۲پِطرُس ۲‏:‏۱‏-‏۲۲

  • معلّمان دروغین خواهند آمد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • محکومیت قطعی معلّمان دروغین ‏(‏۴-‏۱۰الف‏)‏

    • افکنده شدن فرشتگان به «تارتاروس» ‏(‏۴‏)‏

    • طوفان؛‏ سُدوم و غَمورَه ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • خصوصیات معلّمان دروغین ‏(‏۱۰ب-‏۲۲‏)‏

۲  با این حال،‏ همان طور که در میان قوم اسرائیل انبیای دروغین بودند،‏ در میان شما نیز معلّمان دروغین خواهند بود.‏ آنان به طور پنهان،‏ فرقه‌هایی ویرانگر به وجود خواهند آورد و حتی آن سَرور* را که ایشان را خرید،‏ انکار خواهند کرد و بدین سان هلاکتی سریع بر خود خواهند آورد.‏ ۲  به علاوه،‏ بسیاری رفتار بی‌شرمانهٔ* آنان را پیروی خواهند کرد و به خاطر ایشان در مورد راه حقیقت سخنان اهانت‌آمیز گفته خواهد شد.‏ ۳  همچنین،‏ از روی طمع با سخنان جعلی از شما بهره‌کشی خواهند کرد.‏ اما محکومیت ایشان که از گذشته‌های دور تعیین شده است،‏ تأخیر نمی‌کند و نابودی آنان قطعی است.‏* ۴  واضح است که خدا از مجازات فرشتگانی که گناه کردند خودداری نکرد،‏ بلکه ایشان را در «تارتاروس»‏* افکند و در زنجیرهای تاریکی مطلق* قرار داد تا برای داوری نگاه داشته شوند.‏ ۵  به علاوه،‏ او از مجازات دنیای باستان خودداری ننمود،‏ بلکه وقتی توفانی بر همهٔ مردم خدانشناس دنیا آورد،‏ نوح را که طریق درست خدا را موعظه می‌کرد همراه با هفت نفر دیگر حفظ نمود.‏ ۶  همچنین با مبدّل ساختن شهرهای سُدوم و غَمورَه به تلّی از خاکستر،‏ آن شهرها را محکوم کرد.‏ او با این نمونه نشان داد که چه بر سر مردمان خدانشناس خواهد آمد.‏ ۷  اما لوط درستکار* را که از رفتار بی‌شرمانهٔ* شریران به ستوه آمده بود،‏ نجات بخشید؛‏ ۸  ‏(‏زیرا آن مرد درستکار* که در میان ایشان ساکن بود،‏ هر روز از اعمال شریرانه‌ای که می‌دید و می‌شنید،‏ عذاب می‌کشید.‏)‏ ۹  پس یَهُوَه* می‌داند که چگونه کسانی را که زندگی‌شان را به او وقف کرده‌اند،‏ از آزمایش‌ها رهایی بخشد،‏ اما مردمان شریر را برای نابودی در روز داوری نگاه دارد،‏ ۱۰  به‌خصوص کسانی را که در پی ناپاک ساختن بدن دیگران هستند و هر اقتداری* را خوار می‌شمارند.‏ آنان چنان گستاخ و خودسرند که از گفتن سخنان اهانت‌آمیز به حرمت‌یافتگان* باکی ندارند،‏ ۱۱  اما فرشتگان با این که از قدرت و توانایی بیشتر برخوردارند،‏ از روی احترام به* یَهُوَه* آنان را با سخنان اهانت‌آمیز متهم نمی‌کنند.‏ ۱۲  اما این افراد،‏ همچون حیواناتی فاقد شعور که از روی غریزه عمل می‌کنند و برای به دام افتادن و هلاک شدن تولّد یافته‌اند،‏ در مورد اموری که از آن بی‌اطلاعند،‏ سخنان اهانت‌آمیز می‌گویند.‏ راه هلاکتی که ایشان در پیش گرفته‌اند،‏ به نابودی‌شان خواهد انجامید ۱۳  و به سبب راه مضری که در پیش گرفته‌اند،‏ جزایشان این خواهد بود که ضرر ببینند.‏ برای آنان لذّت‌بخش است که خود را حتی در روشنایی روز غرق هوسرانی کنند.‏ ایشان لکه‌های ننگ هستند و در مهمانی‌هایی که با شما شرکت می‌کنند،‏ از تعالیم گمراه‌کننده‌ای که می‌دهند،‏ لذّتی بی‌حدوحصر می‌برند.‏ ۱۴  چشمانشان پر از زناست و نمی‌توانند از گناه دست بکشند و سست‌ایمانان* را اغوا می‌کنند.‏ دلشان برای طمع‌ورزی آموزش دیده است.‏ آنان فرزندانی لعنت‌شده‌اند.‏ ۱۵  کسانی هستند که راه راست را ترک کرده،‏ گمراه شده‌اند.‏ آنان راه بَلعام پسر بِعور را دنبال کرده‌اند که مزد بدکاری را دوست داشت ۱۶  و به سبب زیر پا گذاشتن آنچه درست بود،‏ توبیخ شد.‏ آری،‏ حیوانی بی‌زبان با صدای انسان سخن گفت و سعی کرد آن نبی را از رفتن به راه احمقانه‌اش منع کند.‏ ۱۷  آنان چشمه‌های بی‌آب هستند و ابرهای بی‌بارانی که با توفانی شدید رانده می‌شوند و سیاه‌ترین تاریکی‌ها برایشان نگاه داشته شده است.‏ ۱۸  سخنان تکبّرآمیزی می‌گویند که پوچ و بی‌ارزش است.‏ آنان با توسل به امیال نفسانی و با رفتار بی‌شرمانهٔ* خود مردمانی را اغوا می‌کنند که به‌تازگی از چنگ کسانی که رفتاری گناه‌آلود دارند،‏ گریخته‌اند.‏ ۱۹  در حالی که وعدهٔ آزادی می‌دهند،‏ خود بندهٔ فسادند؛‏ زیرا اگر کسی مغلوب شخصی دیگر شود،‏ بندهٔ اوست.‏* ۲۰  اگر آنان که با کمک شناخت دقیقِ سَرور و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح از ناپاکی‌های این دنیا گریختند،‏ بار دیگر درگیر همان امور شده،‏ مغلوب آن شوند،‏ عاقبتشان بدتر از وضعیت سابقشان خواهد بود.‏ ۲۱  برای آنان بهتر می‌بود که به شناخت دقیقِ راه درست خدا نمی‌رسیدند،‏ تا این که پس از آشنایی با آن از احکام مقدّسی که به ایشان سپرده شد،‏ روی گردانند.‏ ۲۲  آن مَثَل راستین در موردشان مصداق دارد که می‌گوید:‏ «سگ به قی خود بازگشته است و خوکِ شسته‌شده به غلتیدن در گِل.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «صاحب؛‏ ارباب».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانهٔ»؛‏ حالت جمع واژهٔ یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «نابودی آنان نخوابیده است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «در سیاهچال‌های تاریک».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانهٔ»؛‏ به یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
یا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «و مراجع قدرت».‏
یا:‏ «جلال‌یافتگان».‏
یا:‏ «در پیشگاه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «اشخاص بی‌ثبات».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانهٔ»؛‏ حالت جمع واژهٔ یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
یا:‏ «زیرا اگر کسی مغلوب چیزی شود،‏ بندهٔ آن است».‏