مَتّی ۴‏:‏۱‏-‏۲۵

  • شیطان عیسی را وسوسه می‌کند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • آغاز موعظهٔ عیسی در جلیل ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • فراخواندن اولین شاگردان ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • عیسی موعظه می‌کند،‏ تعلیم می‌دهد و شفا می‌بخشد ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

۴  آنگاه روح خدا،‏ عیسی را به بیابان هدایت نمود،‏ جایی که ابلیس او را وسوسه کرد.‏ ۲  عیسی ۴۰ روز و ۴۰ شب روزه گرفت و سپس گرسنه شد.‏ ۳  آن وقت وسوسه‌کننده نزدش آمد و به او گفت:‏ «اگر یکی از پسران خدایی،‏ به این سنگ‌ها بگو تا نان شود.‏» ۴  اما عیسی در جواب گفت:‏ «نوشته شده است:‏ ‹زندگی انسان نه فقط به نان،‏ بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان یَهُوَه* بیرون می‌آید نیز وابسته است.‏›»‏ ۵  سپس،‏ ابلیس عیسی را به شهر مقدّس برد،‏ او را بالای دیوار معبد* قرار داد ۶  و گفت:‏ «اگر یکی از پسران خدایی،‏ خود را به پایین انداز؛‏ زیرا نوشته شده است:‏ ‹او به فرشتگان خود در مورد تو فرمان خواهد داد› و ‹آنان تو را روی دست‌های خود خواهند برد،‏ مبادا پایت به سنگی خورد.‏›» ۷  عیسی به او گفت:‏ «همچنین نوشته شده است:‏ ‹نباید یَهُوَه* خدای خود را بیازمایی.‏›»‏ ۸  این بار ابلیس او را به بالای کوهی بسیار بلند برد و تمام حکومت‌های دنیا و شکوه آن‌ها را به او نشان داد ۹  و گفت:‏ «تمام این‌ها را به تو خواهم بخشید،‏ اگر در برابر من به خاک افتی و مرا یک بار پرستش کنی.‏»‏* ۱۰  عیسی گفت:‏ «دور شو،‏ ای شیطان!‏ زیرا نوشته شده است:‏ ‹یَهُوَه* خدای خود را باید بپرستی و تنها او را باید خدمت* کنی.‏›» ۱۱  پس از آن،‏ ابلیس او را ترک کرد و فرشتگان آمدند و به خدمت عیسی پرداختند.‏ ۱۲  عیسی وقتی شنید که یحیی دستگیر شده است،‏ به جلیل بازگشت.‏ ۱۳  بعد از ترک ناصره،‏ در کَفَرناحوم،‏ شهری در کنار دریا در منطقهٔ زِبولون و نَفتالی منزل کرد ۱۴  تا گفتهٔ اِشَعْیای نبی به تحقق رسد که پیشگویی کرده بود:‏ ۱۵  ‏«ای جلیل ملت‌ها!‏ ای سرزمین زِبولون و نَفتالی که در راه دریا و در آن سوی رود اردن قرار داری!‏ ۱۶  مردمی که در تاریکی ساکنند،‏ نوری عظیم دیدند و بر ساکنان سرزمینی که مرگ بر آن سایه افکنده بود،‏ روشنایی درخشید.‏» ۱۷  از آن زمان عیسی موعظه را آغاز کرد.‏ او می‌گفت:‏ «توبه کنید؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها* نزدیک شده است.‏»‏ ۱۸  عیسی در حالی که در کنار دریای جلیل* راه می‌رفت،‏ دو برادر ماهیگیر را دید که تور خود را به دریا می‌اندازند؛‏ یکی شَمعون که پِطرُس نیز خوانده می‌شود و دیگری آندریاس.‏ ۱۹  عیسی به آنان گفت:‏ «دنبال من بیایید و من از شما صیاد انسان می‌سازم.‏» ۲۰  آن دو همان دم تورهای خود را رها کردند و به دنبال او رفتند.‏ ۲۱  عیسی در ادامهٔ راه،‏ دو برادر دیگر را دید.‏ آنان یعقوب و یوحنا بودند که با پدرشان زِبِدی تورهایشان را در قایق تعمیر می‌کردند.‏ عیسی آن دو برادر را فراخواند ۲۲  و آنان بی‌درنگ قایق و پدرشان را رها کردند و به دنبال او رفتند.‏ ۲۳  عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌های آنان تعلیم می‌داد،‏ همچنین بشارت پادشاهی را موعظه می‌کرد و همه نوع بیماری‌ها و ناتوانی‌های مردم را شفا می‌بخشید.‏ ۲۴  چون خبر کارهای او در کل نواحی سوریه پیچید،‏ مردم،‏ تمام افراد بیمار را که از انواع بیماری‌ها و دردها رنج می‌بردند،‏ همچنین دیوزدگان،‏ افراد مبتلا به صرع و مفلوجان را نزد وی آوردند و او آنان را شفا داد.‏ ۲۵  در نتیجه،‏ گروه‌هایی بزرگ از جلیل،‏ دِکاپولیس،‏* اورشلیم،‏ یهودیه و از آن سوی رود اردن در پی او روانه شدند.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «بلندترین مکان معبد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
فعل یونانی در اینجا به عملی اشاره دارد که فقط یک بار صورت می‌گیرد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدمت مقدّس».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
دریاچه‌ای است که در کتاب مقدّس به نام‌های دریاچهٔ جِنیسارِت،‏ دریای جلیل و دریای تیبِریه خوانده شده است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏