لوقا ۲۱‏:‏۱‏-‏۳۸

 • بیوه‌زنی محتاج،‏ دو سکه اعانه می‌دهد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

 • نشانهٔ نزدیک شدن اموری که در پیش است ‏(‏۵-‏۳۶‏)‏

  • جنگ‌ها،‏ زمین‌لرزه‌ها،‏ بیماری‌های همه‌گیر،‏ قحطی‌ها ‏(‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏

  • سپاهیان در اطراف اورشلیم اردو خواهند زد ‏(‏۲۰‏)‏

  • دوران معینِ ملت‌ها ‏(‏۲۴‏)‏

  • آمدن پسر انسان ‏(‏۲۷‏)‏

  • مَثَل درخت انجیر ‏(‏۲۹-‏۳۳‏)‏

  • بیدار بمانید ‏(‏۳۴-‏۳۶‏)‏

 • عیسی در معبد تعلیم می‌دهد ‏(‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏

۲۱  وقتی عیسی به صندوق‌های اعانات معبد نگاه می‌کرد،‏ ثروتمندانی را دید که هدایای خود را در آن‌ها می‌اندازند.‏ ۲  آنگاه بیوه‌زنی محتاج را دید که دو سکهٔ بسیار کم‌ارزش* در صندوق انداخت.‏ ۳  عیسی گفت:‏ «به‌راستی به شما می‌گویم که این بیوه‌زن،‏ هرچند تنگدست است،‏ از همهٔ آنان بیشتر در صندوق انداخت؛‏ ۴  زیرا ایشان همگی از مازاد دارایی خود هدیه دادند،‏ اما این زن با این که نیازمند* است،‏ تمام معاش خود را در صندوق انداخت.‏»‏ ۵  مدتی بعد،‏ هنگامی که عده‌ای در مورد معبد صحبت می‌کردند که با چه سنگ‌های مرغوب و هدایای وقف‌شده‌ای آراسته شده است،‏ ۶  عیسی گفت:‏ «روزهایی خواهد آمد که از آنچه اکنون در اینجا می‌بینید،‏ سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند،‏ بلکه تمامی آن‌ها فرو ریخته خواهد شد.‏» ۷  سپس آنان از او پرسیدند:‏ «استاد،‏ به ما بگو،‏ این امور چه وقت روی خواهد داد و نشانهٔ نزدیک شدن این‌ها چه خواهد بود؟‏» ۸  او گفت:‏ «مراقب باشید که گمراه نشوید؛‏ زیرا بسیاری به نام من آمده،‏ خواهند گفت:‏ ‹من او هستم› و ‹زمان مقرّر نزدیک است.‏› در پی ایشان مروید.‏ ۹  به علاوه،‏ وقتی اخبار جنگ‌ها و آشوب‌ها* را می‌شنوید،‏ هراسان مشوید؛‏ زیرا نخست باید این امور به وقوع بپیوندد،‏ اما پایان بلافاصله نخواهد آمد.‏»‏ ۱۰  سپس به آنان گفت:‏ «قومی بر ضدّ قومی دیگر و حکومتی بر ضدّ حکومتی دیگر برخواهد خاست.‏ ۱۱  زمین‌لرزه‌های عظیم به وقوع خواهد پیوست،‏ در مناطق مختلف قحطی‌ها و بیماری‌های همه‌گیر یکی پس از دیگری روی خواهد داد و وقایع هولناک و نشانه‌های عظیم،‏ از آسمان ظاهر خواهد شد.‏ ۱۲  ‏«اما پیش از وقوع همهٔ این‌ها،‏ مردم شما را گرفتار خواهند کرد،‏ آزار خواهند رساند و به کنیسه‌ها و زندان‌ها خواهند سپرد.‏ همچنین شما را به خاطر نام من نزد پادشاهان و والیان خواهند برد.‏ ۱۳  این برای شما فرصتی خواهد بود تا شهادت دهید.‏ ۱۴  پس در دل خود عزم کنید که از پیش در فکر این نباشید که چگونه از خود دفاع کنید؛‏ ۱۵  زیرا من کلام و حکمتی به شما خواهم داد که همهٔ مخالفانتان نیز با هم،‏ یارای مقابله با آن یا تکذیب آن را نداشته باشند.‏ ۱۶  به علاوه،‏ حتی والدین،‏ برادران،‏ خویشان و دوستانتان شما را تسلیم خواهند کرد* و بعضی از شما را خواهند کشت ۱۷  و همهٔ مردم به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ ۱۸  اما حتی یک مو هم از سر شما کم نخواهد شد.‏ ۱۹  شما با پایداری خود،‏ زندگی خود را حفظ خواهید کرد.‏* ۲۰  ‏«اما وقتی می‌بینید که سپاهیان در اطراف اورشلیم اردو زده و آن را محاصره کرده‌اند،‏ بدانید که نابودی آن شهر نزدیک شده است.‏ ۲۱  آنگاه آنانی که در یهودیه هستند،‏ به کوهستان بگریزند و کسانی که در اورشلیم هستند،‏ از آن بیرون آیند و آنانی که در خارج شهر هستند،‏ به آن داخل نشوند؛‏ ۲۲  زیرا آن روزها،‏ روزهای اجرای عدالت* است تا تمام آنچه نوشته شده است،‏ تحقق یابد.‏ ۲۳  وای بر زنانی که در آن روزها باردارند و آنانی که شیر می‌دهند!‏ زیرا مصیبتی سخت،‏ این سرزمین را فرا خواهد گرفت و غضب بر این قوم فرو خواهد آمد.‏ ۲۴  آنان به دَم شمشیر خواهند افتاد،‏ در میان همهٔ ملت‌ها به اسارت برده خواهند شد و اورشلیم زیر پای ملت‌ها* لگدمال خواهد شد تا زمانی که دورانِ معینِ ملت‌ها* به انجام رسد.‏ ۲۵  ‏«همچنین،‏ نشانه‌هایی در خورشید،‏ ماه و ستارگان خواهد بود و بر روی زمین،‏ ملت‌ها به دلیل غرّش دریای خروشان راه گریز را نخواهند دانست و مشوّش خواهند شد.‏ ۲۶  انسان‌ها از ترس و از تصوّر آنچه در انتظار ساکنان زمین است،‏ از هوش خواهند رفت؛‏ زیرا نیروهای آسمان‌ها به لرزه در خواهد آمد.‏ ۲۷  آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابری می‌آید.‏ ۲۸  اما شما هنگام آغاز این وقایع،‏ راست بایستید و سرهای خود را بلند کنید؛‏ زیرا نجات شما نزدیک است.‏»‏ ۲۹  سپس عیسی برای آنان مَثَلی آورده،‏ گفت:‏ «درخت انجیر و درختان دیگر را در نظر بگیرید.‏ ۳۰  وقتی می‌بینید که جوانه می‌زنند،‏ می‌دانید که تابستان نزدیک است.‏ ۳۱  به همین ترتیب نیز،‏ وقتی شما وقوع این چیزها را می‌بینید،‏ بدانید که پادشاهی خدا نزدیک است.‏ ۳۲  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ تا همهٔ این‌ها روی ندهد،‏ این نسل از میان نخواهد رفت.‏ ۳۳  آسمان و زمین از میان خواهد رفت،‏ اما کلام من هرگز از میان نخواهد رفت.‏ ۳۴  ‏«مراقب خود باشید مبادا پرخوری،‏ میگساری و نگرانی‌های زندگی* دل‌های شما را گرفتار* سازد و آن روز ناگهان بر شما آید ۳۵  و همچون دامی غافلگیرتان کند؛‏ زیرا آن روز در سراسر زمین و بر تمامی ساکنان آن خواهد آمد.‏ ۳۶  پس بیدار بمانید و هیچ گاه از دعاهای التماس‌آمیز دست مکشید تا بتوانید از هر آنچه باید به وقوع بپیوندد،‏ نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.‏»‏ ۳۷  عیسی روزها در معبد تعلیم می‌داد و شب‌ها از شهر بیرون می‌رفت.‏ او شب‌ها را در کوهی معروف به کوه زیتون می‌گذراند.‏ ۳۸  تمامی مردم صبح زود به معبد نزد او می‌آمدند تا سخنانش را بشنوند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «دو لِپتُن»؛‏ دستمزد روزانهٔ یک کارگر ۱۲۸ لِپتُن بود.‏
یا:‏ «فقیر».‏
یا:‏ «شورش‌ها؛‏ ناآرامی‌ها».‏
یا:‏ «به شما خیانت خواهند کرد».‏
یا:‏ «جان خود را نجات خواهید داد».‏
یا:‏ «روزهای انتقام».‏
یا:‏ «غیریهودیان».‏
یا:‏ «غیریهودیان».‏
یا:‏ «نگرانی امرار معاش».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سنگین».‏