یوحنا ۱۵‏:‏۱‏-‏۲۷

  • مَثَل تاک حقیقی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • ابراز محبتی مسیح‌گونه ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

    • ‏«محبتی بزرگ‌تر از این نیست» ‏(‏۱۳‏)‏

  • نفرت دنیا از شاگردان عیسی ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

۱۵  ‏«من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.‏ ۲  او هر شاخه‌ای را که در من است،‏ میوه نیاوَرَد،‏ می‌بُرَد و هر شاخه‌ای را که میوه آوَرَد،‏ پاک می‌کند* تا میوهٔ بیشتر آوَرَد.‏ ۳  شما هم‌اکنون نیز به خاطر کلامی که به شما گفته‌ام،‏ پاک هستید.‏ ۴  در اتحاد با من بمانید و من در اتحاد با شما می‌مانم.‏ شاخه‌ای که در تاک نماند،‏ به تنهایی نمی‌تواند میوه آوَرَد؛‏ به همین گونه اگر شما نیز در اتحاد با من نمانید،‏ نمی‌توانید میوه آورید.‏ ۵  من آن تاک هستم و شما شاخه‌های آن.‏ کسی میوهٔ بسیار می‌آوَرَد که در اتحاد با من بماند و من در اتحاد با او؛‏ زیرا شما جدا از من به هیچ وجه نمی‌توانید کاری انجام دهید.‏ ۶  اگر کسی در اتحاد با من نماند،‏ همچون شاخه‌ای است که دور انداخته می‌شود و خشک می‌گردد.‏ مردم چنین شاخه‌هایی را جمع کرده،‏ در آتش می‌افکنند و آن شاخه‌ها سوخته می‌شود.‏ ۷  اگر شما در اتحاد با من بمانید و گفته‌های من در شما بماند،‏ هر آنچه می‌خواهید درخواست کنید و آن برای شما انجام خواهد شد.‏ ۸  پدر من اینچنین جلال می‌یابد که شما پیوسته میوهٔ فراوان آورید و ثابت کنید که شاگرد من هستید.‏ ۹  همان گونه که پدر مرا دوست داشته است،‏ من نیز شما را دوست داشته‌ام.‏ در محبت من بمانید.‏ ۱۰  اگر احکام مرا به جا آوردید،‏ در محبت من خواهید ماند،‏ همان گونه که من احکام پدر را به جا آورده‌ام و در محبت او می‌مانم.‏ ۱۱  ‏«این‌ها را به شما گفته‌ام که از شادی من برخوردار شوید و شادی‌تان کامل گردد.‏ ۱۲  حکم من این است که به یکدیگر محبت کنید،‏ همان گونه که من به شما محبت کرده‌ام.‏ ۱۳  محبتی بزرگ‌تر از این نیست که کسی جان خود را برای دوستانش بدهد.‏ ۱۴  شما دوستان من هستید اگر آنچه به شما حکم می‌کنم،‏ به جا آورید.‏ ۱۵  من دیگر شما را غلام نمی‌خوانم؛‏ زیرا غلام نمی‌داند اربابش چه می‌کند.‏ اما من شما را دوست خوانده‌ام؛‏ زیرا شما را از هر آنچه از پدرم شنیده‌ام،‏ آگاه ساخته‌ام.‏ ۱۶  شما مرا برنگزیدید،‏ بلکه من شما را برگزیدم و گماشتم تا بروید و پیوسته میوه آورید؛‏ میوه‌ای که باقی بماند.‏ آنگاه هر آنچه از پدر به نام من بخواهید،‏ آن را به شما خواهد داد.‏ ۱۷  ‏«این چیزها را به شما حکم می‌کنم تا به یکدیگر محبت کنید.‏ ۱۸  اگر دنیا از شما نفرت داشته باشد،‏ بدانید که پیش از شما،‏ از من نفرت داشته است.‏ ۱۹  اگر شما به دنیا تعلّق داشتید،‏ دنیا شما را دوست می‌داشت،‏* چون به آن تعلّق داشتید.‏ حال که به دنیا تعلّق ندارید،‏ بلکه من شما را از دنیا برگزیده‌ام،‏ دنیا از شما نفرت دارد.‏ ۲۰  این سخنی را که به شما گفتم،‏ به یاد داشته باشید:‏ ‹غلام از ارباب خود بزرگ‌تر نیست.‏› اگر مرا آزار رساندند،‏ شما را نیز آزار خواهند رساند.‏ همچنین اگر کلام مرا به گوش گرفتند،‏ کلام شما را نیز به گوش خواهند گرفت.‏ ۲۱  اما به خاطر نام من است که بر ضدّ شما چنین خواهند کرد؛‏ زیرا کسی را که مرا فرستاد،‏ نمی‌شناسند.‏ ۲۲  اگر نیامده بودم و با آنان سخن نگفته بودم،‏ گناهی نمی‌داشتند؛‏ اما اکنون برای گناه خود عذری ندارند.‏ ۲۳  هر که از من نفرت دارد،‏ از پدرم نیز نفرت دارد.‏ ۲۴  من در میان ایشان کارهایی کردم که کسی دیگر نکرده است.‏ اگر آن کارها را نکرده بودم،‏ گناهی نمی‌داشتند.‏ اما اکنون این کارها را دیده‌اند و با این حال،‏ هم از من نفرت دارند،‏ هم از پدرم.‏ ۲۵  اما اینچنین به وقوع پیوست تا کلامی که در شریعتشان نوشته شده است،‏ به تحقق رسد که می‌گوید:‏ ‹آنان بی‌دلیل از من نفرت داشتند.‏› ۲۶  وقتی آن یاور* که من آن را از سوی پدر برای شما می‌فرستم بیاید،‏ یعنی آن روح راستی که از پدر می‌آید،‏ همان در مورد من شهادت خواهد داد.‏ ۲۷  شما نیز چون از آغاز با من بودید،‏ باید در مورد من شهادت دهید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «هرس می‌کند».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
یا:‏ «تسلّی‌دهنده»؛‏ در اینجا به روح‌القدس شخصیت داده شده است.‏