۱قُرنتیان ۸‏:‏۱‏-‏۱۳

  • در مورد خوراک‌های تقدیم‌شده به بت‌ها ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

    • برای ما یک خدا وجود دارد ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

۸  حال در خصوص خوراک‌های* تقدیم‌شده به بت‌ها:‏ همگی ما در این خصوص شناخت داریم.‏ اما شناخت غرور می‌آورد،‏ در حالی که محبت بنا می‌کند.‏ ۲  حتی اگر کسی گمان کند که چیزی می‌داند،‏ آن را هنوز آن طور که باید،‏ نمی‌داند.‏ ۳  در عوض کسی که خدا را دوست می‌دارد،‏ نزد خدا شناخته شده است.‏ ۴  حال در خصوص خوردن خوراک‌های تقدیم‌شده به بت‌ها:‏ ما می‌دانیم که بت هیچ است و جز خدای واحد،‏ خدایی دیگر نیست؛‏ ۵  زیرا هرچند،‏ هم در آسمان و هم بر زمین،‏ هستند که به اصطلاح خدایان محسوب می‌شوند،‏ چنان که «خدایان» و «سَروران» بسیاری وجود دارند،‏ ۶  اما برای ما یک خدا وجود دارد،‏ یعنی پدر که از او همه چیز هستی یافته است و ما برای او هستی یافته‌ایم،‏ همچنین برای ما یک سَرور وجود دارد،‏ یعنی عیسی مسیح که توسط او همه چیز هستی یافته است و ما توسط او هستی یافته‌ایم.‏ ۷  با این حال،‏ همه از این شناخت برخوردار نیستند.‏ برخی چون پیش از این بت‌پرست بودند،‏ وقتی چنین خوراک‌هایی می‌خورند،‏ آن را تقدیم‌شده به بت‌ها می‌شمارند و چون وجدانشان ضعیف* است،‏ ناپاک می‌شود.‏ ۸  اما خوراک،‏ ما را به خدا نزدیک‌تر نمی‌کند؛‏ زیرا نه با خوردن آن بهتر می‌شویم و نه با نخوردن آن بدتر.‏ ۹  پس مراقب باشید که این حق شما در انتخاب،‏ به نحوی سبب لغزش ضعیفان نشود؛‏ ۱۰  زیرا اگر تو که شناخت داری،‏ در بتکده بر سر سفره بنشینی و کسی که ضعیف است،‏ تو را ببیند،‏ آیا وجدانش باعث نمی‌شود که او جرأت یابد و از خوراک تقدیم‌شده به بت‌ها بخورد؟‏ ۱۱  در واقع،‏ شناخت تو به ضرر او که ضعیف است،‏ تمام خواهد شد؛‏ یعنی به ضرر برادرت که مسیح به خاطر او مرد.‏ ۱۲  وقتی شما به این گونه به برادرانتان گناه می‌کنید و به وجدان ضعیفشان آسیب می‌رسانید،‏ در واقع به مسیح گناه می‌کنید.‏ ۱۳  از این رو،‏ اگر آنچه می‌خورم،‏ برادرم را لغزش دهد،‏ دیگر هرگز گوشت نخواهم خورد تا برادرم را لغزش ندهم.‏

پاورقی‌ها

احتمالاً منظور گوشت قربانی برای بت‌هاست.‏
به وجدانی تعلیم‌نیافته و بی‌ثبات اشاره دارد.‏