مَتّی ۱۰‏:‏۱‏-‏۴۲

  • نام‌های ۱۲ رسول ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • راهنمایی برای موعظه ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

  • شاگردان اذیت و آزار خواهند دید ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

  • از خدا بترس،‏ نه از انسان ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

  • نه صلح،‏ بلکه شمشیر ‏(‏۳۲-‏۳۹‏)‏

  • پذیرفتن شاگردان عیسی ‏(‏۴۰-‏۴۲‏)‏

۱۰  پس عیسی ۱۲ شاگردش را فراخواند و به آنان اقتدار بخشید که ارواح ناپاک را بیرون رانند و قدرت داد که هر نوع بیماری و ناتوانی مردم را شفا دهند.‏ ۲  نام آن ۱۲ رسول* چنین است:‏ نخست شَمعون،‏ معروف به پِطرُس* و برادر او آندریاس؛‏ یعقوب و برادر او یوحنا پسران زِبِدی؛‏ ۳  فیلیپُس و بَرتولُما؛‏* توما و مَتّای* خراجگیر؛‏ یعقوب پسر حَلفای؛‏ تَدّای؛‏* ۴  شَمعون غیور* و یهودای اِسخَریوطی که بعدها به عیسی خیانت کرد.‏ ۵  عیسی این ۱۲ نفر را فرستاد و به آنان چنین فرمان داد:‏ «نزد قوم‌های دیگر مروید و به شهرهای سامریان داخل مشوید؛‏ ۶  بلکه فقط نزد گوسفندان گمشدهٔ قوم اسرائیل بروید.‏ ۷  هنگامی که می‌روید،‏ موعظه کنید و بگویید:‏ ‹پادشاهی آسمان‌ها* نزدیک شده است.‏› ۸  بیماران را شفا دهید،‏ مردگان را برخیزانید،‏ جذامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون رانید.‏ مفت یافته‌اید،‏ مفت بدهید.‏ ۹  لازم نیست طلا،‏ نقره یا مس فراهم کنید تا در کیسهٔ کمربند* خود بگذارید ۱۰  و برای سفر توشهٔ راه،‏ جامهٔ اضافی،‏* کفش یا چوبدستی با خود مبرید؛‏ زیرا کارگر مستحق روزی خویش است.‏ ۱۱  ‏«به هر آبادی و شهری که وارد می‌شوید،‏ شخصی لایق را بجویید و تا زمانی که آنجا هستید،‏ نزد او بمانید.‏ ۱۲  وقتی به خانه‌ای وارد می‌شوید،‏ به اهالی خانه سلام گویید.‏* ۱۳  اگر لایق باشند،‏ صلحی که آرزو کرده‌اید،‏ نصیبشان می‌شود،‏ اما اگر لایق نباشند،‏ صلحی که برای آنان آرزو نموده‌اید،‏ به شما بازمی‌گردد.‏ ۱۴  هر جا کسی شما را نپذیرد یا به سخنانتان گوش ندهد،‏ هنگام ترک آن خانه یا شهر،‏ گرد و خاک را از پای خود بتکانید.‏* ۱۵  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ تحمّل روز داوری برای سرزمین سُدوم و غَمورَه آسان‌تر خواهد بود تا برای آن شهر.‏ ۱۶  ‏«من شما را مانند گوسفندان به میان گرگان می‌فرستم؛‏ پس مانند مار،‏ هوشیار باشید،‏ اما مانند کبوتر،‏ بی‌آزار.‏* ۱۷  محتاط باشید؛‏ زیرا مردم شما را به محکمه‌ها خواهند سپرد و در کنیسه‌های خود شلاقتان خواهند زد.‏ ۱۸  شما را به خاطر من نزد والیان و پادشاهان خواهند برد.‏ به این ترتیب،‏ به آنان و به قوم‌ها شهادت خواهید داد.‏ ۱۹  اما وقتی شما را تسلیم می‌کنند،‏ نگران مباشید که چگونه سخن گویید و چه بگویید،‏ چون آنچه باید بگویید،‏ همان دم به شما داده خواهد شد؛‏ ۲۰  زیرا شما در سخن گفتن تنها نیستید،‏ بلکه روح پدر آسمانی شما از طریق شما سخن می‌گوید.‏ ۲۱  همچنین برادر،‏ برادر خود و پدر،‏ فرزند خود را تسلیم مرگ خواهد کرد و فرزندان بر ضدّ پدر و مادر خود برخواهند خاست و آنان را تسلیم مرگ خواهند کرد.‏ ۲۲  همهٔ مردم به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ اما آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏ ۲۳  هنگامی که مردم شهری به شما اذیت و آزار رسانند،‏ به شهری دیگر بگریزید؛‏ زیرا به‌راستی به شما می‌گویم،‏ پیش از این که فعالیت خود را در تمامی شهرهای اسرائیل به اتمام برسانید،‏ پسر انسان خواهد آمد.‏ ۲۴  ‏«شاگرد از استاد خود و غلام از ارباب خود بالاتر نیست.‏ ۲۵  شاگرد باید انتظار داشته باشد که همچون استادش با او رفتار شود و غلام همچون اربابش.‏* اگر مردم صاحب خانه را بَعَلزِبول* خوانده‌اند،‏ چقدر بیشتر اهل خانهٔ او را چنین خواهند خواند!‏ ۲۶  پس از آنان مترسید؛‏ زیرا چیزی نیست که پوشیده باشد و آشکار نشود و هیچ رازی نیست که پنهان باشد و فاش نگردد.‏ ۲۷  آنچه در تاریکی به شما می‌گویم،‏ در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان زمزمه می‌شود،‏ از بام‌ها اعلام کنید.‏ ۲۸  از کسانی مترسید که بدن شما را نابود می‌کنند،‏ اما قادر نیستند،‏ جان* شما را نابود کنند؛‏* بلکه از او بترسید که قادر است،‏ هم بدن و هم جان شما را در درّهٔ هِنّوم* نابود کند.‏ ۲۹  آیا دو گنجشک به یک سکهٔ کم‌ارزش* فروخته نمی‌شود؟‏ اما اگر یکی از آن‌ها هم به زمین بیفتد،‏ پدر آسمانی شما از آن آگاه خواهد بود.‏ ۳۰  او حتی از تعداد موهای سر شما نیز آگاه است.‏ ۳۱  پس مترسید.‏ ارزش شما بسیار بیشتر از گنجشک‌هاست.‏ ۳۲  ‏«هر که نزد مردم مرا تصدیق کند،‏ من نیز نزد پدر آسمانی خود او را تصدیق خواهم کرد.‏ ۳۳  اما هر که نزد مردم مرا انکار کند،‏ من نیز نزد پدر آسمانی خود او را انکار خواهم کرد.‏ ۳۴  فکر مکنید آمده‌ام تا صلح بر زمین آورم؛‏ نیامده‌ام تا صلح آورم،‏ بلکه آمده‌ام تا شمشیر آورم؛‏ ۳۵  زیرا آمده‌ام جدایی ایجاد کنم؛‏ پسر علیه پدر،‏ دختر علیه مادر و عروس علیه مادرشوهر.‏ ۳۶  آری،‏ دشمنان شخص،‏ اعضای خانوادهٔ* خود او خواهند بود.‏ ۳۷  کسی که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست داشته باشد،‏* لایق من نیست و کسی که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست داشته باشد،‏* لایق من نیست.‏ ۳۸  هر که نخواهد تیر شکنجهٔ* خود را بر دوش کشد و از من پیروی کند،‏ لایق من نیست.‏ ۳۹  هر که بخواهد جان خود را حفظ کند،‏ آن را از دست خواهد داد.‏ اما هر که جان خود را به خاطر من از دست دهد،‏ آن را حفظ خواهد کرد.‏ ۴۰  ‏«هر که شما را بپذیرد،‏ مرا نیز پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد،‏ او را که مرا فرستاده نیز پذیرفته است.‏ ۴۱  کسی که پیامبری را چون پیامبر است،‏ بپذیرد،‏ پاداش یک پیامبر را دریافت خواهد کرد و کسی که شخصی درستکار* را چون درستکار است،‏ بپذیرد،‏ پاداش یک شخص درستکار را دریافت خواهد کرد.‏ ۴۲  هر که به یکی از این کوچکان،‏ چون شاگرد من است،‏ تنها یک پیاله آب خنک دهد،‏ به‌راستی به شما می‌گویم،‏ هرگز بی‌پاداش نخواهد ماند.‏»‏

پاورقی‌ها

به یونانی اَپوستولوس یعنی فرستاده.‏
‏«پِطرُس» به پنج صورت نامیده شده است:‏ در این آیه «شَمعون،‏ معروف به پِطرُس»؛‏ در مَتّی ۱۶:‏۱۶ «شَمعونِ پِطرُس»؛‏ در اعمال ۱۵:‏۱۴ «شَمعون»؛‏ در یوحنا ۱:‏۴۲ «کیفا» و بیش از همه «پِطرُس» برای مثال،‏ در مَتّی ۱۴:‏۲۸‏.‏
همچنین نَتَنائیل خوانده شده است؛‏ برای مثال،‏ در یوحنا ۱:‏۴۶ و یوحنا ۲۱:‏۲‏.‏
همچنین لاوی خوانده شده است؛‏ برای مثال،‏ در لوقا ۵:‏۲۷‏.‏
همچنین «یهودا پسر یعقوب» خوانده شده است؛‏ برای مثال،‏ در لوقا ۶:‏۱۶‏؛‏ یوحنا ۱۴:‏۲۲‏؛‏ اعمال ۱:‏۱۳‏.‏
به یونانی کَنَنائوس؛‏ با لوقا ۶:‏۱۵ مقایسه شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
کمربندی که در آن جایی برای قرار دادن پول درست می‌کردند.‏
تحت‌اللفظی:‏ «دو جامه».‏
در میان یهودیان سلام گفتن به شخص،‏ به مفهوم آرزوی صلح برای او بود.‏
شخص با تکان دادن گرد و خاک از پا نشان می‌داد که دیگر مسئولیتی به گردن ندارد.‏
یا:‏ «صادق؛‏ پاکدل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «کافی است که شاگرد همچون استاد خود شود و غلام همچون ارباب خود».‏
نامی که به شیطان،‏ فرمانروای دیوها داده شده است.‏
یا:‏ «حیات»؛‏ یعنی امید به زندگی دوباره.‏
منظور این است که آنان قادر نیستند مانع شوند که خدا جان دوباره به شما بخشد و شما را رستاخیز دهد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی اَسَریون؛‏ سکه‌ای به ارزش یک‌شانزدهم دینار.‏
تحت‌اللفظی:‏ «اهل خانه».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏