کولُسیان ۱‏:‏۱‏-‏۲۹

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • سپاسگزاری برای ایمان کولُسیان ‏(‏۳-‏۸‏)‏

  • دعا برای رشد روحانی ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • نقش محوری مسیح ‏(‏۱۳-‏۲۳‏)‏

  • زحمات سخت پولُس برای جماعت ‏(‏۲۴-‏۲۹‏)‏

۱  از طرف پولُس که به خواست خدا،‏ رسول مسیحْ عیسی است و از طرف برادرمان تیموتائوس ۲  به مقدّسان و برادران وفادار در کولُسی که در اتحاد با مسیح هستند:‏ لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا با شما باد!‏ ۳  ما هر گاه برای شما دعا می‌کنیم،‏ خدا را که پدر سَرورمان عیسی مسیح است،‏ شکر می‌گوییم؛‏ ۴  زیرا در مورد ایمان شما به مسیحْ عیسی و محبتی که به همهٔ مقدّسان دارید،‏ شنیده‌ایم.‏ ۵  این ایمان و محبت شما از امیدی سرچشمه می‌گیرد که در آسمان‌ها برای شما محفوظ است.‏ شما این امید را پیش از این از طریق پیام حقیقت،‏ یعنی بشارت،‏ شنیده‌اید؛‏ ۶  بشارتی که به شما رسیده است.‏ همان طور که پیام بشارت در سراسر دنیا ثمر به بار می‌آورَد و پخش می‌شود،‏ در میان شما نیز،‏ از روزی که آن را شنیدید،‏ چنین می‌کند؛‏ یعنی از همان روزی که لطف خدا را به معنای واقعی و دقیقاً درک کردید.‏ ۷  شما آن را از همخدمت عزیزمان اِپافْراس فراگرفته‌اید که به نمایندگی از ما،‏ خادم وفادار مسیح است.‏ ۸  او ما را از محبتی که روح در شما ایجاد کرده است،‏* باخبر ساخت.‏ ۹  به همین دلیل،‏ از روزی که در مورد ایمان و محبت شما شنیدیم،‏ از دعا کردن برای شما باز نایستاده‌ایم.‏ ما همواره از خدا درخواست می‌کنیم که با دادن حکمت کامل و قدرت درک امور روحانی،‏ شما را با شناختی دقیق از خواست خود پر سازد.‏ ۱۰  بدین سان رفتاری شایستهٔ یَهُوَه* خواهید داشت تا او را کاملاً خشنود ساخته،‏ در هر کار نیکو ثمر آورید و شناخت دقیق شما از خدا،‏ بیشتر شود.‏ ۱۱  همچنین دعا می‌کنیم که با نیرویی که از قدرت پرجلال او به دست می‌آید،‏ از هر لحاظ توانمند شوید تا بتوانید در همه حال با بردباری و شادی پایداری کنید ۱۲  و نیز پدر را شکر کنید که شما را صلاحیت بخشید تا در میراث مقدّسانی که در نور هستند،‏ سهیم شوید.‏ ۱۳  او ما را از اقتدار تاریکی رهایی بخشید و به پادشاهی پسر عزیز خود منتقل ساخت؛‏ ۱۴  پسری که از طریق او بهای رهایی* ما پرداخته شد که به مفهوم بخشش گناهانمان است.‏ ۱۵  او صورت* خدای نادیدنی و نخست‌زادهٔ تمامی آفرینش است؛‏ ۱۶  زیرا از طریق او همهٔ چیزهای دیگر آفریده شد،‏ یعنی آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است،‏ آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود؛‏ آری،‏ تخت‌ها،‏ ریاست‌ها،‏ حکومت‌ها یا قدرت‌ها.‏ همهٔ چیزهای دیگر از طریق او و برای او آفریده شد.‏ ۱۷  همچنین او پیش از همهٔ چیزهای دیگر وجود داشت و از طریق وی همهٔ چیزهای دیگر به وجود آورده شد.‏ ۱۸  او سر بدن،‏ یعنی سر جماعت است.‏ او آغاز و نخست‌زاده از میان مردگان است تا در همه چیز مقدّم باشد؛‏ ۱۹  زیرا مایهٔ خشنودی خدا بود که تمامی کمال* را در او ساکن گرداند ۲۰  و از طریق مسیح،‏ همهٔ چیزهای دیگر را چه بر زمین و چه در آسمان با خود آشتی دهد.‏ او این آشتی را توسط خونی که مسیح بر تیر شکنجه* ریخت،‏ میسر ساخت.‏ ۲۱  آری،‏ شما زمانی که افکارتان در پی اعمال شریرانه بود،‏ با خدا بیگانه و دشمن بودید.‏ ۲۲  با این حال،‏ او اکنون شما را از طریق بدن جسمانی کسی که خود را تسلیم مرگ کرد،‏ با خود آشتی داده است تا شما را مقدّس،‏ بی‌عیب و مبرّا از هر گونه اتهام به حضور خود بیاورد–‏ ۲۳  البته به این شرط که ایمان خود را حفظ کنید،‏ بر پایهٔ بنیاد ایمانتان استوار باشید،‏ ثابت‌قدم بمانید و از امیدی که به هنگام شنیدن بشارت در شما به وجود آمد،‏ دور نشوید؛‏ یعنی همان بشارتی که به همهٔ مردمِ زیر آسمان موعظه شده است و من،‏ پولُس،‏ خادم آن شده‌ام.‏ ۲۴  من از رنجی که به خاطر شما کشیده‌ام،‏ اکنون شادمانم و گمان می‌کنم که هنوز در بدن خود به طور کامل به خاطر مسیح و بدن او که جماعت است،‏ متحمّل سختی‌ها نشده‌ام.‏ ۲۵  من مطابق وظیفه‌ای که خدا به خاطر شما به من سپرد،‏ خادم این جماعت شدم تا کلام خدا را به طور کامل موعظه کنم؛‏ ۲۶  یعنی راز مقدّس را که طی اعصار* و در طول نسل‌های متمادی مخفی نگاه داشته شده بود،‏ اما اکنون بر مقدّسان او آشکار شده است.‏ ۲۷  آری،‏ خشنودی خدا در این بود که شکوه و ارزش این راز مقدّس را بر مقدّسان آشکار سازد،‏ چنان که در میان غیریهودیان نیز آشکار می‌شود.‏ آن راز این است که مسیح در اتحاد با شماست،‏ یعنی امید دارید که در جلال او شریک شوید.‏ ۲۸  ما در مورد او موعظه می‌کنیم و با کمال حکمت به همه پند و تعلیم می‌دهیم تا همگان را به صورت پیروان بالغ* مسیح به حضور خدا بیاوریم.‏ ۲۹  به همین منظور،‏ من سخت زحمت می‌کشم و به مدد نیروی او که با قدرت در من عمل می‌کند،‏ تلاش می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «از محبت شما که در روح است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «فدیه»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهایی».‏
یا:‏ «تصویر».‏
به کولُسیان ۲:‏۹ رجوع شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «نظام‌ها»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «کامل».‏