۱قُرنتیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۳

  • قُرِنتیان هنوز افرادی نفسانی‌اند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • خدا رشد و نموّ می‌بخشد ‏(‏۵-‏۹‏)‏

    • همکاران خدا ‏(‏۹‏)‏

  • بنا کردن با مصالح نسوز ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • شما معبد خدایید ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

  • حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

۳  پس ای برادران،‏ من نتوانستم آن گونه با شما سخن بگویم که با اشخاص روحانی سخن می‌گویم،‏ بلکه آن گونه با شما سخن گفتم که با اشخاص نفسانی،‏ سخن می‌گویم،‏ همچون با کسانی که در طریق مسیح،‏ نوزادند.‏ ۲  من به شما شیر دادم،‏ نه خوراک سنگین،‏* چون هنوز به حد کافی قوی نشده بودید.‏ در واقع،‏ هنوز هم به حد کافی قوی نیستید؛‏ ۳  زیرا هنوز نفسانی هستید.‏ آری،‏ در میانتان حسادت و نزاع وجود دارد،‏ پس آیا نفسانی نیستید و همچون مردم دنیا رفتار نمی‌کنید؟‏ ۴  وقتی یکی می‌گوید:‏ «من به پولُس تعلّق دارم» و دیگری می‌گوید:‏ «من به آپولُس،‏» پس چه تفاوتی با مردم دیگر دارید؟‏ ۵  آپولُس کیست؟‏ پولُس کیست؟‏ اینان صرفاً خادمانی هستند که خداوند به هر یک وظیفه‌ای سپرده است تا شما از طریق آنان ایمان بیاورید.‏ ۶  من کاشتم،‏ آپولُس آبیاری کرد،‏ اما خدا بود که آن را رشد و نموّ بخشید؛‏ ۷  پس نه آن که می‌کارد کسی است نه آن که آبیاری می‌کند،‏ بلکه خدا که رشد و نموّ می‌بخشد.‏ ۸  آن که می‌کارد و آن که آبیاری می‌کند،‏ یک هدف دارند* و هر یک به فراخور زحمتش پاداش خواهد گرفت.‏ ۹  زیرا ما همکاران خداییم.‏ شما مزرعهٔ زیر کشتِ خدا و عمارت او هستید.‏ ۱۰  مطابق لطف خدا که به من داده شده است،‏ همچون معماری دانا شالوده را ریختم و شخصی دیگر بر آن بنا می‌کند.‏ اما هر یک باید مراقب باشد که چگونه بر آن شالوده بنا می‌کند؛‏ ۱۱  زیرا هیچ کس نمی‌تواند شالوده‌ای دیگر غیر از آنچه نهاده شده است،‏ بریزد که همان عیسی مسیح است.‏ ۱۲  حال اگر کسی برای بنا کردن بر آن شالوده از طلا،‏ نقره یا سنگ‌های گرانبها استفاده کند یا چوب،‏ علف خشک یا کاه به کار برد،‏ ۱۳  در روز سختی کارش هر چه باشد،‏ آشکار خواهد شد؛‏ زیرا آتش همه چیز را آشکار خواهد ساخت و کیفیت کار هر کس را محک خواهد زد.‏ ۱۴  اگر آنچه که بر آن شالوده بنا کرده است،‏ باقی بماند،‏ پاداش خواهد گرفت.‏ ۱۵  اگر آنچه بنا کرده است بسوزد،‏ ضرر خواهد کرد،‏ با این حال خود نجات خواهد یافت؛‏ اما همچون کسی خواهد بود که از میان آتش رهایی یافته است.‏ ۱۶  آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟‏ ۱۷  اگر کسی معبد خدا را نابود کند،‏ خدا او را نابود خواهد کرد؛‏ زیرا معبد خدا مقدّس است و شما آن معبدید.‏ ۱۸  کسی خود را فریب ندهد.‏ اگر در میان شما کسی گمان کند در این نظام حاضر حکیم است،‏ باید جاهل گردد تا حقیقتاً حکیم شود.‏ ۱۹  زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «او حکیمان را در نیرنگ خودشان گرفتار می‌کند.‏» ۲۰  همچنین آمده است:‏ «یَهُوَه* می‌داند که استدلال‌های حکیمان بیهوده است.‏» ۲۱  پس هیچ کس به انسان‌ها فخر نکند؛‏ زیرا همه چیز از آن شماست.‏ ۲۲  چه پولُس،‏ آپولُس یا کیفا،‏* چه دنیا،‏ چه زندگی یا مرگ،‏ چه چیزهای حاضر یا آینده؛‏ آری،‏ همه چیز از آن شماست ۲۳  و شما از آنِ مسیح و مسیح نیز از آنِ خداست.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «سفت؛‏ جامد».‏
یا:‏ «برای یک مقصود کار می‌کنند»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «یک هستند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
نام دیگر پِطرُس.‏