لوقا ۱۶‏:‏۱‏-‏۳۱

  • مَثَل مباشر بی‌انصاف ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

    • آن که در امور کوچک امین است در امور بزرگ نیز امین است ‏(‏۱۰‏)‏

  • شریعت و پادشاهی خدا ‏(‏۱۴-‏۱۸‏)‏

  • مَثَل مرد ثروتمند و ایلعازَر ‏(‏۱۹-‏۳۱‏)‏

۱۶  آنگاه عیسی به شاگردان گفت:‏ «مردی ثروتمند،‏ مباشری* داشت.‏ او متهم شده بود که اموال ارباب را حیف و میل می‌کند.‏ ۲  پس مباشر را فراخواند و به او گفت:‏ ‹این‌ها چیست که در مورد تو می‌شنوم؟‏ گزارش حساب کارهایت را بده؛‏ زیرا که دیگر نمی‌توانی خانه را اداره کنی.‏› ۳  آنگاه مباشر با خود گفت:‏ ‹حال که ارباب می‌خواهد کار مباشری را از من بگیرد،‏ چه کنم؟‏ نه توان زمین کندن را دارم و نه روی گدایی.‏ ۴  فهمیدم چه کنم!‏ باید کاری کنم که وقتی از کار مباشری برکنار شدم،‏ مردم مرا در خانه‌هایشان بپذیرند.‏› ۵  پس هر یک از بدهکارانِ اربابش را فراخواند و به اولی گفت:‏ ‏‹چقدر به اربابم بدهکاری؟‏› ۶  او گفت:‏ ‹صد خمره* روغن زیتون.‏› به او گفت:‏ ‹این صورت حساب خود را بگیر و بنشین و سریع به جای آن بنویس ۵۰ خمره!‏› ۷  سپس به دیگری گفت:‏ ‹تو چقدر بدهکاری؟‏› پاسخ داد:‏ ‹صد کیسهٔ بزرگ* گندم.‏› به او گفت:‏ ‹این صورت حساب خود را بگیر و به جای آن بنویس،‏ ۸۰.‏› ۸  با وجود بی‌انصافی مباشر،‏ ارباب او را تحسین کرد؛‏ زیرا زیرکانه* عمل کرده بود.‏ در واقع،‏ فرزندان این نظام حاضر* با مردم نسل خود زیرکانه‌تر از فرزندان نور عمل می‌کنند.‏ ۹  ‏«همچنین به شما می‌گویم،‏ با مال این دنیا،‏* برای خود دوست بیابید تا وقتی دیگر مالی نداشتید،‏ آن دوستان،‏ شما را در مسکن‌های جاودانی بپذیرند.‏ ۱۰  آن که در کوچک‌ترین امور امین باشد،‏ در امور بزرگ نیز امین است و آن که در کوچک‌ترین امور امین نباشد،‏ در امور بزرگ نیز امین نیست.‏ ۱۱  از این رو،‏ اگر در مال این دنیا امین نبوده‌اید،‏ چه کسی مال حقیقی را به شما خواهد سپرد؟‏ ۱۲  همچنین اگر در مال شخصی دیگر امین نبوده‌اید،‏ چه کسی به شما چیزی خواهد داد؟‏ ۱۳  هیچ غلامی نمی‌تواند به دو ارباب خدمت کند؛‏ زیرا یا از یکی نفرت و دیگری را دوست خواهد داشت یا به یکی وفادار و از دیگری بیزار خواهد بود.‏ شما نمی‌توانید هم غلام خدا و هم غلام ثروت* باشید.‏»‏ ۱۴  فَریسیانِ پول‌دوست،‏ همهٔ این‌ها را شنیدند و عیسی را به ریشخند گرفتند.‏ ۱۵  عیسی نیز به آنان گفت:‏ «شما کسانی هستید که خود را در برابر مردم درستکار* جلوه می‌دهید؛‏ اما خدا از دلتان آگاه است.‏ بدانید که آنچه در نظر مردم والاست،‏ در نظر خدا نفرت‌انگیز است.‏ ۱۶  ‏«شریعت و نوشته‌های انبیا تا زمان یحیی اعلام می‌شد.‏ اما از آن پس،‏ پادشاهی خداست که بشارت داده می‌شود و همه گونه افراد برای راه یافتن به آن مصرّانه تلاش می‌کنند.‏ ۱۷  آری،‏ آسان‌تر است که آسمان و زمین نابود شود تا این که نقطه‌ای از یک حرف شریعت به تحقق نرسد.‏ ۱۸  ‏«هر که زن خود را طلاق دهد و زنی دیگر بگیرد،‏ زنا کرده است و هر که با زنی ازدواج کند که شوهرش او را طلاق داده است،‏ مرتکب زنا می‌شود.‏ ۱۹  ‏«مردی ثروتمند بود که لباس‌های ارغوانی و کتان به تن می‌کرد.‏ او زندگی‌ای پرتجمّل داشت و هر روز را به لذّت‌جویی می‌گذراند.‏ ۲۰  مردم گدایی به نام ایلعازَر را که سراپایش پوشیده از زخم بود،‏ می‌آوردند و کنار در خانهٔ او می‌گذاشتند.‏ ۲۱  آن گدا آرزو داشت که از خرده‌های سفرهٔ مرد ثروتمند،‏ شکم خود را سیر کند.‏ حتی سگ‌ها می‌آمدند و زخم‌های او را می‌لیسیدند.‏ ۲۲  سرانجام،‏ آن گدا مُرد و فرشتگان او را نزد* ابراهیم بردند.‏ ‏«مرد ثروتمند نیز مُرد و او را دفن کردند.‏ ۲۳  در گورِ آدمیان،‏* در حالی که در عذاب بود،‏ نظر به بالا انداخت و ابراهیم را از دور دید و ایلعازَر را که نزد* او بود.‏ ۲۴  پس با صدای بلند گفت:‏ ‹ای پدرم ابراهیم،‏ بر من رحم کن و ایلعازَر را بفرست تا سر انگشت خود را در آب کند و زبان مرا خنک سازد؛‏ زیرا در این آتش سوزان رنج می‌کشم.‏› ۲۵  اما ابراهیم گفت:‏ ‹ای فرزند،‏ به یاد آور که در دوران زندگی خود از همهٔ چیزهای خوب سیر بودی،‏ اما به همان میزان،‏ چیزهای بد به ایلعازَر رسید.‏ حال،‏ او اینجا در آسایش است و تو در رنج.‏ ۲۶  گذشته از این‌ها،‏ شکافی عظیم میان ما و شما قرار داده شده است تا کسانی که می‌خواهند از اینجا نزد شما بیایند،‏ نتوانند و همچنین کسانی که آنجا هستند،‏ نتوانند نزد ما بیایند.‏› ۲۷  پس آن مرد گفت:‏ ‹در این صورت،‏ ای پدر از تو می‌خواهم که ایلعازَر را به خانهٔ پدرم بفرستی؛‏ ۲۸  زیرا من پنج برادر دارم،‏ او را بفرست تا به آنان شهادتی کامل دهد،‏ مبادا برادرانم نیز به این مکان عذاب‌آور بیایند.‏› ۲۹  اما ابراهیم گفت:‏ ‹آنان موسی و انبیا را دارند،‏ به سخنان ایشان گوش دهند.‏› ۳۰  او گفت:‏ ‹خیر ای پدرم ابراهیم،‏ اما اگر کسی از میان مردگان نزد آنان برود،‏ توبه خواهند کرد.‏› ۳۱  آنگاه ابراهیم به او گفت:‏ ‹اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند،‏ حتی اگر کسی از میان مردگان هم برخیزد،‏ متقاعد نخواهند شد.‏›»‏

پاورقی‌ها

منظور خدمتگزاری است که سرپرستی امور خانهٔ ارباب خود را بر عهده دارد.‏
‏«خمره» به یونانی باتوس؛‏ هر باتوس معادل ۲۲ لیتر بود.‏
‏«کیسهٔ بزرگ» به یونانی کوروس؛‏ هر کوروس،‏ حدود ۱۷۰ کیلو گندم بود.‏
یا:‏ «خردمندانه؛‏ با دوراندیشی».‏
یا:‏ «این عصر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مال بی‌انصافی».‏
یا:‏ «پول».‏
یا:‏ «عادل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «به آغوش».‏
یا:‏ «هادیس»؛‏ مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «در آغوش».‏