مَتّی ۱۳‏:‏۱‏-‏۵۸

 • مَثَل‌های پادشاهی خدا ‏(‏۱-‏۵۲‏)‏

  • مَثَل برزگر ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • چرا عیسی از مَثَل‌ها استفاده می‌کرد ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • توضیح مَثَل برزگر ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

  • مَثَل گندم و علف هرز ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

  • مَثَل دانهٔ خردَل و مَثَل خمیرمایه ‏(‏۳۱-‏۳۳‏)‏

  • استفاده از مَثَل‌ها تحقق پیشگویی بود ‏(‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏

  • توضیح مَثَل گندم و علف هرز ‏(‏۳۶-‏۴۳‏)‏

  • مَثَل گنج پنهان و مَثَل مروارید گرانبها ‏(‏۴۴-‏۴۶‏)‏

  • مَثَل تور ماهیگیری ‏(‏۴۷-‏۵۰‏)‏

  • گنجینه‌ای با چیزهای نو و کهنه ‏(‏۵۱،‏ ۵۲‏)‏

 • رد کردن عیسی در دیارش ‏(‏۵۳-‏۵۸‏)‏

۱۳  در همان روز،‏ عیسی پس از ترک خانه به کنار دریا رفت.‏ در آنجا نشسته بود که ۲  گروهی کثیر گرد او جمع شدند.‏ پس سوار بر قایقی شد،‏ در آن نشست و تمام مردم در ساحل ایستادند.‏ ۳  سپس با مَثَل،‏ مطالبی بسیار برای آنان بیان کرد.‏ او گفت:‏ «برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت.‏ ۴  همچنان که بذرها را می‌پاشید،‏ بعضی در کنار راه افتاد و پرندگان آمدند و آن‌ها را خوردند.‏ ۵  بعضی دیگر بر زمین سنگی افتاد،‏ جایی که خاکِ چندانی نداشت.‏ پس چون خاک کم‌عمق بود،‏ جوانهٔ آن‌ها به‌سرعت سر از خاک بیرون آورد.‏ ۶  اما با بالا آمدن خورشید،‏ جوانه‌ها پژمرده و چون ریشه‌ای نداشت،‏ خشک شد.‏ ۷  بعضی بذرهای دیگر در میان خارها افتاد و رشد خارها آن‌ها را خفه کرد.‏ ۸  اما بعضی نیز در خاک خوب افتاد و ثمر آورد؛‏ برخی ۱۰۰،‏ برخی دیگر ۶۰ و شماری نیز ۳۰ برابر.‏ ۹  هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏»‏ ۱۰  سپس شاگردان نزد عیسی آمدند و از او پرسیدند:‏ «چرا با مَثَل با آنان سخن می‌گویی؟‏» ۱۱  او پاسخ داد:‏ «درک رازهای مقدّسِ پادشاهی آسمان‌ها* به شما عطا شده،‏ اما به آنان عطا نشده است؛‏ ۱۲  زیرا آن که دارد،‏ بیشتر به او داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد،‏ اما آن که ندارد،‏ حتی آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد.‏ ۱۳  به همین دلیل با آنان با مَثَل صحبت می‌کنم؛‏ زیرا نگاه می‌کنند،‏ اما نمی‌بینند،‏ گوش می‌کنند،‏ اما نمی‌شنوند و درک هم نمی‌کنند.‏ ۱۴  پیشگویی اِشَعْیا در موردشان تحقق می‌یابد که می‌گوید:‏ ‹با گوش‌های خود خواهید شنید،‏ اما به هیچ وجه درک نخواهید کرد و با چشمان خود نگاه خواهید کرد،‏ اما به هیچ وجه نخواهید دید؛‏ ۱۵  زیرا دل این قوم سخت شده است.‏ با گوش‌های خود شنیده‌اند و به گوش نگرفتند.‏ چشمان خود را بسته‌اند،‏ مبادا به چشم خود ببینند،‏ با گوش خود بشنوند،‏ با دل خود درک کنند و باز گردند و من آنان را شفا بخشم.‏›‏ ۱۶  ‏«اما،‏ خوشا به حال چشمان شما که می‌بیند و گوش‌های شما که می‌شنود.‏ ۱۷  به‌راستی به شما می‌گویم که بسیاری از انبیا و درستکاران* آرزو داشتند آنچه شما می‌بینید،‏ ببینند،‏ اما ندیدند و آنچه شما می‌شنوید،‏ بشنوند،‏ اما نشنیدند.‏ ۱۸  ‏«پس شما مفهوم مَثَل برزگر را بشنوید.‏ ۱۹  وقتی کسی پیام پادشاهی را می‌شنود،‏ اما آن را درک نمی‌کند،‏ آن شریر* می‌آید و آنچه را که در دل او کاشته شده است،‏ می‌رباید.‏ این همان بذری است که در کنار راه افتاد.‏ ۲۰  بذری که بر زمینِ سنگی افتاد،‏ کسی است که کلام را می‌شنود و فوراً آن را با شادی می‌پذیرد.‏ ۲۱  اما چون ریشه‌ای در خود ندارد،‏ مدتی دوام می‌آورد و هنگامی که به سبب کلام با مصیبت و آزار روبرو می‌شود،‏ همان دم لغزش می‌خورد.‏* ۲۲  بذری که در میان خارها افتاد،‏ کسی است که کلام را می‌شنود،‏ اما نگرانی‌های این دنیا* و قدرت فریبندهٔ ثروت،‏ کلام را خفه می‌کند و آن بی‌ثمر می‌شود.‏ ۲۳  بذری که در خاک خوب افتاد،‏ کسی است که کلام را می‌شنود،‏ آن را درک می‌کند و حقیقتاً بارور می‌شود و ۱۰۰ یا ۶۰ یا ۳۰ برابر ثمر می‌آورد.‏»‏ ۲۴  عیسی مَثَلی دیگر برای ایشان آورد و گفت:‏ «پادشاهی آسمان‌ها را می‌توان به شخصی تشبیه کرد که بذرِ خوب در مزرعهٔ خود پاشید.‏ ۲۵  زمانی که همه در خواب بودند،‏ دشمنش آمد و علف هرز* در میان گندم‌ها کاشت و رفت.‏ ۲۶  وقتی گندم سبز شد و خوشه آورد،‏ علف‌های هرز هم در میان آن‌ها نمایان گشت.‏ ۲۷  پس غلامان نزد ارباب خانه آمدند و به او گفتند:‏ ‹آقا،‏ مگر تو بذرِ خوب در مزرعه‌ات نپاشیدی؟‏ پس علف هرز از کجا در آمد؟‏› ۲۸  او گفت:‏ ‹این کارِ دشمن است.‏› غلامان گفتند:‏ ‹آیا می‌خواهی برویم و علف‌های هرز را جمع کنیم؟‏› ۲۹  او گفت:‏ ‹خیر،‏ مبادا هنگام کندن علف‌های هرز،‏ گندم‌ها را نیز با آن‌ها از ریشه درآورید.‏ ۳۰  بگذارید تا هنگام برداشت،‏ هر دو رشد کنند.‏ در فصل برداشت به دروگران خواهم گفت که اول علف‌های هرز را جمع‌آوری و برای سوزاندن دسته کنند،‏ سپس گندم‌ها را جمع کنند و به انبار من بیاورند.‏›»‏ ۳۱  عیسی مَثَلی دیگر برای آنان آورد و گفت:‏ «پادشاهی آسمان‌ها مانند دانهٔ خردَل است که شخصی آن را گرفت و در مزرعهٔ خود کاشت.‏ ۳۲  دانهٔ خردَل کوچک‌ترین دانه است،‏ اما بعد از این که رشد کرد،‏ از همهٔ گیاهان* بزرگ‌تر و به درختی مبدّل می‌شود؛‏ طوری که پرندگان آسمان می‌آیند و در شاخه‌های آن پناه می‌گیرند.‏»‏ ۳۳  عیسی برای آنان مَثَلی دیگر آورد:‏ «پادشاهی آسمان‌ها مانند خمیرمایه‌ای است که زنی آن را برداشت و در سه پیمانهٔ بزرگِ* آرد مخلوط کرد تا سرانجام کل آن وَر آمد.‏»‏ ۳۴  عیسی همهٔ این‌ها را با مَثَل به مردم گفت.‏ آری،‏ او هیچ چیز را بدون آوردن مَثَل به آنان نمی‌گفت ۳۵  تا گفتهٔ نبی به تحقق رسد که پیشگویی کرده بود:‏ «من دهان خود را با مَثَل‌ها خواهم گشود.‏ من چیزهایی را که از آغاز* پنهان بود،‏ اعلام خواهم کرد.‏»‏ ۳۶  سپس عیسی جمعیت را مرخص کرد و به خانه رفت.‏ شاگردانش نزد او آمدند و گفتند:‏ «برای ما مَثَل علف هرز در مزرعه را توضیح بده.‏» ۳۷  او در جواب گفت:‏ «شخصی که بذر خوب را پاشید،‏ پسر انسان است.‏ ۳۸  مزرعه دنیاست.‏ بذر خوب،‏ پسران پادشاهی آسمان‌ها هستند.‏ اما علف‌های هرز،‏ پسران آن شریرند.‏* ۳۹  همچنین دشمنی که علف‌های هرز را کاشت،‏ ابلیس است.‏ فصل برداشت،‏ دوران پایانی نظام حاضر* است و دروگران،‏ فرشتگانند.‏ ۴۰  پس،‏ همان طور که علف‌های هرز دسته شده،‏ با آتش سوخته می‌شود،‏ در دوران پایانی نظام حاضر* نیز چنین خواهد بود.‏ ۴۱  پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنان هر آنچه باعث لغزش می‌شود* و همهٔ قانون‌شکنان را از پادشاهی او جمع خواهند کرد ۴۲  و آنان را در کورهٔ آتش خواهند افکند؛‏ جایی که در آن گریه خواهند کرد و دندان بر هم خواهند سایید.‏ ۴۳  در آن زمان،‏ درستکاران* در پادشاهی پدر خود،‏ به درخشندگی خورشید خواهند درخشید.‏ هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏ ۴۴  ‏«پادشاهی آسمان‌ها مانند گنجی پنهان در یک مزرعه است که شخصی آن را می‌یابد و مخفی می‌کند و از شادمانی می‌رود و هر آنچه دارد می‌فروشد و آن مزرعه را می‌خرد.‏ ۴۵  ‏«همچنین پادشاهی آسمان‌ها مانند بازرگانی است که به دنبال مرواریدهای اعلاست.‏ ۴۶  او با یافتن مرواریدی گرانبها،‏ رفت و فوراً هر آنچه داشت فروخت و آن مروارید را خرید.‏ ۴۷  ‏«همچنین پادشاهی آسمان‌ها مانند یک تور ماهیگیری است که به دریا انداخته می‌شود و همه نوع ماهی را در خود جمع می‌کند.‏ ۴۸  وقتی تور پر شد،‏ ماهیگیران آن را به ساحل می‌کشند،‏ سپس می‌نشینند،‏ خوب‌ها را در ظرف‌هایی جمع کرده،‏ بدها را بیرون می‌اندازند.‏ ۴۹  در دوران پایانی نظام حاضر* نیز چنین خواهد بود.‏ در آن زمان،‏ فرشتگان بیرون خواهند رفت و شریران را از میان درستکاران* جدا خواهند ساخت ۵۰  و در کورهٔ آتش خواهند افکند؛‏ جایی که در آن گریه خواهند کرد و دندان بر هم خواهند سایید.‏ ۵۱  عیسی پرسید:‏ «آیا همهٔ این‌ها را درک کردید؟‏» پاسخ دادند:‏ «بلی.‏» ۵۲  سپس به آنان گفت:‏ «حال که این‌ها را درک کردید،‏ بدانید هر معلّمی که در مورد پادشاهی آسمان‌ها تعلیم گرفته باشد،‏ مانند صاحبخانه‌ای است که از گنجینهٔ خود،‏ هم چیزهای نو و هم چیزهای کهنه بیرون می‌آورد.‏»‏ ۵۳  وقتی عیسی این مَثَل‌ها را به پایان رساند،‏ آنجا را ترک کرد.‏ ۵۴  سپس به دیار خود رفت و به مردم در کنیسه‌شان به تعلیم دادن پرداخت،‏ به نحوی که آنان شگفت‌زده شدند و گفتند:‏ «این مرد از کجا چنین حکمتی کسب کرده و قدرت چنین معجزاتی* را یافته است؟‏ ۵۵  مگر این همان پسر نجّار نیست؟‏ مگر نام مادرش مریم و نام برادرانش یعقوب،‏ یوسف،‏ شَمعون و یهودا نیست؟‏ ۵۶  مگر خواهرانش همگی اینجا در میان ما زندگی نمی‌کنند؟‏ پس این مرد،‏ این همه حکمت و توانایی را از کجا یافته است؟‏» ۵۷  پس او را رد کردند.‏* عیسی به آنان گفت:‏ «نبی در هیچ جا بی‌حرمت نیست،‏ مگر در دیار و خانهٔ خود.‏» ۵۸  او به دلیل بی‌ایمانی آنان،‏ معجزات* چندانی در آنجا نکرد.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
یا:‏ «عادلان».‏
منظور شیطان است.‏
‏«لغزش می‌خورد» یا:‏ «ایمانش سست می‌شود».‏
یا:‏ «نظام حاضر؛‏ عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
منظور احتمالاً «گیجدانه» یا «چَچَم» است.‏ این گیاه نوعی علف سمی است که در هنگام رشد،‏ تا پیش از این که به ثمر برسد،‏ به گندم بسیار شبیه است.‏
منظور سبزی‌ها و گیاهان خوراکی است که در باغ می‌کاشتند.‏
یا:‏ «سه سِئاه»؛‏ هر سِئاه معادل ٫۳۳‏۷ لیتر بود.‏
یا احتمالاً:‏ «آغاز این دنیا»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏
یا:‏ «کسانی که باعث می‌شوند دیگران گناه کنند».‏
یا:‏ «عادلان».‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏
یا:‏ «عادلان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعمال خارق‌العاده».‏
تحت‌اللفظی:‏ «به سبب او لغزش خوردند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعمال خارق‌العاده».‏