مَتّی ۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • شجره‌نامهٔ عیسی مسیح ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • ولادت عیسی ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

۱  کتابِ تاریخ زندگی* عیسی مسیح،‏* پسر داوود،‏ پسر ابراهیم:‏ ۲  ابراهیم پدر اسحاق،‏اسحاق پدر یعقوب،‏یعقوب پدر یهودا و برادران او بود.‏ ۳  یهودا پدر فارِص و زارَح بود و مادرشان تامار نام داشت.‏فارِص پدر حِصْرون،‏حِصْرون پدر رام،‏ ۴  رام پدر عَمّیناداب،‏عَمّیناداب پدر نَحشون،‏نَحشون پدر سَلمون ۵  و سَلمون پدر بُوعَز بود و مادر بُوعَز راحاب نام داشت.‏بُوعَز پدر عُوبید بود و مادر عُوبید روت نام داشت.‏عُوبید پدر یِسای ۶  و یِسای پدر داوود پادشاه بود.‏داوود پدر سلیمان بود و مادر سلیمان پیش از آن همسر اوریا بود.‏ ۷  سلیمان پدر رَحُبْعام،‏رَحُبْعام پدر اَبیّا،‏اَبیّا پدر آسا،‏ ۸  آسا پدر یَهُوشافات،‏یَهُوشافات پدر یَهُورام،‏یَهُورام پدر* عُزَّیا،‏ ۹  عُزَّیا پدر یوتام،‏یوتام پدر آحاز،‏آحاز پدر حِزْقیا،‏ ۱۰  حِزْقیا پدر مَنَسّی،‏مَنَسّی پدر آمون،‏آمون پدر یوشیا،‏ ۱۱  یوشیا پدر یِکُنیا و برادران او بود.‏ در آن دوران یهودیان به بابِل تبعید شدند.‏ ۱۲  شِئَلتی‌ئیل پسر یِکُنیا پس از تبعید یهودیان به بابِل،‏ به دنیا آمد.‏شِئَلتی‌ئیل پدر زَرُبّابِل،‏ ۱۳  زَرُبّابِل پدر اَبیهود،‏اَبیهود پدر ایلیاقیم،‏ایلیاقیم پدر عازور،‏ ۱۴  عازور پدر صادوق،‏صادوق پدر یاکیم،‏یاکیم پدر اِلیهود،‏ ۱۵  اِلیهود پدر ایلعازَر،‏ایلعازَر پدر مَتّان،‏مَتّان پدر یعقوب،‏ ۱۶  یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود.‏ عیسی از مریم متولّد شد و مسیح لقب گرفت.‏ ۱۷  بنابراین از ابراهیم تا داوود ۱۴ نسل،‏ از داوود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل ۱۴ نسل و از زمان تبعید آنان به بابِل تا مسیح ۱۴ نسل است.‏ ۱۸  اما تولّد عیسی مسیح به این صورت بود:‏ زمانی که مریم،‏ مادر عیسی،‏ نامزد یوسف بود،‏ پیش از آن که به خانهٔ شوهر برود،‏ معلوم شد که به وسیلهٔ روح‌القدس* باردار شده است.‏ ۱۹  از آنجا که شوهرش* یوسف مردی درستکار* بود و نخواست که مریم بدنام شود،‏ تصمیم گرفت که پنهانی او را طلاق دهد.‏* ۲۰  یوسف غرق این افکار بود که به خواب رفت.‏ فرشتهٔ یَهُوَه* در خواب به او ظاهر شد و گفت:‏ «یوسف،‏ پسر داوود،‏ از بردن زن خود مریم به خانه‌ات ترسان مباش؛‏ زیرا نطفه‌ای که در اوست از روح‌القدس است.‏ ۲۱  او پسری به دنیا خواهد آورد.‏ تو باید نام او را عیسی* بگذاری؛‏ چون او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید.‏» ۲۲  تمامی این وقایع روی داد تا آنچه یَهُوَه* از طریق نبی خود بیان کرده بود به تحقق رسد که می‌گوید:‏ ۲۳  ‏«بنگر!‏ باکره باردار می‌شود و پسری به دنیا خواهد آورد.‏ او را عِمّانوئیل خواهند نامید» که یعنی «خدا با ماست.‏»‏ ۲۴  پس از آن،‏ یوسف از خواب بیدار شد و همان طور که فرشتهٔ یَهُوَه* به او امر کرده بود،‏ زن خود را به خانه برد.‏ ۲۵  اما یوسف تا به دنیا آمدن آن پسر،‏ با مریم همبستر نشد.‏ یوسف آن پسر را عیسی نامید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شجره‌نامهٔ».‏
یا:‏ «مسح‌شده».‏
در یونانی واژهٔ پدر همچنین به معنی دودمان است.‏
یا:‏ «نیروی فعال خدا».‏
طبق رسوم یهودی،‏ نامزد یک دختر،‏ شوهر او محسوب می‌شد.‏
یا:‏ «عادل».‏
طبق رسوم یهودی،‏ برای فسخ نامزدی نیاز به طلاق بود.‏
این نخستین مرتبه از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در متن اصلی این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
این نام مترادف با نام عبری یَشوع یا یوشَع است؛‏ یعنی «یَهُوَه نجات است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏