مَرقُس ۴‏:‏۱‏-‏۴۱

 • مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خدا ‏(‏۱-‏۳۴‏)‏

  • مَثَل برزگر ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • چرا عیسی از مَثَل‌ها استفاده می‌کرد ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • توضیح مَثَل برزگر ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

  • چراغ را زیر سبد نمی‌نهند ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • ‏«با همان ظرفی که پیمانه کنید،‏ برای شما پیمانه می‌شود» ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

  • برزگری که می‌خوابد ‏(‏۲۶-‏۲۹‏)‏

  • مَثَل دانهٔ خردَل ‏(‏۳۰-‏۳۲‏)‏

  • استفاده از مَثَل‌ها ‏(‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏

 • عیسی تندبادی را آرام می‌کند ‏(‏۳۵-‏۴۱‏)‏

۴  عیسی بار دیگر در کنار دریا به تعلیم دادن پرداخت و گروهی بسیار بزرگ نزد او جمع شدند.‏ پس در قایقی نشست و اندکی از ساحل فاصله گرفت.‏ تمام مردمی که کنار دریا بودند،‏ در ساحل ماندند.‏ ۲  او با مَثَل،‏ تعالیم بسیاری به آنان داد و در حین تعالیمش گفت:‏ ۳  ‏«گوش کنید!‏ برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت.‏ ۴  همچنان که بذرها را می‌پاشید،‏ بعضی در کنار راه افتاد و پرندگان آمدند و آن‌ها را خوردند.‏ ۵  بعضی دیگر بر زمین سنگی افتاد،‏ جایی که خاک چندانی نداشت.‏ پس چون خاک کم‌عمق بود،‏ فوراً جوانهٔ آن‌ها سر از خاک بیرون آورد.‏ ۶  اما،‏ چون ریشه‌ای نداشت،‏ با بالا آمدن خورشید پژمرده و خشک شد.‏ ۷  بعضی بذرها در میان خارها افتاد و رشد خارها آن‌ها را خفه کرد و هیچ ثمری نیاورد.‏ ۸  اما بذرهای دیگر در خاک خوب افتاد،‏ سبز شد،‏ رشد کرد و بعضی ۳۰،‏ بعضی ۶۰ و بعضی ۱۰۰ برابر ثمر آورد.‏» ۹  سپس اضافه کرد:‏ «هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏»‏ ۱۰  زمانی که عیسی در خلوت بود،‏ کسانی که با او بودند،‏ از جمله آن دوازده نفر در مورد معنی مَثَل‌هایش از او سؤال کردند.‏ ۱۱  عیسی به آنان گفت:‏ «درک راز مقدّس پادشاهی خدا به شما داده شده است،‏ اما برای دیگران تعالیم من در حد مَثَل باقی می‌ماند،‏ ۱۲  تا هرچند چشم دارند و می‌بینند،‏ نفهمند،‏ هرچند گوش دارند و می‌شنوند،‏ درک نکنند.‏ آنان هیچ گاه به سوی خدا بازگشت نخواهند کرد و بخشیده نخواهند شد.‏» ۱۳  سپس گفت:‏ «اگر شما این مَثَل را درک نکردید،‏ چگونه می‌خواهید مَثَل‌های دیگر را درک کنید؟‏ ۱۴  ‏«برزگر کلام را می‌افشانَد.‏ ۱۵  برخی مردم همچون بذرهای کنار راهند.‏ کلام در دلشان کاشته می‌شود،‏ اما بلافاصله بعد از شنیدن آن،‏ شیطان می‌آید و آن کلام را که در آنان کاشته شده بود،‏ می‌بَرد.‏ ۱۶  همچنین برخی مردم مانند بذرهای افشانده‌شده بر زمین سنگی هستند؛‏ با شنیدن کلام،‏ بلافاصله آن را با شادی می‌پذیرند.‏ ۱۷  آنان اگرچه ریشه‌ای در خود ندارند،‏ مدتی دوام می‌آورند؛‏ اما به محض این که به سبب کلام با مصیبت و آزاری روبرو می‌شوند،‏ لغزش می‌خورند.‏ ۱۸  برخی دیگر نیز همچون بذرهای افشانده‌شده در میان خارها هستند.‏ اینان کلام را می‌شنوند،‏ ۱۹  اما نگرانی‌های این دنیا،‏* قدرت فریبندهٔ ثروت و امیال گوناگون بر دل آنان تأثیر می‌گذارد،‏ کلام را خفه می‌کند و آن را بی‌ثمر می‌سازد.‏ ۲۰  برخی دیگر مانند بذرهای افشانده‌شده در خاک خوب هستند؛‏ کلام را می‌شنوند،‏ آن را با آغوش باز می‌پذیرند و ثمر می‌آورند،‏ برخی ۳۰،‏ برخی ۶۰ و برخی ۱۰۰ برابر.‏»‏ ۲۱  همچنین به آنان گفت:‏ «آیا چراغ را می‌آورند که زیر سبد یا زیر تخت نهند؟‏ مگر نمی‌آورند تا آن را روی پایه بگذارند؟‏ ۲۲  زیرا چیزی نیست که پنهان باشد و آشکار نشود؛‏ چیزی نیست که نهان باشد و نمایان نشود.‏ ۲۳  هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏»‏ ۲۴  سپس به آنان گفت:‏ «به آنچه می‌شنوید،‏ عمل کنید.‏ با همان ظرفی که پیمانه کنید،‏ برای شما پیمانه می‌شود.‏ آری،‏ حتی بیش از آن به شما داده خواهد شد؛‏ ۲۵  زیرا به کسی که دارد،‏ بیشتر داده می‌شود،‏ اما آن که ندارد،‏ حتی آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد.‏»‏ ۲۶  پس از آن چنین افزود:‏ «پادشاهی خدا را می‌توان این گونه تشبیه کرد؛‏ مردی بذر بر زمین می‌پاشد،‏ ۲۷  شب و روز،‏ چه خواب باشد چه بیدار،‏ بذرها سبز می‌شود و رشد می‌کند.‏ اما چگونه؟‏ او نمی‌داند.‏ ۲۸  زمین،‏ خود به تدریج ثمر می‌دهد؛‏ نخست ساقه،‏ سپس خوشه و در آخر خوشهٔ پر از دانه.‏ ۲۹  اما به محض رسیدن محصول،‏ برزگر دست به داس می‌برد؛‏ زیرا زمان درو رسیده است.‏»‏ ۳۰  عیسی در ادامه گفت:‏ «پادشاهی خدا را به چه چیز می‌توان تشبیه کرد،‏ یا با چه مَثَلی می‌توان توضیح داد؟‏ ۳۱  پادشاهی خدا مانند دانهٔ خردَل است که وقتی کاشته می‌شود،‏ کوچک‌ترین دانهٔ روی زمین است،‏ ۳۲  اما بعد از این که کاشته شد،‏ رشد می‌کند و از همهٔ گیاهان* بزرگ‌تر می‌شود و شاخه‌هایش چنان بزرگ می‌شود که پرندگان آسمان می‌توانند در سایهٔ آن پناه گیرند.‏»‏ ۳۳  عیسی با ذکر مَثَل‌هایی فراوان از این قبیل،‏ تا حدّی که برای آنان قابل درک بود،‏ کلام را موعظه می‌کرد.‏ ۳۴  در واقع،‏ او بدون آوردن مَثَل به ایشان هیچ نمی‌گفت؛‏ اما همه را در خلوت برای شاگردانش شرح می‌داد.‏ ۳۵  عصر آن روز،‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «به آن طرف دریا برویم.‏» ۳۶  پس هنگامی که جمعیت را مرخص کردند،‏ او را با همان قایقی که در آن بود،‏ بردند و چند قایق دیگر نیز او را همراهی کرد.‏ ۳۷  ناگهان تندبادی شدید آغاز شد و امواج چنان به قایق می‌خورد که نزدیک بود از آب پر شود.‏ ۳۸  اما عیسی در عقب قایق سر بر بالش نهاده و خوابیده بود.‏ پس شاگردانش او را بیدار کردند و گفتند:‏ «استاد،‏ نزدیک است که هلاک شویم،‏ برایت مهم نیست؟‏» ۳۹  عیسی برخاست،‏ به باد نهیب زد و به دریا گفت:‏ «ساکت شو!‏ آرام شو!‏» باد فرو نشست و آرامش مطلق برقرار شد.‏ ۴۰  پس به آنان گفت:‏ «چرا این طور ترسیده‌اید؟‏* آیا هنوز هیچ ایمان ندارید؟‏» ۴۱  اما ترسی عجیب بر دلشان افتاد و به یکدیگر گفتند:‏ «واقعاً این کیست؟‏ حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنند!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عصر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
منظور سبزی‌ها و گیاهان خوراکی است که در باغ می‌کاشتند.‏
یا:‏ «بی‌دل و جرأتید».‏