یوحنا ۱۷‏:‏۱‏-‏۲۶

  • آخرین دعای عیسی با رسولانش ‏(‏۱-‏۲۶‏)‏

    • شناخت خدا به زندگی جاودان می‌انجامد ‏(‏۳‏)‏

    • مسیحیان به دنیا تعلّق ندارند ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

    • ‏«کلام تو حقیقت است» ‏(‏۱۷‏)‏

    • ‏«من نام تو را به ایشان شناساندم» ‏(‏۲۶‏)‏

۱۷  عیسی پس از گفتن این سخنان،‏ رو به آسمان کرد و گفت:‏ «ای پدر،‏ آن وقت مقرّر فرارسیده است.‏ پسر خود را جلال بده تا پسرت تو را جلال دهد،‏ ۲  چنان که به او بر همهٔ انسان‌ها* اقتدار داده‌ای تا به تمام کسانی که به او بخشیده‌ای،‏ زندگی جاودان بخشد.‏ ۳  راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏* ۴  کاری را که به من محوّل کردی،‏ به پایان رساندم و بدین گونه تو را بر زمین جلال دادم.‏ ۵  پس حال ای پدر،‏ مرا در کنار خود جلال بده؛‏ همان جلالی که پیش از آغاز دنیا* نزد تو داشتم.‏ ۶  ‏«من نام تو را به کسانی که از دنیا به من بخشیدی،‏ آشکار ساخته‌ام.‏* آنان از آنِ تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی و کلام تو را به جا آورده‌اند.‏* ۷  حال نیز پی برده‌اند که هر چه به من دادی،‏ از جانب توست؛‏ ۸  زیرا سخنانی که به من دادی،‏ به ایشان داده‌ام.‏ آنان نیز آن سخنان را پذیرفته و دریافته‌اند که من به نمایندگی از سوی تو آمدم و ایمان آورده‌اند که تو مرا فرستادی.‏ ۹  درخواست من برای آنان است.‏ در واقع من نه برای دنیا،‏ بلکه برای آنانی درخواست می‌کنم که به من بخشیده‌ای؛‏ زیرا از آنِ تو هستند.‏ ۱۰  هر چه من دارم،‏ از آنِ توست و هر چه تو داری از آنِ من است و من در میان ایشان جلال یافته‌ام.‏ ۱۱  ‏«همچنین من دیگر در دنیا نیستم.‏ اما آنان در دنیا هستند و من نزد تو می‌آیم.‏ ای پدر مقدّس،‏ به خاطر نام خود که بر من نهادی،‏* از ایشان محافظت کن تا یک* باشند،‏ چنان که ما یک* هستیم.‏ ۱۲  زمانی که با آنان بودم،‏ به خاطر نام خود که بر من نهادی،‏ از آنان محافظت می‌کردم.‏ من حفظشان کردم و هیچ یک از ایشان هلاک نشده است،‏ مگر آن پسرِ هلاکت تا نوشتهٔ مقدّس تحقق یابد.‏ ۱۳  اما اکنون نزد تو می‌آیم و این سخنان را زمانی که هنوز در دنیا هستم می‌گویم تا ایشان شادی مرا به کمال در خود داشته باشند.‏ ۱۴  من کلام تو را به آنان دادم،‏ اما دنیا از ایشان نفرت داشته است؛‏ زیرا به دنیا تعلّق ندارند،‏ همان طور که من به دنیا تعلّق ندارم.‏ ۱۵  ‏«از تو درخواست نمی‌کنم که آنان را از دنیا ببری،‏ بلکه می‌خواهم از آن شریر* حفظشان کنی.‏ ۱۶  آنان به دنیا تعلّق ندارند،‏ همان طور که من به دنیا تعلّق ندارم.‏ ۱۷  ایشان را از طریق حقیقت تقدیس نما؛‏* کلام تو حقیقت است.‏ ۱۸  چنان که تو مرا به دنیا فرستادی،‏ من نیز آنان را به دنیا فرستادم.‏ ۱۹  من خود را به خاطر ایشان تقدیس می‌کنم تا آنان نیز از طریق حقیقت تقدیس شوند.‏ ۲۰  ‏«درخواست من فقط برای آنان نیست،‏ بلکه همچنین برای کسانی است که به وسیلهٔ کلامِ ایشان به من ایمان خواهند آورد ۲۱  تا همه یک باشند و همان گونه که ای پدر،‏ تو در اتحاد با من هستی و من در اتحاد با تو،‏ آنان نیز در اتحاد با ما باشند تا دنیا ایمان آورد که تو مرا فرستادی.‏ ۲۲  من جلالی را که تو به من عطا کرده‌ای،‏ به ایشان عطا کردم تا همان گونه که ما یک هستیم،‏ آنان نیز یک باشند.‏ ۲۳  من در اتحاد با آنان و تو در اتحاد با من،‏ تا آنان کاملاً یک* شوند و دنیا بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را دوست داشتی،‏ چنان که مرا دوست داشتی.‏ ۲۴  ای پدر،‏ می‌خواهم کسانی که به من داده‌ای نیز جایی که من هستم با من باشند تا جلال مرا ببینند،‏ جلالی که تو به من داده‌ای؛‏ زیرا مرا پیش از آغاز دنیا* دوست داشتی.‏ ۲۵  ای پدرِ عادل،‏ به‌راستی که دنیا تو را نمی‌شناسد؛‏ اما من تو را می‌شناسم و اینان می‌دانند که تو مرا فرستادی.‏ ۲۶  من نام تو را به ایشان شناساندم و خواهم شناساند تا محبتی که تو به من داشتی در آنان نیز باشد و من در اتحاد با آنان باشم.‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بر هر جسمی».‏
یا:‏ «که از تو تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای،‏ پیوسته دانش کسب کنند»؛‏ فعل یونانی که در اینجا «بشناسند» ترجمه شده است،‏ تداوم عمل را نشان می‌دهد.‏
یا:‏ «نسل بشر».‏
یا:‏ «شناسانده‌ام».‏
یا:‏ «و از کلام تو اطاعت کرده‌اند».‏
نام عیسی یعنی «یَهُوَه نجات است».‏
یا:‏ «متحد».‏
یا:‏ «متحد».‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «برای خود جدا کن؛‏ مقدّس کن».‏
یا:‏ «متحد».‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏