۲قُرنتیان ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • توصیه‌نامه‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • خدمتگزاران عهد جدید ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • جلال والاترِ عهد جدید ‏(‏۷-‏۱۸‏)‏

۳  آیا باز نیاز داریم که به شما توصیه کنیم که ما را بپذیرید؟‏ یا همچون برخی،‏ نیاز داریم توصیه‌نامه‌ای به شما ارائه دهیم یا توصیه‌نامه‌ای از شما دریافت کنیم؟‏ ۲  شما خود توصیه‌نامهٔ ما هستید،‏ نامه‌ای که بر دل‌های ما نوشته شده است و همهٔ انسان‌ها از آن آگاهند و آن را می‌خوانند؛‏ ۳  زیرا شما نشان دادید که نامه‌ای از مسیح هستید که به دست ما خادمان نگاشته شده است،‏ البته نه با جوهر،‏ بلکه با روح خدای زنده و نه بر لوح‌های سنگی،‏ بلکه بر لوح دل‌ها.‏* ۴  ما این را می‌توانیم از طریق مسیح با چنین اطمینانی در حضور خدا بگوییم.‏ ۵  البته منظور این نیست که خود صلاحیت لازم را داشته باشیم و گمان کنیم،‏ کاری را به توانایی خود کرده‌ایم،‏ بلکه صلاحیت ما از خداست؛‏ ۶  خدایی که این صلاحیت لازم را به ما بخشیده است تا خدمتگزاران عهد جدید باشیم،‏ البته نه خدمتگزاران شریعتی کتبی،‏ بلکه خدمتگزاران روح؛‏ زیرا شریعت کتبی شخص را به مرگ محکوم می‌کند،‏ اما روحْ حیات می‌بخشد.‏ ۷  آن شریعت که مرگ به بار می‌آوَرْد و بر دو لوح سنگی حک شده بود،‏ با چنان جلالی آمد که بنی‌اسرائیل نمی‌توانستند به سبب جلال چهرهٔ موسی به چهره‌اش بنگرند،‏ هرچند آن جلال از میان می‌رفت.‏ ۸  پس حال،‏ جلال آنچه روح می‌تواند انجام دهد،‏ چقدر باید بیشتر باشد!‏ ۹  همچنین اگر شریعتی که انسان را محکوم می‌ساخت،‏ پرجلال بود،‏ پس خدمتی که سبب می‌شود انسان درستکار* شمرده شود،‏ چقدر باید پرجلال‌تر باشد!‏ ۱۰  در واقع،‏ آنچه زمانی جلال داده شده بود،‏ به خاطر آن جلال والاتر،‏ جلال خود را از دست داده است.‏ ۱۱  همچنین اگر آنچه باید از میان می‌رفت،‏ با جلال همراه بود،‏ پس جلال آنچه باقی می‌مانَد،‏ چقدر باید بیشتر باشد!‏ ۱۲  پس چون چنین امیدی داریم،‏ با شهامت بسیار سخن می‌گوییم* ۱۳  و مانند موسی عمل نمی‌کنیم که پوششی بر چهرهٔ خود می‌کشید تا بنی‌اسرائیل به جلال* آنچه از میان می‌رفت،‏ چشم ندوزند.‏ ۱۴  اما ذهن‌های ایشان کند شده بود؛‏ زیرا تا به امروز وقتی آن عهد کهنه را می‌خوانند،‏ آن پوشش بر ذهن‌هایشان باقی است و برداشته نشده است؛‏ زیرا تنها از طریق مسیح برداشته می‌شود.‏ ۱۵  در واقع تا به امروز،‏ هرگاه نوشته‌های موسی خوانده می‌شود،‏ همچنان بر دل‌های آنان پوششی باقی می‌ماند.‏ ۱۶  اما وقتی کسی نزد یَهُوَه* بازگردد،‏ پوشش برداشته می‌شود.‏ ۱۷  یَهُوَه* روح است و هر جا روح یَهُوَه* باشد،‏ آنجا آزادی است.‏ ۱۸  همهٔ ما در حالی که جلال یَهُوَه* را با چهره‌هایی بدون پوشش،‏ همچون آینه‌ای بازتاب می‌کنیم،‏ با جلالی افزونتر* به صورت همان تصویر دگرگون می‌شویم؛‏ درست به همان گونه که یَهُوَه* که روح است ما را شکل می‌دهد.‏*

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بلکه بر لوح‌های گوشتین،‏ بر دل‌ها».‏
یا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
یا:‏ «تمام شدن؛‏ عاقبت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «از جلالی به جلالی دیگر».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «درست به همان گونه که روح یَهُوَه ما را شکل می‌دهد».‏