۱قُرنتیان ۷‏:‏۱‏-‏۴۰

  • پندهایی برای مجرّدان و متأهلان ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • در وضعیتی که فراخوانده شده‌اید،‏ بمانید ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • مجرّدان و بیوه‌زنان ‏(‏۲۵-‏۴۰‏)‏

    • مزایای تجرد ‏(‏۳۲-‏۳۵‏)‏

    • ازدواج «تنها با کسی که پیرو سَرور است» ‏(‏۳۹‏)‏

۷  حال در جواب به آنچه نوشته بودید،‏ باید بگویم که بهتر است مرد،‏ زن را لمس نکند؛‏* ۲  اما به سبب رواج اعمال نامشروع جنسی* بگذارید هر مرد،‏ زنی برای خود داشته باشد و هر زن،‏ شوهری برای خود.‏ ۳  باشد که شوهر وظیفهٔ زناشویی را نسبت به همسرش و زن وظیفهٔ زناشویی را نسبت به شوهرش به جا آورد.‏ ۴  زن بر بدن خود اختیار ندارد،‏ بلکه شوهرش بر آن اختیار دارد.‏ به همین گونه،‏ مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد،‏ بلکه همسرش بر آن اختیار دارد.‏ ۵  همدیگر را محروم مکنید،‏ مگر با توافق یکدیگر و برای مدتی،‏ تا بتوانید وقت خود را به دعا اختصاص دهید.‏ سپس،‏ دوباره به هم بپیوندید تا مبادا شیطان شما را به سبب عدم خویشتنداری‌تان گرفتار وسوسه‌ها سازد.‏ ۶  البته من این را به شما حکم نمی‌کنم،‏ بلکه سخنم این است که این کار جایز است.‏ ۷  ای کاش همه همچون من مجرّد بودند.‏ با این حال،‏ هر کس نعمتی از خدا دارد،‏ یکی نعمت تجرد و دیگری نعمت تأهل.‏ ۸  اکنون به مجرّدان و بیوه‌زنان می‌گویم که اگر همچون من مجرّد بمانند،‏ بهتر است.‏ ۹  اما اگر خویشتندار نیستند،‏ بگذارید ازدواج کنند؛‏ زیرا ازدواج از سوختن در آتش شهوت بهتر است.‏ ۱۰  به متأهلان این فرمان را می‌دهم،‏ البته نه من،‏ بلکه سَرور:‏ زن نباید از شوهر خود جدا شود.‏ ۱۱  اما اگر جدا شود،‏ یا دیگر نباید ازدواج کند یا باید با شوهر خود آشتی نماید.‏ شوهر نیز نباید همسر خود را ترک کند.‏ ۱۲  اما به دیگران می‌گویم،‏ البته نه سَرور،‏ بلکه من:‏ اگر برادری،‏ همسری بی‌ایمان دارد و آن زن حاضر است با او بماند،‏ آن برادر نباید او را ترک کند ۱۳  و اگر زنی،‏ شوهری بی‌ایمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند،‏ آن زن نباید شوهر خود را ترک کند؛‏ ۱۴  زیرا شوهر بی‌ایمان از طریق همسر خود تقدیس می‌شود و زن بی‌ایمان نیز از طریق شوهر مسیحی خود تقدیس می‌شود.‏ اگر چنین نبود،‏ فرزندان شما ناپاک می‌بودند،‏ حال آن که مقدّسند.‏ ۱۵  اما اگر شخص بی‌ایمان تصمیم بگیرد جدا شود،‏ بگذار جدا شود.‏ برادر یا خواهر مسیحی در چنین وضعیتی مجبور نیست که با او بماند.‏ با وجود این،‏ خدا شما را به صلح فراخوانده است؛‏ ۱۶  زیرا ای زن،‏ از کجا می‌دانی که باعث نجات شوهر خود نخواهی شد؟‏ یا ای مرد،‏ از کجا می‌دانی که باعث نجات همسر خود نخواهی شد؟‏ ۱۷  به علاوه،‏ هر کس در همان وضعیتی بماند که یَهُوَه* برای او در نظر گرفته است و او را در آن فراخوانده است.‏ این فرمان را به همهٔ جماعت‌ها می‌دهم.‏ ۱۸  اگر کسی زمانی که فراخوانده شد،‏ ختنه شده بود،‏ در همان وضعیت بماند.‏ اگر کسی زمانی که فراخوانده شد،‏ ختنه نشده بود،‏ او نیز در همان وضعیت بماند.‏ ۱۹  نه ختنه شدن اهمیتی دارد و نه ختنه نشدن.‏ آنچه اهمیت دارد،‏ اطاعت از احکام خداست.‏ ۲۰  هر کس در هر وضعیتی که در آن فراخوانده شده است،‏ بماند.‏ ۲۱  آیا تو زمانی که فراخوانده شدی غلام بودی؟‏ اگر چنین بوده است،‏ مگذار این امر تو را نگران سازد.‏ اما اگر می‌توانی آزاد شوی،‏ فرصت را غنیمت شمار؛‏ ۲۲  زیرا هر که غلام بود و برای پیروی از سَرور فراخوانده شد،‏ آزادشده و از آنِ سَرور است.‏ به همین گونه،‏ هر که آزاد بود و فراخوانده شد،‏ غلامِ مسیح است.‏ ۲۳  شما به بهایی خریده شده‌اید؛‏ پس دیگر غلام انسان‌ها مشوید.‏ ۲۴  ای برادران،‏ هر کس در هر وضعیتی که در آن فراخوانده شده است،‏ در همان وضعیت در حضور خدا بماند.‏ ۲۵  در خصوص افرادی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند،‏* هیچ فرمانی از جانب سَرور ندارم،‏ اما نظر خود را به عنوان کسی می‌گویم که سَرور به او رحمت نشان داده است تا وفادار بماند.‏ ۲۶  با توجه به شرایط سخت حاضر،‏ گمان می‌کنم که برای شخص بهتر است،‏ در هر وضعیتی که هست،‏ بماند.‏ ۲۷  اگر با زنی پیوند ازدواج بسته‌ای،‏ دیگر در پی جدایی مباش و اگر دیگر در قید پیوند ازدواج با زنی نیستی،‏ بار دیگر در پی همسر مباش.‏ ۲۸  اما اگر ازدواج هم کردی،‏ گناهی مرتکب نشده‌ای.‏ همچنین اگر کسی که تاکنون ازدواج نکرده است،‏* ازدواج کند،‏ گناهی مرتکب نشده است.‏ ولی آنان که ازدواج می‌کنند،‏ در زندگی* سختی خواهند کشید.‏ من نمی‌خواهم شما سختی بکشید.‏ ۲۹  به علاوه ای برادران،‏ این را بگویم که زمانِ باقی‌مانده کوتاه‌تر شده است.‏ از این پس کسانی که زن دارند،‏ چنان باشند که گویی زن ندارند.‏ ۳۰  کسانی که گریه می‌کنند،‏ چنان باشند که گویی گریه نمی‌کنند.‏ کسانی که شادمانند،‏ چنان باشند که گویی شادمان نیستند.‏ کسانی که چیزی می‌خرند،‏ چنان باشند که گویی مالک آن نیستند.‏ ۳۱  همچنین کسانی که از این دنیا بهره می‌برند،‏ خود را در آن غرق نسازند؛‏* زیرا صحنهٔ این دنیا مرتباً در حال تغییر است.‏* ۳۲  من به‌راستی می‌خواهم که شما از نگرانی به دور باشید.‏ مرد مجرّد نگران امور سَرور است،‏ یعنی این که چگونه سَرور را خشنود سازد.‏ ۳۳  اما مرد متأهل نگران امور دنیاست،‏ یعنی این که چگونه همسر خود را خشنود سازد ۳۴  و توجه او فقط به یک امر معطوف نیست.‏ همچنین،‏ زن مجرّد یا باکره نگران امور سَرور است و این که بدن و روحش مقدّس باشد.‏ اما زن متأهل نگران امور دنیاست،‏ یعنی این که چگونه شوهرش را خشنود سازد.‏ ۳۵  اما این را برای نفع شما می‌گویم،‏ نه این که محدودتان سازم.‏ همچنین می‌خواهم شما را بر آن دارم که به نحوی شایسته رفتار کنید،‏ به سَرور بپیوندید و بدون دغدغهٔ خاطر خدمت کنید.‏ ۳۶  اگر کسی فکر می‌کند که چنانچه مجرّد* بماند به نحوی شایسته رفتار نخواهد کرد و اگر از سن بلوغ نیز گذشته باشد،‏ بهترین کار این است که بگذارید آنچه می‌خواهد بکند؛‏ گناهی نمی‌کند.‏ بگذارید چنین افرادی ازدواج کنند.‏ ۳۷  اما شخصی که بر خواسته‌های خود تسلّط دارد و در فشار نیست،‏ اگر در دل خود مصمم و در تصمیم خود راسخ است که مجرّد* بماند،‏ عملی نیکو انجام می‌دهد.‏ ۳۸  پس آن که ازدواج می‌کند،‏* نیکو عمل کرده است؛‏ اما آن که ازدواج نمی‌کند،‏ نیکوتر عمل می‌نماید.‏ ۳۹  زن تا زمانی که شوهرش زنده است در قید عهد خود با اوست.‏ اما اگر شوهرش بمیرد،‏ آزاد است با هر کسی که بخواهد ازدواج کند،‏ البته تنها با کسی که پیرو سَرور* باشد.‏ ۴۰  با این حال،‏ به عقیدهٔ من اگر مجرّد بماند،‏ شادتر خواهد بود.‏ اطمینان دارم که من نیز از روح خدا برخوردارم.‏

پاورقی‌ها

منظور تماس جنسی است.‏
حالت جمع واژهٔ یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «در خصوص باکره‌ها»؛‏ این واژه در یونانی به مرد و زنی اشاره دارد که هرگز رابطهٔ جنسی نداشته است.‏
یا:‏ «اگر باکره‌ای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم».‏
یا:‏ «کمال استفاده را از آن نبرند».‏
پولُس در اینجا تغییر صحنه‌های نمایش تئاتر را مد نظر داشت.‏
یا:‏ «باکره».‏
یا:‏ «باکره».‏
یا:‏ «پس آن که باکره بودن خود را در ازدواج از دست می‌دهد».‏
یا احتمالاً:‏ «خداوند»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏