مکاشفه ۱۲‏:‏۱‏-‏۱۷

  • زن،‏ فرزند مذکر و اژدها ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • جنگ میکائیل با اژدها ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

    • افکنده شدن اژدها به زمین ‏(‏۹‏)‏

    • ابلیس می‌داند که زمانی اندک دارد ‏(‏۱۲‏)‏

  • اژدها زن را آزار می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

۱۲  آنگاه نشانه‌ای بزرگ در آسمان دیده شد:‏ زنی که خورشید را بر تن داشت،‏* ماه زیر پاهایش بود و تاجی از ۱۲ ستاره بر سر داشت.‏ ۲  آن زن آبستن بود و از درد و عذاب زایمان فریاد می‌کشید.‏ ۳  نشانه‌ای دیگر در آسمان دیده شد.‏ بنگر!‏ اژدهایی بزرگ به رنگ سرخ آتشین ظاهر شد که هفت سر،‏ ده شاخ و هفت تاج* بر سرهایش داشت.‏ ۴  دمش یک‌سوم ستارگان آسمان را کشید و به زمین افکند.‏ اژدها در برابر زنی که به‌زودی می‌زایید ایستاده بود،‏ تا وقتی که زایید فرزندش را ببلعد.‏ ۵  آن زن فرزندی مذکر،‏ آری پسری به دنیا آورد؛‏ کسی که همهٔ قوم‌ها را با عصای آهنین شبانی خواهد کرد.‏ همان دم فرزندش نزد خدا و تخت او برده شد ۶  و زن به بیابان فرار کرد،‏ به جایی که خدا برای او آماده کرده بود.‏ در آنجا ۱۲۶۰ روز او را خوراک می‌دادند.‏ ۷  در آسمان جنگی درگرفت:‏ میکائیل* و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش با آنان به نبرد پرداختند،‏ ۸  اما شکست خوردند و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود.‏ ۹  پس آن اژدهای بزرگ به پایین افکنده شد؛‏ یعنی همان مار کهن که ابلیس و شیطان خوانده می‌شود و تمام ساکنان زمین را گمراه می‌کند.‏ او به همراه فرشتگانش به زمین افکنده شد.‏ ۱۰  آنگاه صدایی بلند از آسمان شنیدم که گفت:‏ ‏«حال،‏ زمان نجات از سوی خدای ما و قدرت و پادشاهی او و زمان اقتدار مسیح او فرارسیده است؛‏ زیرا متهم‌کنندهٔ برادرانمان،‏ یعنی کسی که روز و شب آنان را در پیشگاه خدایمان متهم می‌کند،‏ به پایین افکنده شده است!‏ ۱۱  آنان با خون آن برّه و کلام شهادتشان،‏ بر او غالب آمدند و از این که جانشان را از دست دهند،‏ ترسی نداشتند.‏ ۱۲  پس ای آسمان‌ها و ساکنان آن‌ها شاد باشید!‏ اما وای بر زمین و دریا؛‏ زیرا ابلیس نزد شما پایین آمده و بسیار خشمگین است،‏ چون می‌داند که زمانی اندک دارد.‏»‏ ۱۳  هنگامی که اژدها دید به زمین افکنده شده است،‏ آن زن را که فرزند مذکر به دنیا آورده بود،‏ مورد آزار قرار داد.‏ ۱۴  اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا بتواند به بیابان به مکان خود پرواز کند.‏ در آنجا،‏ دور از آن مار،‏ برای یک زمان و زمان‌ها و نصف زمان* به او خوراک داده خواهد شد.‏ ۱۵  مار از دهان خود آبی همچون رودخانه بیرون ریخت تا در پی آن زن روان شده،‏ در سیلاب غرقش کند.‏ ۱۶  اما زمین به یاری آن زن آمد و دهان خود را گشود و آن رودخانه را که اژدها از دهان خود بیرون ریخته بود،‏ بلعید.‏ ۱۷  آنگاه اژدها بر زن غضب نمود و رفت تا با باقی‌ماندگان نسل او که احکام خدا را به جا می‌آورند و کار شهادت در مورد عیسی را بر عهده دارند،‏ بجنگد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «که به خورشید آراسته بود».‏
احتمالاً نوار یا حلقه‌ای بوده است که پادشاهان بر سر می‌گذاشتند.‏
یعنی «چه کسی مانند خداست».‏
منظور از «یک زمان و زمان‌ها و نصف زمان،‏» سه زمان و نیم است.‏