۱قُرنتیان ۵‏:‏۱‏-‏۱۳

  • موردی از عمل نامشروع جنسی در جماعت ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • کمی خمیرمایه تمام خمیر را وَر می‌آورد ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • شریر را از میان خود بیرون کنید ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

۵  خبر رسیده است که در میان شما اعمال نامشروع جنسی* وجود دارد؛‏ آن هم چنان اعمال نامشروعی* که حتی در میان بی‌ایمانان* نیز دیده نشده است؛‏ آری،‏ مردی با نامادری خود رابطه دارد!‏ ۲  آیا به آن افتخار می‌کنید؟‏ آیا در عوض نباید ماتم گیرید و مردی را که چنین کرده است،‏ از میان خود بیرون کنید؟‏ ۳  من هرچند جسماً نزد شما نیستم،‏ روحاً حضور دارم و همچون کسی که در میان شما حضور دارد،‏ در مورد مردی که چنین کرده است،‏ حکم کرده‌ام.‏ ۴  پس هنگامی که به نام سَرورمان عیسی جمع می‌شوید و می‌دانید که من نیز روحاً همراه با قدرت سَرورمان عیسی با شما هستم،‏ ۵  چنین شخصی را باید به شیطان بسپارید تا تأثیر گناهش* از میان برود و روحیهٔ جماعت* در روز سَرور حفظ شود.‏ ۶  دلیل فخر شما به هیچ وجه صحیح نیست.‏ آیا نمی‌دانید که کمی خمیرمایه تمام خمیر را وَر می‌آورد؟‏ ۷  خمیرمایهٔ کهنه را از خود دور کنید تا خمیری تازه شوید،‏ به گونه‌ای که بدون خمیرمایه باشید؛‏* زیرا به‌راستی مسیح که برّهٔ پِسَح ماست،‏ قربانی شده است.‏ ۸  پس بیایید عید را نه با خمیرمایهٔ کهنه و نه با خمیرمایهٔ بدی و شرارت،‏ بلکه با نان فطیرِ صداقت و راستی برگزار کنیم.‏ ۹  در نامهٔ خود به شما نوشته بودم که دیگر با کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ معاشرت مکنید.‏ ۱۰  البته منظور من این نبود که با افرادی که در دنیا مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند یا با طمعکاران یا اخاذان یا بت‌پرستان،‏ کاملاً قطع رابطه کنید؛‏ زیرا در این صورت،‏ می‌بایست این دنیا را ترک می‌کردید.‏ ۱۱  با این حال،‏ اکنون به شما می‌نویسم،‏ دیگر با هر کسی که برادر خوانده می‌شود،‏ اما مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شود یا طمعکار یا بت‌پرست یا ناسزاگو* یا میگسار یا اخاذ است،‏ معاشرت مکنید و حتی با چنین شخصی همسفره هم مشوید.‏ ۱۲  به من چه ربطی دارد که افراد بیرون از جماعت را قضاوت کنم؟‏ اما آیا شما نباید اعضای جماعت را قضاوت کنید؟‏ ۱۳  افراد بیرون از جماعت را خدا قضاوت خواهد کرد.‏ «آن شخص شریر را از میان خود بیرون کنید.‏»‏

پاورقی‌ها

به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «مشرکان».‏
‏«تأثیر گناهش» تحت‌اللفظی:‏ «جسم».‏
‏«روحیهٔ جماعت» تحت‌اللفظی:‏ «روح» به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «به گونه‌ای که وَر نیامده باشید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «بدزبان».‏