مَتّی ۷‏:‏۱‏-‏۲۹

 • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

  • قضاوت مکنید ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • بپرسید،‏ بخواهید و بکوبید ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • قانون طلایی ‏(‏۱۲‏)‏

  • درِ تنگ ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • شناخت انبیای دروغین از میوه‌هایشان ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • خانه بر سنگ،‏ خانه بر شن ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

 • شگفت‌زدگی مردم از شیوهٔ تعلیم عیسی ‏(‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏

۷  ‏«دیگر در مورد افراد دیگر قضاوت مکنید تا در مورد شما قضاوت نشود؛‏ ۲  زیرا به همان نحوی که در مورد دیگران قضاوت کنید،‏ در مورد شما قضاوت خواهد شد و با همان ظرفی که برای دیگران پیمانه کنید،‏ برای شما پیمانه خواهند کرد.‏ ۳  چرا پَرِ کاه را در چشم برادر خود می‌بینی،‏ اما آن تیر چوبی را که در چشم خود داری در نظر نمی‌گیری؟‏ ۴  یا چگونه می‌توانی به برادرت بگویی:‏ ‹اجازه بده پَرِ کاه را از چشمت بیرون آورم،‏› در حالی که خود تیری چوبی در چشم داری؟‏ ۵  ای ریاکار!‏ اول تیر چوبی را از چشم خود بیرون آور،‏ آنگاه به‌وضوح خواهی دید که چگونه پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون آوری.‏ ۶  ‏«آنچه مقدّس است،‏ به سگ‌ها مدهید.‏ همچنین مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها میندازید تا مبادا آن را لگدمال کنند و برگردند و شما را بدرند.‏ ۷  ‏«پیوسته بطلبید که به شما داده خواهد شد؛‏ پیوسته بجویید که خواهید یافت؛‏ پیوسته بکوبید که در به رویتان باز خواهد شد؛‏ ۸  زیرا هر که بطلبد،‏ دریافت می‌کند؛‏ هر که بجوید،‏ می‌یابد و هر که بکوبد،‏ در به رویش باز خواهد شد.‏ ۹  کدام یک از شما اگر فرزندش از او نان بخواهد،‏ به او سنگ می‌دهد ۱۰  یا اگر از او ماهی بخواهد،‏ به او مار می‌دهد؟‏ ۱۱  پس،‏ اگر شما با این که گناهکار هستید،‏ می‌دانید که باید هدایای خوب به فرزندانتان بدهید،‏ چقدر بیشتر،‏ پدر آسمانی شما به هر کس که از او بخواهد،‏ چیزهای خوب خواهد بخشید!‏ ۱۲  ‏«پس،‏ با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏* در واقع،‏ این است مفهوم شریعت و نوشته‌های انبیا.‏* ۱۳  ‏«از درِ تنگ داخل شوید؛‏ زیرا عریض است آن در و وسیع است راهی که به نابودی می‌انجامد و بسیارند کسانی که به آن داخل می‌شوند؛‏ ۱۴  اما تنگ است آن در و باریک است آن راهی که به حیات می‌انجامد و عدهٔ کمی آن را می‌یابند.‏ ۱۵  ‏«از انبیای دروغین برحذر باشید.‏ آنان به لباس گوسفند نزد شما می‌آیند،‏ اما در باطن گرگ‌های درنده‌اند.‏ ۱۶  از میوه‌هایشان آنان را خواهید شناخت.‏ آیا کسی انگور را از بوتهٔ خار یا انجیر را از علف هرز می‌چیند؟‏ ۱۷  به همین سان،‏ هر درخت خوب،‏ میوهٔ خوب می‌آورد و هر درخت بد،‏ میوهٔ بد.‏ ۱۸  درخت خوب نمی‌تواند میوهٔ بد دهد؛‏ همچنین درخت بد نمی‌تواند میوهٔ خوب آورد.‏ ۱۹  هر درختی که میوهٔ خوب نیاورد،‏ بریده و به آتش انداخته می‌شود.‏ ۲۰  پس،‏ در واقع آنان* را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.‏ ۲۱  ‏«نه هر که به من ‹سَرور،‏ سَرور› بگوید به پادشاهی آسمان‌ها* راه خواهد یافت،‏ بلکه تنها آن کس که خواست پدر مرا که در آسمان است،‏ به جا آوَرَد،‏ به آن راه پیدا خواهد کرد.‏ ۲۲  بسیاری در آن روز به من خواهند گفت:‏ ‹سَرور،‏ سَرور آیا به نام تو پیشگویی نکردیم،‏ به نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو بسیاری اعمال خارق‌العاده* انجام ندادیم؟‏› ۲۳  آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت:‏ ‹هرگز شما را نشناختم!‏* ای بدکاران از من دور شوید!‏›‏ ۲۴  ‏«پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آن عمل کند،‏ مانند آن مرد داناست که خانهٔ خود را بر سنگ بنا کرد.‏ ۲۵  باران و سیل و تندباد بر آن خانه هجوم آورد،‏ اما آن خانه فرو نریخت؛‏ زیرا بر سنگ بنا شده بود.‏ ۲۶  اما،‏ هر که این سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند،‏ مانند آن مرد نادان است که خانهٔ خود را بر شن بنا کرد.‏ ۲۷  باران و سیل و تندباد بر آن خانه هجوم آورد،‏ آن خانه فرو ریخت و خرابی آن عظیم بود.‏»‏ ۲۸  وقتی عیسی این سخنان را به پایان رساند،‏ مردم از شیوهٔ تعلیم او شگفت‌زده شدند؛‏ ۲۹  زیرا با اقتدار تعلیم می‌داد،‏ نه همچون علمای دین ایشان.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «هر آنچه می‌خواهید دیگران برای شما کنند،‏ همان را شما برای آنان کنید».‏
منظور از «شریعت و نوشته‌های انبیا» تمامی نوشته‌های مقدّس عبرانی است.‏
منظور انبیای دروغین است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
یا:‏ «معجزات».‏
منظور عیسی این است که او هرگز آنان را شاگرد خود ندانسته است.‏