مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اعداد

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • نام‌نویسی مردان برای خدمت در لشکر ‏(‏۱-‏۴۶‏)‏

  • معافیت لاویان از خدمت سربازی ‏(‏۴۷-‏۵۱‏)‏

  • ترتیبات منظم اردوگاه اسرائیل ‏(‏۵۲-‏۵۴‏)‏

 • ۲

  • تشکیل گروه‌های سه طایفه‌ای در اردوگاه ‏(‏۱-‏۳۴‏)‏

   • گروه سه طایفه‌ای یهودا در طرف شرق ‏(‏۳-‏۹‏)‏

   • گروه سه طایفه‌ای رِئوبین در طرف جنوب ‏(‏۱۰-‏۱۶‏)‏

   • چادرهای لاویان در وسط طایفه‌های دیگر ‏(‏۱۷‏)‏

   • گروه سه طایفه‌ای اِفرایِم در طرف غرب ‏(‏۱۸-‏۲۴‏)‏

   • گروه سه طایفه‌ای دان در طرف شمال ‏(‏۲۵-‏۳۱‏)‏

   • تعداد مردان نام‌نویسی‌شده ‏(‏۳۲-‏۳۴‏)‏

 • ۳

  • پسران هارون ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • انتخاب لاویان و وظایف آن‌ها ‏(‏۵-‏۳۹‏)‏

  • بازخرید نخست‌زادگان ‏(‏۴۰-‏۵۱‏)‏

 • ۴

  • وظایف قُهاتیان ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • وظایف جِرشونیان ‏(‏۲۱-‏۲۸‏)‏

  • وظایف مِراریان ‏(‏۲۹-‏۳۳‏)‏

  • خلاصه‌ای از سرشماری ‏(‏۳۴-‏۴۹‏)‏

 • ۵

  • قرنطینه شدن افراد ناپاک ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • اعتراف به گناه و پرداخت خسارت ‏(‏۵-‏۱۰‏)‏

  • اثبات خیانت زن متأهل از طریق نوشیدن آب ‏(‏۱۱-‏۳۱‏)‏

 • ۶

  • عهد نذیره‌ها ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • برکت خواستن توسط کاهنان ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۷

  • تقدیم هدیه‌ها برای وقف خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱-‏۸۹‏)‏

 • ۸

  • هارون هفت چراغ را روشن می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • پاکسازی لاویان و شروع خدمتشان ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

  • محدودیت سنی لاویان برای خدمت ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏

 • ۹

  • نحوهٔ برگزاری عید پِسَح ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • ابر و آتش در بالای خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

 • ۱۰

  • شیپورهای نقره‌ای ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • کوچ کردن از بیابان سینا ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

  • ترتیب کوچ کردن ‏(‏۱۴-‏۲۸‏)‏

  • درخواست موسی از حوباب برای هدایت اسرائیل ‏(‏۲۹-‏۳۴‏)‏

  • دعای موسی هنگام کوچ کردن ‏(‏۳۵،‏ ۳۶‏)‏

 • ۱۱

  • آتشی از طرف خدا به خاطر شکایت‌های قوم ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • گریه و شکایت مردم از نداشتن گوشت ‏(‏۴-‏۹‏)‏

  • احساس بی‌کفایتی موسی ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • یَهُوَه روحش را به ۷۰ ریش‌سفید می‌دهد ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

  • اِلداد و میداد؛‏ غیرت یوشَع برای حمایت از موسی ‏(‏۲۶-‏۳۰‏)‏

  • فرستادن بلدرچین‌ها؛‏ مجازات قوم به خاطر طمع ‏(‏۳۱-‏۳۵‏)‏

 • ۱۲

  • مخالفت مریم و هارون با موسی ‏(‏۱-‏۳‏)‏

   • موسی فروتن‌ترین شخص روی زمین ‏(‏۳‏)‏

  • یَهُوَه از موسی پشتیبانی می‌کند ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • مریم جذام می‌گیرد ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

 • ۱۳

  • فرستادن ۱۲ جاسوس به کَنعان ‏(‏۱-‏۲۴‏)‏

  • گزارش منفی ۱۰ جاسوس ‏(‏۲۵-‏۳۳‏)‏

 • ۱۴

  • مردم می‌خواهند به مصر برگردند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • گزارش مثبت یوشَع و کالیب ‏(‏۶-‏۹‏)‏

  • خشم یَهُوَه؛‏ دعای موسی برای قوم ‏(‏۱۱-‏۱۹‏)‏

  • مجازات قوم:‏ ۴۰ سال سرگردانی در بیابان ‏(‏۲۰-‏۳۸‏)‏

  • پیروزی عَمالیقیان بر اسرائیلیان ‏(‏۳۹-‏۴۵‏)‏

 • ۱۵

  • قانون‌هایی دربارهٔ تقدیم هدیه‌ها ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • قانون مشترک برای اسرائیلیان و غریبان ساکن اسرائیل ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

  • قربانی‌های گناهان غیرعمد ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • مجازات گناهان عمدی ‏(‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏

  • زیر پا گذاشتن قانون روز شَبّات و مجازات مرگ ‏(‏۳۲-‏۳۶‏)‏

  • حاشیهٔ لباس‌ها ‏(‏۳۷-‏۴۱‏)‏

 • ۱۶

  • سرکشی قورَح،‏ داتان و اَبیرام ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • محکومیت سرکشان ‏(‏۲۰-‏۵۰‏)‏

 • ۱۷

  • شکوفه زدن عصای هارون ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

 • ۱۸

  • وظایف کاهنان و لاویان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • سهم کاهنان ‏(‏۸-‏۱۹‏)‏

   • عهد نمک ‏(‏۱۹‏)‏

  • لاویان و قانون یک‌دهم ‏(‏۲۰-‏۳۲‏)‏

 • ۱۹

  • گاو قرمز و آب پاکسازی ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

 • ۲۰

  • مرگ مریم در قادِش ‏(‏۱‏)‏

  • موسی به صخره می‌زند و مرتکب گناه می‌شود ‏(‏۲-‏۱۳‏)‏

  • اَدوم نمی‌گذارد اسرائیلیان از سرزمینش بگذرند ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • مرگ هارون ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

 • ۲۱

  • شکست پادشاه عَراد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • ماری از مس ‏(‏۴-‏۹‏)‏

  • اسرائیلیان موآب را دور می‌زنند ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • شکست سیحون،‏ پادشاه اَموریان ‏(‏۲۱-‏۳۰‏)‏

  • شکست عوج،‏ پادشاه اَموریان ‏(‏۳۱-‏۳۵‏)‏

 • ۲۲

  • ماجرای بالاق و بَلعام ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • الاغ بَلعام حرف می‌زند ‏(‏۲۲-‏۴۱‏)‏

 • ۲۳

  • اولین شعر بَلعام ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • دومین شعر بَلعام ‏(‏۱۳-‏۳۰‏)‏

 • ۲۴

  • سومین شعر بَلعام ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • چهارمین شعر بَلعام ‏(‏۱۲-‏۲۵‏)‏

 • ۲۵

  • زنای مردان اسرائیلی با زنان موآبی ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • اقدام فینِحاس ‏(‏۶-‏۱۸‏)‏

 • ۲۶

  • دومین سرشماری طایفه‌های اسرائیل ‏(‏۱-‏۶۵‏)‏

 • ۲۷

  • دختران صِلُفِحاد ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • انتصاب یوشَع به عنوان جانشین موسی ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

 • ۲۸

  • نحوهٔ تقدیم هدیه‌ها و قربانی‌های مختلف ‏(‏۱-‏۳۱‏)‏

   • قربانی‌های روزانه ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • قربانی‌های شَبّات ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

   • قربانی‌های ماهانه ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

   • قربانی‌های عید پِسَح ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

   • قربانی‌های عید هفته‌ها ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

 • ۲۹

  • نحوهٔ تقدیم هدیه‌ها و قربانی‌های مختلف ‏(‏۱-‏۴۰‏)‏

   • روز نواختن شیپور ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • روز کفّاره ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

   • عید سایه‌بان‌ها ‏(‏۱۲-‏۳۸‏)‏

 • ۳۰

  • نذر مردان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • نذر زنان و دختران ‏(‏۳-‏۱۶‏)‏

 • ۳۱

  • انتقام از مِدیان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • کشته شدن بَلعام ‏(‏۸‏)‏

  • دستورالعمل‌هایی برای تقسیم غنایم جنگی ‏(‏۱۳-‏۵۴‏)‏

 • ۳۲

  • اقامتگاه‌های شرق رود اردن ‏(‏۱-‏۴۲‏)‏

 • ۳۳

  • مراحل سفر اسرائیلیان در بیابان ‏(‏۱-‏۴۹‏)‏

  • دستورالعمل‌هایی برای تصرّف کَنعان ‏(‏۵۰-‏۵۶‏)‏

 • ۳۴

  • مرزهای کَنعان ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • انتخاب مردانی برای تقسیم سرزمین ‏(‏۱۶-‏۲۹‏)‏

 • ۳۵

  • شهرهایی برای لاویان ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • شهرهای پناهگاه ‏(‏۹-‏۳۴‏)‏

 • ۳۶

  • قانون ازدواج زنانی که وارث هستند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏