۱قُرنتیان ۱‏:‏۱‏-‏۳۱

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • پولُس از بابت قُرِنتیان خدا را سپاس می‌گوید ‏(‏۴-‏۹‏)‏

  • ترغیب به اتحاد ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • مسیح قدرت خدا و حکمت خداست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • ‏«آن که فخر می‌کند،‏ به یَهُوَه فخر کند» ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

۱  از طرف پولُس که به خواست خدا فراخوانده شد تا رسول مسیحْ عیسی باشد و از طرف برادرمان سوستِنیس،‏ ۲  به جماعت خدا که در قُرِنتُس است،‏ به شما که در اتحاد با مسیحْ عیسی تقدیس شده‌اید،‏ آری فراخوانده شده‌اید که از مقدّسان باشید،‏ همچنین به تمام کسانی که در همه جا نام سَرورمان عیسی مسیح را می‌خوانند که سَرور ما و سَرور ایشان نیز است:‏ ۳  لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۴  من همواره خدای خود را از بابت شما سپاس می‌گویم که لطف او از طریق مسیحْ عیسی به شما عطا شده است؛‏ ۵  زیرا شما به سبب اتحادتان با او،‏ از هر نظر غنی شده‌اید؛‏ یعنی در بیان،‏ توانایی کامل یافته‌اید و در شناخت،‏ پربار گشته‌اید ۶  و این نشان می‌دهد که آنچه در مورد مسیح به شما شهادت داده شد،‏ در میان شما ریشه گرفته است.‏ ۷  از این رو،‏ در حالی که مشتاقانه ظهور* سَرورمان عیسی مسیح را انتظار می‌کشید،‏ از هیچ موهبتی محروم نیستید.‏ ۸  خدا همچنین شما را تا به آخر استوار خواهد ساخت تا در روز سَرورمان عیسی مسیح،‏ از هر اتهامی مبرّا باشید.‏ ۹  خدا امین است؛‏ اوست که شما را به رفاقت* با پسر خود،‏ سَرورمان عیسی مسیح فراخوانده است.‏ ۱۰  ای برادران،‏ به نام سَرورمان عیسی مسیح شما را ترغیب می‌کنم که همگی در سخن وحدت داشته باشید و در میانتان تفرقه نباشد،‏ بلکه کاملاً در اندیشه و طرز فکر متحد باشید؛‏ ۱۱  زیرا ای برادران من،‏ برخی از اهالی خانهٔ خِلوئه دربارهٔ شما به من خبر داده‌اند که در میانتان نفاق‌هایی وجود دارد.‏ ۱۲  منظور من این است که یکی در میان شما می‌گوید:‏ «من به پولُس تعلّق دارم.‏» دیگری می‌گوید:‏ «اما من به آپولُس متعلّقم.‏» یکی دیگر می‌گوید:‏ «اما من به کیفا* تعلّق دارم.‏» یکی نیز می‌گوید:‏ «اما من از آنِ مسیح هستم.‏» ۱۳  آیا مسیح تقسیم شده است؟‏ آیا پولُس بود که برای شما بر تیر اعدام شد؟‏ آیا شما به نام پولُس تعمید گرفتید؟‏ ۱۴  شکر خدا که من غیر از کِریسپوس و گایوس،‏ هیچ یک از شما را تعمید ندادم ۱۵  تا کسی نتواند بگوید که شما به نام من تعمید گرفتید.‏ ۱۶  البته اهل خانهٔ استفاناس را نیز تعمید دادم.‏ اما به خاطر نمی‌آورم که کسی دیگر را تعمید داده باشم؛‏ ۱۷  زیرا مسیح مرا فرستاد،‏ نه برای تعمید دادن،‏ بلکه برای اعلام بشارت و نه با سخنان حکیمانه،‏* مبادا تیر شکنجهٔ* مسیح بی‌فایده شود.‏ ۱۸  زیرا آن پیام که در مورد تیر شکنجه* است،‏ برای کسانی که در راه نابودی پیش می‌روند،‏ حماقت است،‏ اما برای ما که در راه نجات گام برمی‌داریم،‏ قدرت خداست.‏ ۱۹  چون نوشته شده است:‏ «من حکمت خردمندان را نابود خواهم کرد و اندیشهٔ اندیشمندان را رد خواهم نمود.‏»‏* ۲۰  در این نظام حاضر،‏* خردمند کجاست؟‏ عالِم دین* کجاست؟‏ آنان که مباحثه می‌کنند،‏ کجا هستند؟‏ آیا خدا حکمت این دنیا را جهالت نساخته است؟‏ ۲۱  حکمت خدا بدین گونه آشکار شده است:‏ این که دنیا از طریق حکمت خود به شناخت خدا دست نیافت،‏ اما خدا مصلحت دید،‏ آنان را که از طریق پیامِ موعظه ایمان می‌آورند،‏ نجات بخشد؛‏ پیامی که از دید دیگران جهالت است.‏ ۲۲  زیرا یهودیان به دنبال نشانه‌ها و یونانیان در پی حکمتند،‏ ۲۳  اما ما موعظه می‌کنیم که مسیح بر تیر اعدام شد و این برای یهودیان سبب لغزش و برای غیریهودیان جهالت است.‏ ۲۴  با این همه،‏ مسیح برای آنان که فراخوانده شده‌اند،‏ چه یهودی و چه یونانی،‏ قدرت خدا و حکمت خداست؛‏ ۲۵  زیرا آنچه از خداست و جهالت محسوب می‌شود،‏ حکیمانه‌تر از حکمت انسان است و آنچه از خداست و ناتوانی محسوب می‌شود،‏ قوی‌تر از قدرت انسان است.‏ ۲۶  زیرا ای برادران،‏ می‌بینید که در میان شما که فراخوانده شده‌اید،‏ افراد زیادی نیستند که از دید انسان‌ها* حکیم محسوب شوند،‏ همچنین اکثر شما قدرتمند یا والاتبار* نیستید.‏ ۲۷  اما خدا آنچه را دنیا جهالت می‌داند،‏ برگزید تا حکیمان را شرمسار سازد،‏ همچنین خدا آنچه را دنیا ناتوان می‌داند،‏ برگزید تا آنچه را قدرتمند است،‏ شرمنده سازد ۲۸  و خدا آنچه را دنیا بی‌اهمیت و حقیر می‌شمارد،‏ یعنی آنچه مردم هیچ می‌شمارند،‏* برگزید تا آنچه را مهم می‌پندارند،‏* باطل سازد ۲۹  و به این طریق هیچ انسانی نتواند در مقابل خدا فخر کند.‏ ۳۰  اما به سبب خداست که شما با مسیحْ عیسی متحد هستید.‏ او برای ما حکمت خدا،‏ درستکاری،‏* تقدّس و بهای رهایی* شده،‏ ۳۱  تا همان طور که نوشته شده است:‏ «آن که فخر می‌کند،‏ به یَهُوَه* فخر کند.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مکشوف شدن».‏
یا:‏ «برای شراکت».‏
نام دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «سخنان فاضلانه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «به کناری خواهم افکند».‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
منظور عالِم شریعت است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر حسب جسم»؛‏ یا:‏ «با معیارهای بشری».‏
یا:‏ «خانواده‌های سرشناس».‏
یا:‏ «یعنی نیستی‌ها را».‏
یا:‏ «تا هستی‌ها را».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «فدیه»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهایی».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏