۱قُرنتیان ۲‏:‏۱‏-‏۱۶

  • موعظهٔ پولُس در قُرِنتُس ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • برتری حکمت خدا ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • انسان روحانی در مقایسه با انسان نفسانی ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

۲  پس ای برادران،‏ وقتی نزد شما آمدم راز مقدّس خدا را با فصاحت کلام و حکمت بشری به شما اعلام نکردم؛‏ ۲  زیرا تصمیم گرفتم وقتی با شما هستم،‏ توجه شما را تنها به عیسی مسیح و بر تیر اعدام شدن او جلب کنم.‏ ۳  من ناتوان،‏ ترسان و بسیار لرزان نزد شما آمدم،‏ ۴  سخنانم و آنچه موعظه کردم با کلمات متقاعدکننده از حکمت بشری نبود،‏ بلکه روح و قدرت خدا را آشکار ساخت ۵  تا ایمان شما نه بر حکمت بشری،‏ بلکه بر قدرت خدا استوار باشد.‏ ۶  ما در میان بالغان از حکمت سخن می‌گوییم،‏ البته نه از حکمت این نظام حاضر* و نه از حکمت فرمانروایان این نظام حاضر که محکوم به نابودی هستند،‏ ۷  بلکه از حکمت خدا سخن می‌گوییم که رازی مقدّس است؛‏ آن حکمتِ پنهان که خدا پیش از همهٔ اعصار* برای جلال ما مقرّر کرد.‏ ۸  هیچ یک از فرمانروایان این نظام حاضر* این حکمت را درک نکرده‌اند؛‏ زیرا اگر آن را درک کرده بودند،‏ سَرور پرجلال را اعدام نمی‌کردند.‏* ۹  همان طور که نوشته شده است:‏ «خدا آنچه چشمی ندیده،‏ گوشی نشنیده و به فکر کسی خطور نکرده است،‏* برای دوستداران خود فراهم دیده است.‏» ۱۰  خدا آن‌ها را از طریق روح خود،‏ بر ما آشکار ساخته است؛‏ زیرا روح همه چیز،‏ حتی عمق حکمت خدا* را می‌کاود.‏ ۱۱  حقیقتاً میان انسان‌ها چه کسی از افکار شخصی دیگر آگاه است،‏ غیر از روحِ* خود آن شخص که در اوست؟‏ به همین‌سان هیچ کس از افکار خدا آگاه نیست،‏ غیر از روح خدا.‏ ۱۲  حال ما نه روح دنیا،‏ بلکه روحی را که از خداست،‏ پذیرفتیم تا بتوانیم آنچه را خدا از سرِ لطف به ما داده است،‏ درک کنیم ۱۳  و از همین امور نیز سخن می‌گوییم،‏ نه با کلماتی که از تعالیم حکمت بشری است،‏ بلکه با کلماتی که روح تعلیم می‌دهد،‏ همان طور که امور روحانی را با کلمات روحانی توضیح می‌دهیم.‏* ۱۴  اما انسان نفسانی آنچه از روح خداست نمی‌پذیرد؛‏* زیرا در نظرش جهالت است.‏ او نمی‌تواند آن‌ها را درک کند؛‏ زیرا باید آن‌ها را با دید روحانی محک زد.‏ ۱۵  اما انسان روحانی* همه چیز را محک می‌زند و هیچ کس نمی‌تواند در مورد او قضاوت کند؛‏ ۱۶  زیرا «چه کسی از طرز فکر یَهُوَه* آگاه است تا بتواند او را آموزش دهد؟‏» اما ما طرز فکر مسیح را داریم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «پیش از همهٔ نظام‌ها»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «بر تیر اعدام نمی‌کردند».‏
یا:‏ «و در دل کسی نیفتاده است».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعماق خدا».‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «مرتبط می‌سازیم».‏
یا:‏ «نمی‌یابد».‏
منظور کسی است که با روح خدا هدایت می‌شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏