏۱۳-‏۴۱‏)‏

  • پیشگویی دربارهٔ موعظه به غیریهودیان ‏(‏۴۲-‏۵۲‏)‏

 • ۱۴

  • عدهٔ بیشتری در قونیه ایمان می‌آورند و با آزار و اذیت روبرو می‌شوند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • مردم تصوّر می‌کنند که پولُس و بَرنابا خدایان هستند ‏(‏۸-‏۱۸‏)‏

  • پولُس سنگسار می‌شود اما زنده می‌ماند ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

  • تقویت جماعت‌ها ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • بازگشت به اَنطاکیهٔ سوریه ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۱۵

  • بحث سر موضوع ختنه در اَنطاکیه ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • موضوع با اعضای جماعت اورشلیم در میان گذاشته می‌شود ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • پیران جماعت و رسولان جمع می‌شوند ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

  • نامه‌ای از طرف هیئت اداره‌کننده ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • نامه‌ای برای تشویق جماعت‌ها ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

  • پولُس و بَرنابا از هم جدا می‌شوند ‏(‏۳۶-‏۴۱‏)‏

 • ۱۶

  • پولُس تیموتائوس را انتخاب می‌کند ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • رؤیای شخص اهل مقدونیه ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • لیدیه در فیلیپُس مسیحی می‌شود ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

  • پولُس و سیلاس زندانی می‌شوند ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • نگهبان زندان و خانواده‌اش تعمید می‌گیرند ‏(‏۲۵-‏۳۴‏)‏

  • مقامات شهر از پولُس عذرخواهی می‌کنند ‏(‏۳۵-‏۴۰‏)‏

 • ۱۷

  • پولُس و سیلاس در شهر تِسالونیکی ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • پولُس و سیلاس در شهر بیریه ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • پولُس در آتن ‏(‏۱۶-‏۲۲الف‏)‏

  • سخنرانی پولُس در دادگاه عالی آتن ‏(‏۲۲ب-‏۳۴‏)‏

 • ۱۸

  • پولُس در قُرِنتُس موعظه می‌کند ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • پولُس به اَنطاکیهٔ سوریه برمی‌گردد ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • پولُس به غَلاطیه و فِریجیه سفر می‌کند ‏(‏۲۳‏)‏

  • کمک به آپولُسِ خوش‌بیان ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۱۹

  • پولُس در شهر اِفِسُس؛‏ بعضی‌ها دوباره تعمید می‌گیرند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پولُس به مردم تعلیم می‌دهد ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

  • موفقیت با وجود تأثیر دیوها ‏(‏۱۱-‏۲۰‏)‏

  • شهر اِفِسُس به آشوب کشیده می‌شود ‏(‏۲۱-‏۴۱‏)‏

 • ۲۰

  • پولُس در مقونیه و یونان ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • رسختاخیز جوانی به نام اِفتیخوس در شهر تِروآس ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • سفر از تِروآس تا میلیتوس ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • پولُس با پیران جماعت اِفِسُس صحبت می‌کند ‏(‏۱۷-‏۳۸‏)‏

   • پولُس برای تعلیم مردم از خانه‌ای به خانهٔ دیگر می‌رود ‏(‏۲۰‏)‏

   • ‏«دادن از گرفتن شادی‌بخش‌تر است» ‏(‏۳۵‏)‏

 • ۲۱

  • در راه اوشلیم ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • رسیدن به اورشلیم ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • پولُس به توصیهٔ پیران جماعت عمل می‌کند ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

  • آشوب در معبد؛‏ دستگیری پولُس ‏(‏۲۷-‏۳۶‏)‏

  • به پولُس اجازه داده می‌شود که صحبت کند ‏(‏۳۷-‏۴۰‏)‏

 • ۲۲

  • پولُس از خودش دفاع می‌کند ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • پولُس از تابعیت رومی‌اش استفاده می‌کند ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • اعضای شورا دور هم جمع می‌شوند ‏(‏۳۰‏)‏

 • ۲۳

  • پولُس در حضور اعضای شورا صحبت می‌کند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • عیسای سَرور پولُس را تقویت می‌کند ‏(‏۱۱‏)‏

  • توطئه برای کشتن پولُس ‏(‏۱۲-‏۲۲‏)‏

  • پولُس به قیصریه برده می‌شود ‏(‏۲۳-‏۳۵‏)‏

 • ۲۴

  • اتهاماتی به پولُس زده می‌شود ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • پولُس در حضور فِلیکس از خودش دفاع می‌کند ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

  • برای دو سال به پروندهٔ پولُس رسیدگی نمی‌شود ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۲۵

  • محاکمهٔ پولُس در حضور فِستوس ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • ‏«من درخواست می‌کنم که قیصر شخصاً به پرونده‌ام رسیدگی کند!‏» ‏(‏۱۱‏)‏

  • فِستوس با آگریپاسِ پادشاه مشورت می‌کند ‏(‏۱۳-‏۲۲‏)‏

  • پولُس در مقابل آگریپاس صحبت می‌کند ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

 • ۲۶

  • پولُس در مقابل آگریپاس از خودش دفاع می‌کند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • پولُس تعریف می‌کند که چطور به عیسی ایمان آورد ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

  • جواب فِستوس و آگریپاس ‏(‏۲۴-‏۳۲‏)‏

 • ۲۷

  • پولُس با کشتی به طرف روم حرکت می‌کند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • کشتی گرفتار توفان می‌شود ‏(‏۱۳-‏۳۸‏)‏

  • در هم شکستن کشتی ‏(‏۳۹-‏۴۴‏)‏

 • ۲۸

  • در ساحل مالت ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • پدر پوبلیوس شفا پیدا می‌کند ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • ادامهٔ سفر به روم ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • پولُس با یهودیان روم صحبت می‌کند ‏(‏۱۷-‏۲۹‏)‏

  • پولُس دو سال با شجاعت موعظه می‌کند ‏(‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏