اعداد ۳‏:‏۱‏-‏۵۱

  • پسران هارون ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • انتخاب لاویان و وظایف آن‌ها ‏(‏۵-‏۳۹‏)‏

  • بازخرید نخست‌زادگان ‏(‏۴۰-‏۵۱‏)‏

۳  زمانی که یَهُوَه با موسی روی کوه سینا صحبت می‌کرد،‏ این‌ها نسل‌های هارون و موسی بودند:‏ ۲  اسم پسران هارون،‏ ناداب،‏ اَبیهو،‏ اِلعازار و ایتامار بود و ناداب نخست‌زاده‌اش بود.‏ ۳  این‌ها اسم‌های پسران هارون بود که کاهنان مسح‌شده بودند؛‏ آن‌ها تعیین شده بودند* تا به عنوان کاهن خدمت کنند.‏ ۴  اما ناداب و اَبیهو به خاطر آتش غیرمجازی که در بیابان سینا به حضور یَهُوَه آوردند،‏ در حضور یَهُوَه مردند و پسری نداشتند.‏ اِلعازار و ایتامار که باقی مانده بودند به همراه پدرشان هارون،‏ به عنوان کاهن به خدمتشان ادامه دادند.‏ ۵  بعد یَهُوَه به موسی گفت:‏ ۶  ‏«طایفهٔ لاوی را نزدیک بیاور و آن‌ها را جلوی هارون کاهن حاضر کن تا به او خدمت کنند.‏ ۷  لاویان باید با انجام کارهای خیمهٔ مقدّس* وظایفی را که نسبت به هارون و تمام جماعت اسرائیل دارند در جلوی آن خیمه انجام دهند.‏ ۸  آن‌ها باید نگهداری از تمام وسایل خیمهٔ ملاقات را به عهده بگیرند و با انجام کارهای آن خیمه،‏ وظایفی را که نسبت به اسرائیلیان دارند انجام دهند.‏ ۹  لاویان را برای خدمت به هارون و پسرانش در اختیارشان بگذار.‏ آن‌ها به عنوان هدیه‌هایی* از میان اسرائیلیان جدا شده‌اند تا به هارون خدمت کنند.‏ ۱۰  هارون و پسرانش را تعیین کن تا خدمتشان را به عنوان کاهن انجام دهند.‏ کسی که مجاز نیست* نباید وظایف آن‌ها را انجام دهد؛‏ اگر این کار را بکند باید کشته شود.‏»‏ ۱۱  یَهُوَه در ادامه به موسی گفت:‏ ۱۲  ‏«من هم از میان اسرائیلیان،‏ لاویان را به جای همهٔ نخست‌زادگان آن‌ها* برای خودم انتخاب کرده‌ام؛‏ به این شکل لاویان مال من خواهند شد،‏ ۱۳  چون همهٔ نخست‌زادگان مال من هستند.‏ در روزی که من همهٔ نخست‌زادگان سرزمین مصر را کشتم،‏ همهٔ نخست‌زادگان قوم اسرائیل را چه انسان و چه حیوان برای خودم کنار گذاشتم.‏* آن‌ها مال من خواهند بود.‏ من یَهُوَه هستم.‏»‏ ۱۴  یَهُوَه همین طور در بیابان سینا به موسی گفت:‏ ۱۵  ‏«نام پسرانی را که از نسل لاوی هستند طبق خاندان‌ها و خانواده‌هایشان بنویس.‏ همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا را نام‌نویسی کن.‏» ۱۶  موسی دقیقاً همان طور که یَهُوَه به او فرمان داده بود،‏ آن‌ها را نام‌نویسی کرد.‏ ۱۷  اسم پسران لاوی،‏ جِرشون،‏ قُهات و مِراری بود.‏ ۱۸  اسم پسران جِرشون و خاندان‌هایشان،‏* لِبنی و شِمعی بود.‏ ۱۹  اسم پسران قُهات و خاندان‌هایشان،‏* عَمرام،‏ یِصهار،‏ حِبرون و عُزّی‌ئیل بود.‏ ۲۰  اسم پسران مِراری و خاندان‌هایشان،‏* مَحْلی و موشی بود.‏ این‌ها خاندان‌های لاویان بر طبق خاندان‌های پدرانشان بودند.‏ ۲۱  از جِرشون خاندان* لِبنیان و خاندان* شِمعیان به وجود آمد.‏ این‌ها خاندان‌های* جِرشونیان بودند.‏ ۲۲  تعداد همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا که از بین آن‌ها نام‌نویسی شدند ۷۵۰۰ نفر بود.‏ ۲۳  خاندان‌های* جِرشونیان پشت خیمۀ مقدّس و در سمت غربی آن اردو زده بودند.‏ ۲۴  رئیس خاندان پدری جِرشونیان،‏ اِلیاساف پسر لائِل بود.‏ ۲۵  وظیفهٔ پسران جِرشون در خیمهٔ ملاقات نگهداری از این‌ها بود:‏ خیمۀ مقدّس،‏ روکش و پوشش‌های آن،‏ پردهٔ ورودی خیمهٔ ملاقات،‏ ۲۶  پرده‌های صحن که دورتادور خیمۀ مقدّس و مذبح قرار دارد،‏ پردهٔ ورودی آن،‏ ریسمان‌هایش و همهٔ خدمات مربوط به این‌ها.‏ ۲۷  از قُهات خاندان‌های* عَمرامیان،‏ یِصهاریان،‏ حِبرونیان و عُزّی‌ئیلیان به وجود آمد.‏ این‌ها خاندان‌های* قُهاتیان بودند.‏ ۲۸  تعداد همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا ۸۶۰۰ نفر بود؛‏ آن‌ها مسئول نگهداری از مکان مقدّس بودند.‏ ۲۹  خاندان‌های* نسل قُهات در سمت جنوبی خیمهٔ مقدّس اردو زده بودند.‏ ۳۰  رئیس خاندان پدری* قُهاتیان،‏ اِلیصافان پسر عُزّی‌ئیل بود.‏ ۳۱  وظیفهٔ قُهاتیان نگهداری از این‌ها بود:‏ صندوق شهادت،‏ میز،‏ چراغدان،‏ مذبح‌ها،‏ وسایلی که برای خدمت در مکان مقدّس استفاده می‌شد،‏ پردهٔ درونی* و همهٔ خدمات مربوط به این‌ها.‏ ۳۲  رئیس ارشد لاویان،‏ اِلعازار پسر هارونِ کاهن بود.‏ او بر کسانی که مسئول رسیدگی به مکان مقدّس بودند،‏ نظارت می‌کرد.‏ ۳۳  از مِراری خاندان‌های* مَحْلیان و موشیان به وجود آمدند.‏ این‌ها خاندان‌های مِراری بودند.‏ ۳۴  تعداد همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا که نام‌نویسی شدند ۶۲۰۰ نفر بود.‏ ۳۵  رئیس خاندان پدری* مِراری،‏ صوری‌ئیل پسر اَبیحایِل بود.‏ آن‌ها در سمت شمالی خیمهٔ مقدّس اردو زده بودند.‏ ۳۶  وظیفهٔ نسل مِراری نظارت بر این‌ها بود:‏ چهارچوب‌ها،‏ تیرک‌ها،‏ ستون‌ها،‏ پایه‌های حفره‌دار،‏ تمام وسایل خیمۀ مقدّس و همهٔ خدمات مربوط به این‌ها،‏ ۳۷  همین طور ستون‌های دورتادور صحن،‏ پایه‌های حفره‌دار،‏ میخ‌ها و ریسمان‌های آن‌ها.‏ ۳۸  موسی،‏ هارون و پسرانش جلوی خیمۀ مقدّس و در سمت شرقی آن،‏ یعنی جلوی خیمهٔ ملاقات و به طرف طلوع آفتاب اردو زده بودند.‏ آن‌ها به نمایندگی از اسرائیلیان وظیفهٔ نگهداری از مکان مقدّس را به عهده داشتند.‏ کسی که مجاز نبود* نباید وظایف آن‌ها را انجام می‌داد؛‏ اگر این کار را می‌کرد باید کشته می‌شد.‏ ۳۹  تعداد همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا که از طایفهٔ لاوی بودند و موسی و هارون آن‌ها را طبق فرمان یَهُوَه و بر اساس خانواده‌هایشان نام‌نویسی کردند ۲۲٬۰۰۰ نفر بود.‏ ۴۰  بعد یَهُوَه به موسی گفت:‏ «از میان اسرائیلیان،‏ همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا را که نخست‌زاده هستند،‏ نام‌نویسی کن.‏ تعداد آن‌ها را بشمار و اسم‌هایشان را یادداشت کن.‏ ۴۱  لاویان را به جای تمام نخست‌زادگان اسرائیلیان،‏ برای من کنار بگذار؛‏ من یَهُوَه هستم.‏ همین طور دام‌های لاویان را به جای تمام نخست‌زادگان دام‌های اسرائیلیان برای من کنار بگذار.‏» ۴۲  پس موسی همهٔ نخست‌زادگان اسرائیلیان را دقیقاً همان طور که یَهُوَه به او فرمان داده بود،‏ نام‌نویسی کرد.‏ ۴۳  تعداد همهٔ مردان و پسران یک ماهه به بالا که نخست‌زاده بودند و نام‌نویسی شدند ۲۲٬۲۷۳ نفر بود.‏ ۴۴  یَهُوَه همین طور به موسی گفت:‏ ۴۵  ‏«لاویان را به جای تمام نخست‌زادگان اسرائیلیان و دام‌های لاویان را به جای دام‌های آن‌ها برای من کنار بگذار.‏ لاویان باید مال من باشند.‏ من یَهُوَه هستم.‏ ۴۶  برای این که ۲۷۳ نخست‌زادهٔ اسرائیلی را که اضافه بر تعداد لاویان است بازخرید* کنی،‏ ۴۷  باید برای هر کدام از آن‌ها ۶۰ گرم* نقره بگیری.‏ وزن این نقره باید بر اساس معیار وزن مکان مقدّس* تعیین شود که هر واحد آن معادل ۱۲ گرم است.‏* ۴۸  آن مبلغ را برای بازخرید* نخست‌زادگان اسرائیلی که تعدادشان اضافه بر تعداد لاویان است به هارون و پسرانش بده.‏» ۴۹  پس موسی بهای بازخرید* کسانی را که تعدادشان اضافه بر تعداد لاویان بود جمع‌آوری کرد.‏ ۵۰  او آن مبلغ را که ۱۳۶۵ تکه نقره* بود،‏ از نخست‌زادگان اسرائیلی گرفت.‏ ۵۱  بعد موسی بهای بازخرید* را مطابق گفتهٔ* یَهُوَه به هارون و پسرانش داد؛‏ دقیقاً همان طور که یَهُوَه به موسی فرمان داده بود.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «دستانشان پر شده بود.‏»‏
اسم دیگر برای خیمهٔ ملاقات.‏
این واژه در زبان اصلی با کلمهٔ عبری نتینیم که در عِزرا ۲:‏۴۳ آمده در ارتباط است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «غریبه‌ای.‏» منظور کسی است که از خاندان هارون نیست.‏
تحت‌اللفظی:‏ «همهٔ نخست‌زادگان اسرائیلیان که رَحِم را باز می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «تقدیس کردم.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌هایشان.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌هایشان.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌هایشان.‏»‏
یا:‏ «خانواده.‏»‏
یا:‏ «خانواده.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خاندان پدری خانواده‌های.‏»‏
این پرده خیمهٔ مقدس را به دو بخش تقسیم می‌کرد.‏
یا:‏ «خانواده‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خاندان پدری خانواده‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «غریبه‌ای،‏» منظور کسی است که از خانوادهٔ هارون نیست.‏
یا:‏ «پرداخت بهای رهایی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «۵ شِکِل.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر اساس شِکِل مقدّس.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «هر شِکِل معادل ۲۰ قیراط است.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
یا:‏ «پرداخت بهای رهایی.‏»‏
یا:‏ «بهای رهایی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «۱۳۶۵ شِکِل مطابق شِکِل مقدّس.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
یا:‏ «بهای رهایی.‏»‏
یا:‏ «کلمه.‏» تحت‌اللفظی:‏ «دهان.‏»‏